playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ปทุมธานี : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางตรวจราชการ ณ ชุมชนบางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดนางฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนบางปรอกกล่าวว่า ชุมชนบางปรอกได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่มาตั้งปี 2547 โดยได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไทในการทำหมักชีวภาพเพื่อการรักษาคลอง และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ น้ำเสียที่ออกจากชุมชนจึงสามารถบอกได้ว่า ผ่านการบำบัดมาแล้วอย่างน้อย 80%-90% นอกจากนี้ยังมีการเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองทุก 15 วัน ซึ่งจะทำโครงการสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เลือนหายไป ปัจจุบันได้ขยายจุดหยดน้ำหมักเพิ่มไปสู่ชุมชนข้างเคียงอีก 4 จ...
ข้อเสนอต่อทิศทางยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 ขบวนประชาชนภาคเหนือ            จ.เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ที่ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น จ.เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)ภาคเหนือ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชนเพื่อเชื่อมประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดในปี 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขในภาคเหนือ 15 จังหวัด หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานในท้องถิ่น รวมจำนวน 150 คน การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันการสรุปบทเรียนการทำงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขปี 2550 ที่ผ่านมา และระดมข้อเสนอภาคประชาชนในการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อเวทีชี้แจง “ การขับเคลื่อนยุ...
          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะให้แก่ชาวมอร์แกนตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 มีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธาน ที่เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะให้แก่ชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ปัญหานี้เป็นการเฉพาะ โดยยกเว้นการใช้หลักเกณฑ์ในส่วนของ “การไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดกับประเทศต้นทาง” ดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะใน 2 กรณี คือ1. กรณีชาวมอร์แก...
เชียงใหม่:คณะผู้แทนโครงการความร่วมมือพอช.-สหพันธ์แม่หญิงลาว ศึกษารูปธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน  จ.เชียงใหม่ และเชียงราย นำไปปรับใช้ปัญหาถางป่าปลูกสวนยางพาราใช้สารเคมี          คณะผู้แทนจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมความเข้มแข็งสำหรับแม่หญิงและชุมชน ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับสหพันธ์แม่หญิงลาว เดินทางทัศนศึกษาในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และจ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.ผู้แทนจาก สปป.ลาว เดินทางลงพื้นที่ บ้านแม่คำปอง ต.ห้วยแก้ว อบต.แม่ทา กิ่งอ.แม่ออน บ้านหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า และชุมชนชาวไทยภูเขา อ.แม่สลอง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทุกพื้นที่ดังกล่าวมีความโดดเด่นด้านการจัดการทรัพยากรดิน-น้ำ-ป่า โดยชุมชนระบบการเกษตรกรรมยั่งยื...
การจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            การจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออร์คิด ขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดครั้งนี้เพื่อเชื่อมประสานการขับเคลื่อน การสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปี 2550 ที่ผ่านมา ตลอดจนการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551 ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้แทนขบวนชุมชนระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน          &n...
องค์กรชุมชน 15 จังหวัดภาคเหนือ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีประชุมชี้แจง “ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ประจำปี 2551” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและจังหวัด ของ 15 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พมจ. เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคประชาชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน เนื้อหาสาระสำคัญมีการชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการ แผนงานและกระบวนการบริหารจัดการภายใต้ย...
          คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เดินหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจน ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน กล่าวในที่ประชุม “คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยชุมชนเป็นแกนหลัก” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ โดยในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต้องประสานความร่วมมือร่วมกันทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเกิดความคล่องตัว ทั้งนี้จึงได้แต่งตั้งคณะท...
สัมมนาการพัฒนาที่อยู่อาศํยโดยการมีส่วนร่วม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ได้มีการสัมมนา “ การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยการมีส่วนร่วม ” ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีชุมชนแออัดมากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการขยายตัวของเมืองจากพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทำให้ชุมชนแออัดเร็วอย่างรวดเร็ว ในการสัมมนาได้มีการดูภาพรวมของการแก้ปัญหาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่าภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลได้มีการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคงไปทั้งสิ้น 145 โครงการ ครอบคลุม 18,500 ครอบครัว 246 ชุมชน 61 เมือง/เขต ใน 4 จังหวัด นายธีระพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณ...