playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ เดินทางเข้าเขตพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และมาปักหลัก ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำสวย เราพบว่าที่นั่นมีชายและหญิงวัยกลางคนถึงสูงวัยจำนวนหนึ่งนั่งรอพวกเราอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้เข้าไปทักทายและพูดคุยจึงทราบว่าท่านเหล่านี้ คือ “ผู้นำท้องที่” ที่เตรียมพร้อมสำหรับการมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้ แม้ว่าตำบลน้ำสวยจะเป็นตำบลเล็ก ๆ ที่มีเพียง 9 หมู่บ้านเท่านั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ผู้คนจำนวนหนึ่งเดินทางมาสมทบ ภาพแรกที่ทีมงานประทับใจและรู้สึกได้ถึงความพร้อมเพรียงของผู้นำและคนทำงาน คือ มีผู้เข้าร่วมในวงสนทนากว่า 20 คน  และช่วงแรกของการสนทนาทำให้เราทราบว่าประชากรในเขตตำบลน้ำสวยประสบปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สภาพบ้านเรือนที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีประตู หน้าต่าง เป็นต้น บ้านน้ำท่วม และบางส่วนต้อง...
โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสภาองค์กรชุมชนฯได้มีการสำรวจครัวเรือนผู้เดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและมีแผนการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยมาก่อนแล้วเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงได้มีการเสนอโครงการซ่อมแซมบ้านผู้เดือดร้อนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมพร้อมกับกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น           ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ความฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชน คำว่า “ฮักแพง” หมายถึงการการรักใคร่หวงแหน ส่วนคำว่า “แบ่งปัน” นั้นในที่นี้คือการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือในสิ่งที่เรามีให้แก่คนอื่น หรือจะเป็นการช่วยให้คนอื่นที่เขาไม่ได้รับโอกาสทางสังคมให้ได้รับโ...
 ตำบลหนองปลาปากเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหนองปลาปาก ปัจจุบันเป็นตำบลหนองปลาปากที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอำเภอศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองปลาปาก หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านดอนก่อ หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 บ้านขุมคำ หมู่ 6 บ้านไทยสามัคคี หมู่ 7 บ้านเสียว หมู่ 8 บ้านดงบัง หมู่ 9 บ้านจำปาทอง หมู่ 10 บ้านดอนก่อ ซึ่งประชากรในตำบลหนองปลาปากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,500 ครัวเรือน มีประชาชนทั้งหมด 8,000 คน แบ่งเพศชายออกเป็น 4,100 คน แบ่งเพศหญิงออกเป็น 3,900 คน ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าลาว ,ไทพวน ซึ่งมีการเล่าขานต่อกันมาว่า “คนในสมัยก่อนได้เดินทางไปค้าขายกันระหว่างไทย กับลาว การเดินทางยังไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย” จึงทำใ...
  วิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางสู่การค้าสากล”           “เมืองธรรมเกษตร” หมายถึง เมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ อยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ มีการศึกษาที่เกื้อหนุน บุญฮีตคองนำชีวิตให้มั่นยืน ซึ่งมีคุณลักษณะ 7 ประการ คือ 1) เป็นธรรม 2) ไม่เบียดเบียน 3) พึ่งพาและแบ่งปัน 4) เสมอภาค เสมอธรรม 5) มีจิตสำนึกสาธารณะ 6) มีความพอเพียง 7) มีวัฒนธรรมอันดีงาม           งานพัฒนาบ้านแปงเมืองของภาคประชาชนมีมายาวนาน แต่จุดพลิกผันที่ทำให้มีจุดยืนที่เข้มแข็ง คือ พรบ.สภาองค์ชุมชนตำบล พ.ศ.2551 ทำให้เครือข่ายพัฒนาบ้านของชาวบ้านอยู่บนกรอบของกฎหมาย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็เป็นพี่เลี้ยงในการก้...
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพุทไธสง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กันยายน  2556  และได้รับการรับรองสภาองค์กรชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เลขที่ตั้ง  1  ม. 1  ต.พุทไธสง  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  สภาพทั่วไป เนื่องจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพุทไธสง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพุทไธสง  ซึ่งมีทั้งชุมชนที่อยู่ในเมืองและอยู่ในพื้นที่ชนบท   อาชีพส่วนใหญ่ คือ ทำนา  รองลงมาคือ ค้าขาย   รับจ้าง   สภาพพื้นดินในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง  เป็นดินเหนียวปนทราย  ไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร   แหล่งน้ำไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในหน้าแล้ง   ชีวิตการเป็นอยู่เหมือนคนเมือง  คือต่างคนต่างอยู่เ...
กระทรวงเกษตรฯ / พอช.ร่วมกับ 9 หน่วยงานลงนาม MOU พัฒนาที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนจากนายทุนให้เกษตรกรที่ยากไร้  และพื้นที่โครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  เนื่องจากที่ผ่านมา ส.ป.ก.ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวทำให้เกิดความล่าช้า  อีกทั้งที่ดินยังขาดความสมบูรณ์  ขาดน้ำ  ไฟฟ้า  ขาดการสนับสนุนต่างๆ ทำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่  ด้านเลขาธิการ ส.ป.ก.เผยใช้ ม.44 ตามคำสั่ง คสช.ยึดที่ดินคืนจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องแล้วกว่า 400,000 ไร่ จัดสรรให้เกษตรกร  13  จังหวัด รวม 35,000 ไร่  ขณะที่ พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านเพิ่มในปีนี้อีก 1,300 หลัง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44   ออกคำสั่งที่ 36/2559 (ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) เพื่อยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ทั่วประเทศที่...
โครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล ปัจจุบันมีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 ตำบล และกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 46 ตำบล ในปี 2561 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้มีการสำรวจ ข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 32 ตำบล มีจำนวนครัวเรือนผู้เดือดร้อน 404 ครัวเร...
ฉะเชิงเทรา/ กระทรวงคมนาคม-พม.มอบของขวัญปีใหม่สัญญาเช่าที่ดินการรถไฟฯ 6  ไร่เศษให้ชาวชุมชนตลาดบ่อบัว จ.ฉะเชิงเทรา  เช่าระยะยาว 30 ปี  ขณะที่ พอช.มอบงบ 7 ล้านบาทสนับสนุนสร้างบ้านมั่นคง 99   ครัวเรือน  รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  รวม 2,562 หลัง วันนี้ (26 ธันวาคม) ที่ชุมชนตลาดบ่อบัว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  มีพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินการรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้กับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว  โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พมจ.ฉะเชิงเทรา  นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ...