playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     เวลา 14.00 น.วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร นำโดยนางบรรณโสภิษฐ์  เมฆวิชัย  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร  กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดย น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ พอช. และผู้บริหารของสถาบันฯ โดยมีประเด็นการหารือร่วมกัน 6 ประเด็น คือ 1. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงในเขตกรุงเทพมหานคร 2. แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง 3. ระบบกลไกการทำงานร่วมกัน 4. การแก้ปัญหาในประเด็นเฉพาะ 5. การจัดงาน City Alliance ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 และ 6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน หรือ SML

     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวถึงผลการหารือร่วมกันว่า การร่วมมือกันดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานั้น จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนแออัด และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พอช.กับเขตต่างๆ ปรับกลไกการทำงานที่มีอยู่แล้ว ให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาและเอื้ออำนวยการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ปัญหาสลัมให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกันได้ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละเขตร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และชุมชน

     นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครจะร่วมกับ พอช. จัดงาน City Alliance ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนการแก้ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการกฎหมายผังเมือง และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาชุมชนแออัดนั้น จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบด้านกฎหมาย เป็นประธาน แต่เบื้องต้นก็เห็นร่วมกันว่าจะเน้นแก้ไขกฎหมายที่สามารถแก้ปัญหาชุมชนแออัดได้ และเกิดความเป็นธรรมในสังคม

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter