playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     อุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกๆ ปีทั่วประเทศ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะไม่มีพลังไหนมาหยุดยั้งภัยธรรมชาตินี้ได้ อาจเป็นเพราะต่างฝ่ายยังขาดพลังประสานความร่วมมือ ในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสัมมนาในหัวข้อ “ประสานพลังภาครัฐ ภาคประชาชน ฟื้นฟูชมชนประสบอุทกภัย” ณ. โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เมื่อต้นเดือน มกราคม 2550 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประสานพลังไปยังชุมชนผู้ประสบภัยที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากผลกระทบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้ยึดหลักดังนี้ คือ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนมีบทบาทสำคัญ แล้วทุกฝ่ายมาประสานความร่วมมือ ตัวแทนจากเหตุการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลากกว่า 200 คน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจาก 47 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้รับเชิ...
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ตัวแทนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ นำโดย นายสังคม เจริญทรัพย์ ,นายแก้ว สังข์ชู , นายสุรินทร์ กิจนิตชีว์ และคณะ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และผู้บัญชาการทหารบก ณ. ห้องรับรอง ภายในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บังคับบัญชาทหารบกในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน) และกำกับดูแลศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศจพ. ว่า ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ลงสำรวจชุมชนแล้ว และได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนชาวบ้านจ...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยหลังยุครัฐประหารที่นำโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และมีคณะรัฐบาล “ขิงแก่” ที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในอันที่จะยุติ “คลื่นใต้น้ำ” ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขบวนการและต่อเนื่องยาวนาน เป็นคลื่นที่ไม่เพียงบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผู้มีอำนาจทั้ง คมช. และรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังบั่นทอนความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนี้อีกด้วย      แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลพยายามทำเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งต่างประเทศกลับคืนมาก็คือ การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็ว ท่ามกลางการควานหาผู้ก่อคลื่นใต้น้ำ กระชากหน้ากากออกมาให้ประ...
พลเอกสุรินทร์ย้ำ “ รัฐ ” เร่งคลายปัญหาที่ดินกระเหรี่ยงป่าผาก พลเอกสุรินทร์ย้ำชัดให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นเร่งดำเนินการคลี่คลายปัญหากรณีที่ดินบ้านป่าผาก ชี้ชัดชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าผากควรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพร้อมแนะชาวกระเหรียงควรปรับวิถีชีวิตให้เหมาะกับสภาพบริบท      พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน กล่าว ในการประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนกรณีที่ดินบ้านป่าผาก ณ ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 นี้ว่า “ กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านป่าผาก ตามที่ขบวนงาน ศตจ.ปชช. ได้รายงานการศึกษาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 4000 พร้อมทั้งข้อมูลพื้นที่การอยู่อาศัยของชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าผาก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ล่องลอยการอยู่อาศัยจริง ซึ่...
ภาคประชาชนอวยพรปีใหม่คณะที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ศตจ.ปชช.เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ประธานร่วม ศตจ.ปชช. ร่วมกับคณะกรรมการ ศตจ.ปชช. และคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวนประมาณ 10 ท่าน ได้เข้าพบคณะที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง) และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “ ศจพ.” (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เพื่ออวยพรปีใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช.ด้วย      ที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) กล่าวแสดงความดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะภาคประชาชนอีกครั้ง และพร้อมที่จะสนับสนุนการ...
     การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ยังมีพื้นที่ที่ชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนอยู่ 14 จังหวัด จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด มีอยู่จำนวน 105 ล้านบาท ที่ผ่านมาทาง พอช. นำไปเพื่อให้ชาวบ้านวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวร่วมกัน เช่น การพัฒนาพื้นที่การเกษตร การฟื้นฟูชุมชนด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณการที่อยู่อาศัย ผ่านไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ พมจ. เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับชาวบ้านด้านที่อยู่อาศัย      นอกจากงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ พอช. ยังได้รับอนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้ชุมชนนำไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระดับตำบลๆ ละ 100,000 บาท และยังมีงบป...
     นครนายก : เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2550 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สวัสดิการชาวบ้าน สังคมไม่ทอดทิ้งกันภาคตะวันออก ณ. วัดชวดบัว ต. ดอนยอ อ. เมือง จ.นครนายก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกันและกัน ชี้นำไปพัฒนาเป็นระบบสวัสดิการระดับจังหวัด ระดับภาคต่อไป โดยมีชาวชุมชนทั้งภาคตะวันออกเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 500 คน ...
     เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายต้นน้ำแม่ลาว 16 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำขึ้น ณ. รอยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยขุนลาวและหมู่บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน      นายอินแหลง ไทยกรณ์ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว  เปิดเผยว่า กิจกรรมบวชป่าสืบชะตาแม้น้ำที่เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวได้จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว ได้ตระหนักรักและหวงแหนป่าต้นน้ำแม่ลาว และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำแม่ลาวที่เป็นแหล่...