playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง พม. “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ตามนโยบายรัฐบาล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขัางหลัง    กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งภาครัฐและเอชน กว่า 80 องค์กร   กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรก           ของประเทศไทย ด้วยกา...
วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคกลางและตะวันตก ได้สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งในการจัดเวทีพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก โซนทะเล (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนตำบลที่มีฐานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลละ 5 คน รวม 43 คน  ตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด 6 คน  คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ  9 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พอช. 10 คน หน่วยงานท้องถิ่น 5 คน  และตัวแทนพื้นที่เรียนรู้ 13 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 86 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  จุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจของผู้นำและกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง  เน้นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาในพื้นที่จริง บนฐานการทำงานจริง  ด้วยการเติม...
ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต / เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีงานเปิดตัวหนังสือ ‘พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้’  และมีการจัดเวทีเสวนาโดยผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘พังงาแห่งความสุข’ เช่น  ไมตรี  จงไกรจักร  นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข  ปรีดา  คงแป้น  เลขาธิการมูลนิธิชุมชนไท  ธีรพล  สุวรรณรุ่งเรือง  รองผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดพังงา ได้รับการสำรวจและวิจัยจากหลายหน่วยงานว่าเป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศติดต่อกันหลายปี  เช่น  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสังคมและครัวเรือนตลอดปี 2552-2553  พบว่า  พังงาเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดต่อเนื่องกัน 2 ปี...
เชียงใหม่/ พลเอกอนันตพร  รมว.พม.เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่  รองรับได้ 50 คน  มีการจัดระเบียบการเข้าพัก  มีการฝึกอาชีพต่างๆ  เพื่อให้คนไร้บ้านมีอาชีพ  มีรายได้  มีการออมทรัพย์เป็นทุนสร้างชีวิตใหม่ ถือเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต  เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือสร้างครอบครัวใหม่ได้  โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม  และเตรียมสร้างอีก 2 แห่งที่ขอนแก่นและกรุงเทพฯ ใช้งบประมาณทั้งหมด 118  ล้านบาท ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย   ผู้ด้อยโอกาส  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12  มกราคม  2559  เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ...
  กระทรวง พม./ พม.รวมพลังประชารัฐจัดงาน ‘Thailand  Social  Expo 2018’  มหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  แสดงผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเตรียมโชว์นวัตกรรมพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนทุกมิติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์  ธนาคารต้นไม้ใช้หนี้ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคม  ฯลฯ เข้าชมฟรี  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมฯ เมืองทองธานี  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน...
เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองหัวหินผ่านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และภาคประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนารถไฟรางคู่ พร้อมทั้งหาแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบร่วมกัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน พมจ.    นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ปลัดอำเภอ พอช. ผู้แทนการรถไฟฯ บริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และตัวแทนผู้เดือดร้อนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 150 คน นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หัวหินมีการพัฒนาตามนโยบายรัฐ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การพัฒนารถไฟรางคู่ และการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัย การจัดเวทีในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตรหมายสำคัญในการที่คนหัวหินจะหาแนวทาง ทิศทาง และว...
อำเภอดอยเต่า  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 125 กิโลเมตร  มีทั้งหมด 6 ตำบล  43  หมู่บ้าน  ประชากรมีทั้งคนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น กะเหรี่ยง  ยอง  ลัวะ  รวมทั้งหมดประมาณ 27,500 คน  มีพื้นที่  803 ตารางกิโลเมตร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนลำไย  มะนาว  ปลูกข้าว  ประมงพื้นบ้านในทะเลสาบดอยเต่า  รับจ้างทั่วไป  ฯลฯ  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือลำไยและมะนาว  ดังคำขวัญของอำเภอดอยเต่าว่า “มะนาวลูกใหญ่  ลำไยเนื้อหนา  ดอยเกิ้งสูงสง่า  ชิมรสปลาดอยเต่า”  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่คือ ‘ทะเลสาบดอยเต่า’  ซึ่งเป็นผลพวงจากการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลปิดกั้นลำน้ำแม่ปิง  ทำให้ลำน้ำปิงท...
วันนี้ 22 มิถุนายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวัสดิการชุมชน ตำบลดอนแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พร้อมเจ้าหน้าที่ , ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเครือข่าย             รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึง วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีรองนายกรัฐมนตรี นมัสการเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดนาหนอง  โดยมีนายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ (นายวิรัช แก้วใส) กล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที...