playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 19-21 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการสรุปบทเรียนโครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมทองธาริน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนขบวนองค์กรชุมชนในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชน และกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น      ในการนี้วันที่ 19 กรกฎาคม ได้มีพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหมอกวนด้วย มีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ แกนนำชุมชนโครงการบ้านมั่นคงจากภาคตะวันออกเฉียงร่วมพิธีดังกล่าว      นางกิมสอย สุนทรโรจน์ แกนนำโคร...
     เมื่อกลางเดือน กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชาวบ้านภาคตะวันออก โซนป่าเขา 4จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราและสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดเวทีสร้างความเข้าใจแกนนำพื้นที่ตำบลขยายผลและตำบลที่น่าสนใจเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวบ้านขึ้น ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีแกนนำกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน นายก อบต. ส่วนราชการ จาก 37 พื้นที่ตำบลต้นแบบและตำบลขยายผลเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 130 กว่าคน          นายแฉล้มได้ยกตัวอย่างของตำบลดอนยอซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในภาคตะวันออกให้กับพื้นที่ตำบลขยายว่าตำบลดอนยอเริ่มจากจุดเล็กๆในวงแคบๆแทบไม่มีชาวบ้านสนใจกันมากนัก เพราะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์มีการกันเงินส่วนหนึ่งมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเท่านั้น  ...
     ตามเจตนารมณ์และภารกิจในการพัฒนาความเข้มแข็ง ในปี 2549 โครงการสวัสดิการชาวบ้านจาก 76 จังหวัด เร่งขยายพื้นที่ 600 ตำบลนำร่อง ซึ่งพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัดขยายพื้นที่ให้ครบตามเป้าหมาย 100 ตำบลนำร่อง      ในวันที่ 18 ก.ค. 2549 ได้มีการจัดติวเข้มและนำเสนอพื้นที่เข้าร่วมขบวนผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการระดับภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ค จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมโดยประมาณ 75 คนจาก 21 ตำบล ซึ่งตำบลที่เสนอเข้าเป็นน้องใหม่ของโครงการสวัสดิการชาวบ้าน 12 ตำบล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ .อุทัยธานี (ต.ทัพหลวง, ต.ระบำ ,ต.หนองสระ, ต.เขากวางทอง,) จ.สระบุรี (ต.พระพุทธบาท) จ.สิงห์บุรี(ต.ทองเอน) จ.นครสวรรค์(ต.วังซ่าน) จ.อยุธยา (ต.พุดเลา) จ.ชัยนาท (,ต.วังตะเคียน ,ต.กุดจอก ,ต.หนองมะ โมง , ต.สะ...
     วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการ ศตจ.ปชช.จังหวัดชัยนาท ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อค้นหาแกนนำและพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น สวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน องค์กรการเงิน โครงการบ้านมั่นคง ธุรกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งค้นหาปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการขับเคลื่อนของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นงานพัฒนาอื่น ๆ     แนวทางการขับเคลื่อนงานของ ศตจ.ปชช.จังหวัดชัยนาท จะดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน และธุรกิ...
       วันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการสินเชื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 7/2549 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้      1. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชน 72 ห้อง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 6,201,000 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุมชน 53 ครัวเรือน      2. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเมืองใหม่ จ.เลย จำนวน 909,658 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุมชน 12 ครอบครัว      3. อนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านแก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพัฒนา จำกัด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1,972,708 บาท ผู้รับผลประโยชน์ 4 ชุมชน 21 ครอบครัว   &nbs...
     ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า เพื่อให้ผู้เดือดร้อนด้านที่ดินทำกินได้รับการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม คณะทำงานด้านที่ดิน ของ ศตจ.ปชช. จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ภาคประชาชนและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและจังหวัดสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดแนวทางขับเคลื่อนโดยภ...
     วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 5/2549 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนในชุมชนแออัดทั่วประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2549 โดยการสำรวจระดับครัวเรือนนั้น ได้ดำเนินการแล้ว 51 จังหวัด ครอบคลุม 881 ชุมชน 52,958 ครัวเรือน แบ่งเป็น      1. ภาคเหนือ 7 จังหวัด 7 เมือง 16 ชุมชน 916 ครัวเรือน      2. ภาคกลาง 4 จังหวัด 4 เมือง 26 ชุมชน 1,812 ครัวเรือน      3. ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 19 เมือง 107 ชุมชน 2,608 ครัวเรือน      4. ภาคตะวันตก 6 จังหวัด 11 เมือง 65 ชุมชน 1,145 ครัวเรือน      5...
กลางบนเตรียมจัด “ ติวเข้ม 10 ต. ” ดึงภาครัฐร่วมขบวนงานรับรองสถานภาพฯ      สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนเตรียมจัดสัมมนา รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนหนุนภารกิจสถาบันฯ ดัน 10 ตำบลนำร่อง ดึงภาครัฐเข้าร่วมส่งเสริมขบวนงานองค์กรชุมชน      นายดนัย เพ็ชรสังหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าว ตามที่สำนักงานภาคฯ ได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) จึงได้เตรียมจัด สัมมนาการรับรองสถานภาพการเป็นองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบถึงกลไก ขั้นตอนการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน รวมถึงร่วมกำหนดแผนดำเนินการร่วมกัน     ...