playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกนั้น หลายสิบจังหวัด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายนั้น ศตจ.ปชช. จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด ที่ประกอบขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนจากหลากหลายประเด็นยุทธศาสตร์งานพัฒนาในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้านำร่องใน 17 จังหวัด 4 ภาค 
 
     เลขานุการ ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช.จังหวัดน่าน ได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดน่าน โดยใช้ขบวนองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการทำงาน มีการสำรวจพร้อมจัดทำข้อมูลของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งจังหวัด มีการจัดตั้งศูนย์ย่อยจำนวน 5 ศูนย์ เพื่อแบ่งพื้นที่ดูแลปํญหาครอบคลุมทุกอำเภอ แล้วให้ขบวนชุมชนและท้องถิ่นจัดการแก้ปัญหากันเองอย่างเป็นเป็นระบบครบวงจร ทั้งการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย รวมทั้งการร่วมกันวางแผนฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระยะยาว และยังเป็นการแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้อีกด้วย

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter