playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชุมชนกัลยาณมิตร/ รอง ผอ.พอช.มอบบ้านมั่นคงชุมชนกัลยาณมิตร  273   ครอบครัว  ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า  โดยชาวชุมชนใช้เวลาเจรจาต่อรองกับการรถไฟฯ นานเกือบ 5 ปี  จนได้รับสัญญาเช่าที่ดิน 6 ไร่  30 ปี  เพื่อสร้างบ้านมั่นคงรองรับชาวบ้าน 10 ชุมชน  มีบ้านกลางที่ชาวชุมชนร่วมกันสร้าง 2   หลัง  ขณะที่รอง ผอ.พอช.แนะชาวชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนอื่นที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยต่อไป วันนี้ (7   กุมภาพันธ์  2562) ที่ชุมชนกัลยาณมิตร  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  มีการจัดงาน “มอบบ้านร้อยใจร่วมแก้ปัญหาที่ดินรถไฟ” โดยมีนางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการมอบบ้านมั่นคงแ...
                                                                                                                              โดย กรรณิกา  ถิ่นบ้านใหม่ ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีพื้นที่ประมาณ471ตารางกิโลเมตร 294,375ไร่มีทั้งหมด 27หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์บางส่วนเป็นภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ราบมีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยส่ว...
                                                                                                                                       โดย พินทร์อร มะธุระ  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 61,164 ไร่ หรือประมาณ 97.86 ตารางกิโลเมตร ตำบลท่ายางแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากร 9,237 คน 1...
                                                                                                                            บทความโดย สุวัฒน์ คงแป้น ตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ภูเขาที่ราบสูง และค่อยลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกของตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียนเงาะ มังคุด ยางพารา กาแฟ และส้มโอ และพืชผักต่างๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงตาม...
                                                                                                                     โดย สุวัฒน์  คงแป้น  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งของทิวเขาหลวง มีเขาต่าง ๆ เช่น เขายอดเหลือง เขากลบ เขาวังไฟ รายล้อม จึงเรียกที่ราบนี้ว่า "อ่าวกรุงชิง" มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่สวยงามและสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อคือ...
ตําบลม่วงกลวงเป็นตําบลหนึ่งในห้าตําบลของอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง สถาพภูมิประเทศมีห้วย บึงน้ำ ลําคลอง ที่เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก ลําน้ำสําคัญได้แก่ห้วยฝาแฝดคลอง ม่วงกลวง คลองท่ายาง คลองหลุง คลองลัดโนด คลองชะนูด แต่เป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไม่ได้มากนักโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ทางด้านทิศตะวันออกเป็นลักษณะของป่าบกและป่าเบญจพรรณส่วนที่อยู่ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีสภาพป่าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศน์วิทยาที่สําคัญมากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน มีไม่ที่สำคัญ ได้แก่ โกงกาง ปรง ถั่ว ตะบูน ประสัก และอื่น ๆ ด้วยภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ม่วงหลวงมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธรรมช...
                                                                                                                           โดย นายสุวิทย์  จันทวงษ์           ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่โดยประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,700 ไร่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน จำนวน 2,240 ครัวเรือน ประชากร 6,106 คน เป็นหญิง 2,995 คน     ชาย 3,111 คน ส่วนใหญ่นับถ...
                                                                                                               บทความโดย อำนาจชัย  สุวรรณราช จากสภาวะในปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรประกอบอาชีพค้าขาย เป็นย่านธุรกิจการค้า  มีการนำเข้าพืชผักผลไม้จากที่อื่น  ซึ่งเป็นการปลูกที่ใช้สารเคมี และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมาย  ทำให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนหลายล้านบาทในการบำบัดรักษา  ฉะนั้นสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองชุมพรเล็งเห็นถึงการส...