playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ พอช.จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน   โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ  เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร  แปรรูป  ท่องเที่ยว ฯลฯ  วงเงิน 50,000-500,000 บาท วันนี้ (12 ธันวาคม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  โดยมีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว  จ.ปราจีนบุรี  กลุ่มเกษตรกร ต.ชากโดน      &...
วันนี้ (30 พ.ย. 2561) ที่ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก พอช. เป็นประธานกล่าวเปิดในเวทีพิจารณากลั่นกรองรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี 2562 ซึ่งจัดโดยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชน และสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ในปีนี้มีกองทุนสวัสดิการเสนอรับคัดเลือก 10 ประเภท รวม 18 กองทุน ภายหลังการพิจารณา มีผ่านเวทีระดับภาค 10 กองทุน จาก 10 ประเภท           นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการเป็นกองทุนที่บ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง เป็นกองทุนที่ไปจัดระบบควา...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/วันนี้ (7 พ.ย.61) ผู้บริหารและจ้าหน้าที่ พอช. แสดงพลังและประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ได้อ่านคำประกาศเจตจำนงความว่า ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินภารกิจของสถาบันมีระบบการบริหารจัดการอยู่บนหลักธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ...
เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  และนางสาวเฉลิมศรี  ระดากูล  ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก  ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยและผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด  จำนวน 169 หลังคาเรือน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 200 คน โครงการบ้านพอเพียงชนบท  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  ประกอบด้วย 5 ตำบล  มีประชาชนที่มีฐานะยากจนและได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน  169 ครัวเรือน  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านไม่เกินครัวเรือนละ...
พังงา/ เครือข่ายชาวเลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน ‘รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 9’ ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิ  บ้านน้ำเค็ม  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  ทวงมติ ค.ร.ม.2 มิถุนายน 2553 เพื่อแก้ไขปัญหา 10 ข้อให้แก่กลุ่มชาวเล  แต่ผ่านมาแล้ว 9 ปีแล้วยังแก้ปัญหาหลักไม่ได้  ชาวเลยังถูกจับในเขตอุทยานทางทะเล  ถูกขับไล่ออกจากที่ดิน โดยฟ้องรอ้งรวม 37 คดี  และไร้บัตรประชาชนกว่า 400  คน  ทำให้ขาดสิทธิต่างๆ  เตรียมผลักดัน พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหา  และพิสูจน์สิทธิที่ดินที่นายทุนครอบครอง ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม 2561 เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน  และหน่วยงานภาคี  เช่น  มูลนิธิชุมชนไท  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์มานุษยวิทยาส...
ในพื้นที่  ประมาณ 95,931ไร่ ของตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จากน้ำธรรมชาติ  เนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน มีประวัติความเป็นมาเดิมทีอยู่ในเขตการปกครองของตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน ต่อมาปี 2490 ได้มีการแบ่งเขตตำบลเพิ่มเติม เป็นตำบลหนองโรง มีหมู่บ้านเพียง 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองโรง หมู่ที่ 3 บ้านหลุมหิน   และสาเหตุที่ชื่อว่าตำบลหนองโรง ก็เพราะว่ามีการแต่งตั้งกำนันชื่อนายนาด  วิเศษสิงห์  ซึ่งเป็นคนบ้านหนองโรง หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสามหมู่บ้าน เมื่อแยกตำบลจึงตั้งชื่อว่า “ตำบลหนองโรง”  ตามชื่อหมู่บ้านที่กำนันอาศัยอยู่  นอกจากนี้ตำบลหนองโรงยังเป็นตำบลในประวัติศาสตร์อีกตำบลหนึ่ง มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันว่า เป็นตำ...
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  (นายธนัช  นฤพรพงศ์)  เป็นวิทยากร  ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญในการติดตามและพัฒนาองค์กร  โดยให้หลักการ  แนวทางสำคัญ  ในการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันที่มีความแตกต่างจากธนาคาร  เนื่องจาก พอช. มุ่งเน้นใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรชุมชน  โดยสัมพันธ์กันระหว่างการปรับโครงหนี้ขององค์กรชุมกับ พอช. และการปรับโครงสร้างหนี้ภายในระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมกันทั้ง 2 ส่วน การปรับโครงสร้างหนี้เน้นพิจารณาจากความสามารถในการชำระคืนตั้งแต่สมาชิกกับสหกรณ์  สหกรณ์กับพอช.  โดยต้องมีแผนการพัฒนาองค์การควบคู่ด้วย   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมนี้เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   ระเบียบสถาบันว่าด้วยสินเชื่อ  แบบฟ...
ม.ธรรมศาสตร์/ เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศร่วมจัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต  ฝ่าวิกฤตที่ดินไทย”  นำเสนอข้อมูลปัญหาวิกฤตที่ดินไทยให้สังคมรับรู้  และเสนอทางออกด้านนโยบาย  เผยที่ดินส่วนใหญ่ในประเทศไทย 80 %  อยู่ในมือของกลุ่มคนเพียง 20 %  และประมาณ 70 % ปล่อยที่ดินให้รกร้างเพื่อรอเก็งกำไรทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 127,384  ล้านบาทต่อปี  ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เกิน 5 ไร่  ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  ความยากจน   ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต  ฝ่าวิกฤตที่ดินไทย” ที่หอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์   โดยมีประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น  เกษต...