playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

            เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาววรรณา สีหาทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยภาคกลางและตะวันตก พร้อมด้วยนางสาวหทัยวรรณ เรืองยศ หัวหน้าปฏิบัติการชุมชน นายวัชระ ศรีช่วง จนท.ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส และนางสาวปภาพินท์ คำอุดม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกับขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด และ พอช. โดยมี ผศ.ดร ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทน มรภ.เทพสตรี เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้           ในการหารือดังกล่าว นางสาววรรณา สีหาทัพ ได้แนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยรวมถึ...
กาฬสินธุ์ : พอช. นำร่อง “ตำบลกุดหว้า” อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ถอดบทเรียนทบทวนตนเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา “ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง” ตั้งเป้าจัดเวทีดังกล่าวอีก 4 ภาค รวม 5 ภาค เพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ “ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง” 4 ด้าน ทดลองใช้ในพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2562 คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง โดยการแต่งตั้งของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ พอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิชาการ ขบวนองค์กรชุมชนตำบลกุดหว้า และหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนทบทวนตนเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต “ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้น ณ วัดกกต้อง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ม...
            เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พร้อมด้วยนางสาววรรณา สีหาทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และ พอช. โดยมี ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯ เป็นตัวแทน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมหารือในครั้งนี้           ในการนี้ ได้มีการแนะนำบทบาทภารกิจการทำงานของทั้งสองหน่วย รวมถึงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในแต่ละประเด็นงานของขบวนจังหวัดราชบุรี และ...
ชุมชนชายคลองบางบัว  เขตหลักสี่ / พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผช.รมว.พม.เป็นประธานพิธียกเสาเอก                                                     สร้างบ้านมั่นคงชุมชนชายคลองบางบัว  306 หลัง  โดย พอช.สนับสนุนงบช่วยเหลือ 48 ล้านบาท  และสินเชื่อ  95 ล้านบาท  รวมใช้งบ 143 ล้านบาทเศษ  ระยะเวลาชำระคืน 20 ปี  เริ่มสร้างบ้านเฟสแรก 47 หลังให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้  ส่วนที่เหลือจะทยอยสร้างให้เสร็จภายในปี 2564     &nbs...
วันนี้ (7 พฤษภาคม) เวลา 9.30 น.  ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนราษฎรจากสาธารณรัฐเคนยาจำนวน 8 คน จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง  สาธารณรัฐเคนยา (Kenya Informal  Settlements  Improvement  Project)  กระทรวงคมนาคม  สาธารณูปโภค  งานพัฒนาที่อยู่อาศัยภาคเมือง  และงานโยธาธิการ  ประเทศสาธารณรัฐเคนยา  ได้เดินทางมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสถาบันฯ ตามโครงการ ‘บ้านมั่นคง’      นายไมตรี อินทุสุต (ซ้าย) และ Mr.Patrick  ผู้แทนคณะดูงานจากสาธารณรัฐเคนยา นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงบทบาทของ พอช. ...
วันนี้(26 เม.ย. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นายอัมพร แก้วหนู รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯว่า เป็นเวทีเปิดโลกทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในหัวข้อ“การเปลี่ยนผ่านองค์กร พอช. สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)” เพื่อให้คนทำงานได้เกิดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัลและการนำความรู้แบบดิจิทัลไปปรับใช้ในการทำงานกับชุมชน โดยเชิญ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้เปรียบได้กับคลื่นลูกใหญ่ที่สาดเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกโดยเฉพาะด้านเทค...
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานแก้ไขข้อติดขัดที่ดินรัฐ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ภาคีร่วมพัฒนา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. นำโดยนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมเปิดเวที “การประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี กรณีพื้นที่ป่าชายเลน บนพื้นที่ภูมินิเวศน์ป่าชายเลน 4 จังหวัด (สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายยุทธนัย ธาราบัณฑิต ผู้แทนส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนชายฝั่งที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร, นายศิริพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน สำนัก...
จากความทุกข์ยากของชาวนาที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 พื้นที่ประเทศไทยเปรียบเสมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ทุกสิ่งจมอยู่ใต้บาดาล พืชผลการเกษตรและเมล็ดพันธุ์หลายชนิดจมอยู่ใต้น้ำ ต่อมาปี 2559 ภาวะข้าวล้นตลาดโลก การค้าขายจึงถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ข้าวมะลิ 105 เหลือเพียงราคาตันละ 6,500-6,800 บาท เท่านั้น ขณะเดียวกันก็มีกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล “ช่วยชาวนาขายข้าว” มาพักหนึ่ง แล้วก็เงียบหายไป           แม่สื่อหาเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวชาวนา           เกิดปรากฏการใหม่จากกลุ่มคนจิตอาสาฯ มุ่งเน้นช่วยเหลือชาวนาไทยที่ทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “แม่สื่อ” เรียกชาวนาอินทรีย์ว่า “เจ้าบ่าว” เรียกคนซื้อข้าวกินว่า “เจ้าสาว” เรียก...