playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

บริบททั่วไปตำบลคลองทับจันทร์           เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีต้นไม้ มงคลชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามลำน้ำ คือ “ต้นจันท์” โดยเฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนบีกริม ปัจจุบันจน กระทั่งวันหนึ่ง ต้นไม้ ดังกล่าว ได้หักล้มขวางคลอง ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านก็เลยกล่าวขานกันจนติดปากว่า “คลองทับจันทร์” หรือ “จันทร์ทับคลอง” ซึ่งปัจจุบันคลองที่ ต้นจันท์ล้มขวางนั้น ได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว           ตำบลคลองทับจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออรัญประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 29,918 ไร่ หรือ 47.86 ตารางกิโลเมตร  จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,807 คน การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาช...
                                                                                                     โดย  นายวัชระ  กำพร                                                                                   ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   หากพูดถึงตำบลห้วย...
เมื่อเอ่ยถึงยะลา บทเพลงอับดุลเลาะห์ ของวงซูซูก็ดังแว่วมา...สุดใต้ชายแดนมาเลย์ ถิ่นนี้แดนสนธยา ปัตตานี ยะลา นรา จดอันดามัน สงขลา สตูล... หากพูดถึงจังหวัดยะลา หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัดกลุ่มชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดที่ปลูกส้มโชกุนแสนอร่อย และจังหวัดที่ไม่ติดทะเลเพียงจังหวัดเดียวของภาคใต้ แต่ในอีกด้านหนึ่งจังหวัดยะลา ยังมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมาย ทั้งกล้วยหินแปรรูป ทุเรียนทอด กาแฟโบราณ ปลาส้มคอกช้าง จนถึงไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกร ตำบลตาชี เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีป่าไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว  มีภูเขาล้อมรอบ ทำเลเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ทั้งมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การตั้งถิ่นฐานระยะแรกจะเป็นชาวสงขลาและปัตตานี ที่ม...
                                                                                                   นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดราชบุรี คูบัว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเล่ากันว่าเป็นชุมชนไท – ยวนที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ทุกวันนี้แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 200 ปี แต่ยังคงมีชาวไท-ยวน ในตำบลคูบัวและตำบลดอนแร่ที่ยังสืบสานประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆ ของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดแบบคำเมือง หรือแม้แต่ภูมิปัญญาดั้งเด...
                                                                                                 โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก   ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2561 เนื่องด้วยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ำทำให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจทั้งตำบลตามไปด้วย ในปี 2559 สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก และกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาด...
                                                                                     นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม     จากการบอกเล่าตำบลบางนกแขวกก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ในสมัยก่อนรัชการที่ 4 มีการขุดคลองดำเนินสะดวกเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง เพื่อการขนถ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าสู่พระนคร ดังนั้น บริเวณปากคลองบางนกแขวกจึงเป็นตลาดนัดทางเรือ ส่วนด้านในบริเวณวัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นสถานที่ตั้งประตูน้ำบางนกแขวก ที่นักเดินเรือมักมาพักเพื่อรอระดับน้ำขึ้น บริเวณนี้จึงกลายเป็นตลาดประตูน้ำบา...
                                                                                  คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 โดยเริ่มก่อตั้งกองทุนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน จากสมาชิกเริ่มต้น 379 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,737 คน มีเงินกองทุนรวม 9,357,813 บาท รูปแบบการจัดสวัสดิการเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทั้งในลักษณะสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล สวัสดิการพื้นฐานตั้งแต่เกิดจนตาย จากการที่พื้นที่ตำบ...
ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความเป็นอยู่โดยอิงกับธรรมชาติ สายน้ำและสวนผลไม้เป็นหลัก คนในตำบลบ้านปรกจึงได้มีการประกอบอาชีพ โดยอาศัยทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม และการนำภูมิปัญญามาใช้ ตลอดจนการนำเอาหลักวิชาการด้านต่างๆ มาปรับใช้กับวิถีชีวิต อีกทั้งมีการก่อตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆ กัน นั่นคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านปรกได้จัดเวทีขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ที่มีเป้าหมายตรงกัน คือ ช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านปรกให้เต็มความสามารถของแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน ต่อมาในปี 2561 ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล ร่วมกันทำแผนพัฒนาตำบล ท้องถิ่น โดยใช้สภาองค์รชุมชนเป็นเวทีกลาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไ...