playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการ ศตจ.ปชช.จังหวัดชัยนาท ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อค้นหาแกนนำและพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น สวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน องค์กรการเงิน โครงการบ้านมั่นคง ธุรกิจชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งค้นหาปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการขับเคลื่อนของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นงานพัฒนาอื่น ๆ     แนวทางการขับเคลื่อนงานของ ศตจ.ปชช.จังหวัดชัยนาท จะดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน และธุรกิ...
     นายอัมพร แก้วหนู ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เปิดเผยว่า วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา พอช.ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย - โครงการถอดองค์ความรู้หมอพื้นบ้านภาคใต้/สรรพคุณพืชสมุนไพร ฉบับชาวบ้าน เล่มที่ 2 ดำเนินการโดยเครือข่ายหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ - โครงการรณรงค์เผยแพร่เสริมสร้างจิตสำนึกภาคใต้ ดำเนินการโดยคณะทำงานนโยบายประชาชนภาคใต้ - โครงการเสริมพลังชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการโดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ...
     ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า เพื่อให้ผู้เดือดร้อนด้านที่ดินทำกินได้รับการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม คณะทำงานด้านที่ดิน ของ ศตจ.ปชช. จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ภาคประชาชนและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและจังหวัดสามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดแนวทางขับเคลื่อนโดยภ...
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แปรวิกฤตความยากจนสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมี พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ผู้แทนส่วนงานราชการต่าง ๆ และผู้แทน ศตจ.ปชช. ประจำจังหวัดนำร่อง 42 จังหวัด ประมาณ 800 คนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ หรือ ศตจ.ชาติ เดินทางมาให้นโยบายและเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนา      นางพันทิพย์  บุตรตาด  ประธานร่วม ศตจ.ปชช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน  โดยการตั้ง ศตจ.ชาติ และ ศตจ.ปชช. ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญจากภาคปร...
กลางบนเตรียมจัด “ ติวเข้ม 10 ต. ” ดึงภาครัฐร่วมขบวนงานรับรองสถานภาพฯ      สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนเตรียมจัดสัมมนา รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนหนุนภารกิจสถาบันฯ ดัน 10 ตำบลนำร่อง ดึงภาครัฐเข้าร่วมส่งเสริมขบวนงานองค์กรชุมชน      นายดนัย เพ็ชรสังหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าว ตามที่สำนักงานภาคฯ ได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) จึงได้เตรียมจัด สัมมนาการรับรองสถานภาพการเป็นองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบถึงกลไก ขั้นตอนการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน รวมถึงร่วมกำหนดแผนดำเนินการร่วมกัน     ...
  “ แปรวิกฤติความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ” โดยขบวน ศตจ.ปชช . จังหวัด      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช. ได้จัดการสัมมนา “ แปรวิกฤตความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. และทิศทางการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงนำเสนอรูปธรรมการเชื่อมโยงการทำงานของ ศตจ.ปชช. จังหวัด โดยการเชิญผู้แทน ศตจ.ปชช.จังหวัด และหน่วยงาน/ภาคีเข้าร่วมในการสัมมนา จำนวนประมาณ 700 คน      สาระสำคัญจากการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการเสนอทิศทางภาพรวม ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงเสนอทิศทาง รูปธรรมการขั...
กลางบนเร่งขยายพื้นที่สวัสดิการ อุทัยฯขานรับดัน 11 ต.เข้าร่วม           สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เร่งขยายพื้นที่สวัสดิการ เป้า 100 ตำบล จังหวัดอุทัยฯ ขานรับนโยบายภาค นำ 11 ตำบล เข้าร่วมพัฒนาขบวนสวัสดิการ           นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เปิดเผย ตามภารกิจของสำนักงานที่ได้รับมอบให้พัฒนาความเข้มแข็งและขยายพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายของสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและการจัดระบบสวัสดิการในภาคกลางตอนบนนี้ เดิมมีพื้นที่ครูที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันฯ ...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสาลวนอยู่กับการแก้ปัญหาความยากจน โดยการถือตัวเลขรายได้เป็นเกณฑ์ ก็มีเรื่องราวหนึ่งผ่านเข้ามานั่นก็คือความรู้ที่ว่าประเทศภูฏาณ เขาวัดฐานะของประชาชนที่ความสุขมวลรวม หรือ GNH โดยยึดถือหลัก 4 ประการคือ การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาค  การดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลวัฒนธรรมและจะต้องมีธรรมาภิบาล      ในขณะที่บ้านเราถ้าใครมีรายได้ได้ต่อปีต่ำกว่า 20,000 บาท ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งเรื่องนี้ประมวลดูคร่าว ๆ แล้ว ผู้คนไม่ค่อยจะเห็นด้วยซักเท่าไหร่ จะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า “ความจน” เป็นปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนชีวิตผู้คนมาเป็นเวลานาน เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. จึงเดินหน้าแก้จน ตามทิศทางของตนเองอย...