playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พี่น้องตะวันตกให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยกลางบน

         วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ขบวนชาวบ้านภาคตะวันตก นำทีมโดย คุณสุเทพ ไชยขันธุ์ ผู้จัดการฯภาคตะวันตก ร่วมกับ คุณธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการฯภาคกลาง ได้ เยี่ยม และให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม และร่วมแจกส่งของอุปโภค - บริโภคในพื้นที่ ต. ตลุก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

     ตำบลตลุกเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงกว่าระดับ 3 เมตร และท่วมขังนานกว่า 2 เดือน ใน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านตลุก หมู่ 1 และหมู่ 2, บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ 3 , บ้านศาลาขาว หมู่ 4 , บ้านกลาง หมู่ 5, บ้านท้องคุ้ง หมู่ 11 และบ้านใหม่บางกระเบียน หมู่ 12 ส่วนที่เหลือจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางกระเบียน หมู่ 6, บ้านคุ้งตาล หมู่ 7 , บ้านหนอง หมู่ 8, บ้านท้ายน้ำ หมู่ 9 และบ้านอ่าวสวาย หมู่ 10 ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมบางส่วน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ 1,800 หลังคาเรือน หรือร้อยละ 82 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

     การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบล ตลุกได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็นอื่นๆ เต็นท์หรือที่พักชั่วคราว ห้องสุขา ในส่วนของชุมชนได้ดูแล และประสานงานกับหน่วยงาน เครือข่ายชุมชนอื่น ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเท่าทันกับสภาพปัญหา และความเดือดร้อนของคนในชุมชน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter