playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     นายสุรินทร์ กิจนิตยชีว์ แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้จัดทำร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อยกระดับการพัฒนาของภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทย ซึ่งร่างข้อเสนอดังกล่าวมีสาระสำคัญประกอบด้วยการเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชน โดยการสร้างระบบการบริหารให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ ตั้งแต่ระดับตำบล ถึงระดับจังหวัด การสร้างความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการปัจจัยการผลิต เช่นเรื่องการจัดการที่ดิน การจัดการน้ำการจัดการป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง และการจัดการสื่อชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น

     แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง กล่าวอีกว่า ร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ยังเน้นเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปรับระบบของชุมชนฐานรากไปสู่การผลิตเพื่อพึ่งตนเอง การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมด้วยการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง การจัดสวัสดิการโดยชุมชน และการจัดการศึกษาโดยชุมชน ซึ่งร่างข้อเสนอฯดังกล่าวนี้ กำลังอยู่ในช่วงการทำประชาพิจารณ์ในทุกภาคทั่วประเทศ ก่อนจะนำมาประมวลเพื่อสรุปเสนอต่อรัฐบาล ในงาน อนาคตประชาชนหลังปฏิรูปสังคมและการเมือง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม นี้

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter