playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ภาคตะวันออกตอบรับ CODI ICT DAY

     วันที่ 9 – 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบบสารสนเทศ/ศูนย์ข้อมูล ได้จัดเวทีสัญจร CODI ICT DAY และพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.ระยอง ณ สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก จ.ระยอง

     ในวันแรกได้ทำความเข้าใจในเรื่องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น กับแกนนำชุมชนและภาคีพัฒนาในจังหวัด สรุปการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.ระยอง โดยมติที่ประชุมให้เห็นควรปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเน้นเป้าหมายระดับตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 3 ศูนย์ 6 ตำบล ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 ต.เนินฆ้อ, ต.ชากโดน ศูนย์ที่ 2 ต.เชิงเนิน, ต.น้ำคอก ศูนย์ที่ 3 ต.บ้านนา และประแสร์บน และจะบูรณาการสู่ระดับจังหวัด ได้มีการวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน 3 ปีจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีการกำหนดเปิดเวทีทำความเข้าใจเพื่อกำหนดแผนงานของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นในวันที่ 22 ส.ค. 49 ต่อไป

     ในวันที่สอง ได้มีการแนะนำโปรแกรมระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ ประกอบด้วย โปรแกรมฐานข้อมูลองค์กรชุมชน โปรแกรมบุคลากร และโปรมแกรมวางแผนและงบประมาณ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนงานในระดับต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในการจัดเวทีสัญจรในครั้งนี้ ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่นำร่อง และมีโปรแกรมที่จะจัดเวทีสัญจรในภาคอื่นๆต่อไป

     ผลจากการจัดเวทีในครั้งนี้ได้พบว่า เจ้าหน้าที่ภาคมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมาก ในการพัฒนาตนเองและมาช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดี เสนอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดเวทีในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนทำงานต่อๆไปน็็

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter