playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          คณะทำงานสื่อชุมชนแห่งชาติระดมสมอง สร้างพื้นที่ข่าวภาคประชาชน เปิดเว๊ปไซด์ www.news4thai.com นำเสนอช่องทางข่าวสารเผยแพร่งานพัฒนาภาคประชาชนออกสู่สาธารณะ            นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สื่อชุมชนแห่งชาติภาคประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับพลังของประชาชนทุกคน ทุกภาคีมาร่วมมือกันทำ เพราะหัวในของการนำเสนอข่าวคือ การสะท้อนการทำงานพัฒนาภาคประชาชนและคนทำสื่อมีใจอาสา           ขณะเดียวกันสื่อชุมชนแห่งชาติจะมีบทบาทในการนำเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเสนอข่าวมากที่สุด สื่อชุมชนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข่าวการเมือง ยกเว้นสิ่งที่ก่อให...
          เครือข่ายองค์กรชุมชนแม่น้ำสาละวินออกแรงบวชป่า สร้างเขื่อนเขียว เกาะป้องกันยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า อย่างมีส่วนร่วม          เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา เครือข่างองค์กรภาคประชาชนแม่น้ำสาละวิน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ร่วมพลังบวชป่าตามแนวแม่น้ำสาละวินพร้อมกัน 2 จุด ณ บ้านท่าตาฝั่งและบริเวณปากห้วยโกแปร์ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เพื่อยังยั้งการบุกรุกป่า สร้างเขื่อน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ นักวิชาการ อุทยานแห่งชาติสาละวิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม ผู้สื่อข่าว และชาวบ้านตามส...
          สตูล:คณะทำงานชาวบ้านเตรียมประสานผวจ.สานต่อเจตนารมณ์กฎหมายสภาองค์กรชุมชน ด้านกำนันชี้ชัดไม่ซ้ำซ้อนกับงานท้องถิ่น จัดตั้งได้ในพื้นที่          พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เกิดขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศที่ต้องการกฎหมายที่รับรองสถานะชุมชนในความเป็นองค์กรทางการ และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ          เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสตูลจึงร่วมกันจัดเวทีทำความเข้าใจกฎหมายสภาองค์กรชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว          นายสายัญ ศรีน้อย คณะทำงานศูนย์ต่อสู้เอาชนะปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
ภาคเหนือ/วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ได้จัดเวที“อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถแกนนำองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนภาคเหนือ”  ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด และเป็นเวทีวางแผนการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด และระดับภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลากหลายองค์กรทั้งภาคประชาสังคม ขบวนองค์กรชุมชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทั้งหมด  82 คน จาก 13 จังหวัด             เวลา 10.00 น. ได้รับเกี...
คณะทำงานขบวนผู้หญิงภาคกลางบนและตะวันตก ประสานความร่วมมือภาคีพัฒนา ยกระดับขับเคลื่อนงานผู้หญิงเพื่อการยอมรับในสังคมไทย           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายขบวนผู้หญิงภาคกลางบนและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้แทนภาครัฐ ประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายขบวนผู้หญิง ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการมีส่วนร่วมการพัฒนาภาคประชาชน พร้อมเชื่อมประสานความร่วมมือ สร้างการยอมรับในสังคมไทย          นางวิภาศศิ ช้างทอง คณะทำงานเครือข่ายขบวนผู้หญิงภาคกลางบนและตะวันตก เปิดเผยว่า เป้าหมายและทิศทางการทำงานของเครือข่ายขบวนผู้หญิง ได้มีข้อสรุปร่วมกันถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมประสานเครือข่ายผู้หญิงไปสู่การขับเคลื่อน...
          นางสาวจิริกา  นุตาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนให้ เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชมรม อบต. พิษณุโลก เทศบาลเมืองพิษณุโลก องค์กรประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิคนเพียงไพร มูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ชมรมนักกฎหมายเพื่อสังคม สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชน สวท. และ สวท. พิษณุโลก ตลอดจนหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สาธารณะสุขจังหวัด พัฒนาสังคมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพัฒนาแผนจังหวัด ตามความต้องการของภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พรบ. บริหารราชการแผ่นดินซึ่งกำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษ...
ประชุมเตรียมการเปิดงานมหกรรมวถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน เพื่อชุมชนคนรากหญ้า             เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน ขึ้น ณ ห้องแถลงข่าวอาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานและสร้างคัมภีร์การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นความรู้พร้อมขับเคลื่อน เชื่อมโยง การท่องเที่ยวชุมชนผลักดันไปสู่นโยบายรัฐบาลในอนาคต          นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กล่าวว่า ก.การท่องเที่ยวและ...
อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ได้ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)เพื่อดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเพิ่มอีก 800 หน่วย          นางศมนีย์  มหัทธนะสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า การลงนามซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการบ้านมั่นคง โดยสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 มีผู้รับประโยชน์ 800 ครัวเรือน จำนวนที่ดินทั้งหมด 3 ไร่ ในเขตกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีการตกลงซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในราคา 8,292,000 บาท จากราคาประเมิน 8,700,000 บาท           นางศมนีย์ กล่าวอีกว่า ในการลงนามซื้อชายที่ดินกับ บสท.ถือเ...