playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

           น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ดำเนินโครงการสร้างการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทางมูลนิธิสืบฯ ทำงานอยู่แล้วในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาประเด็นงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่งานสนับสนุนส่งเสริมชุมชนด้านการออมทรัพย์ และการจัดสวัสดิการชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งในเบื้องต้นมีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องรวม 8 พื้นที่ ในเขตผืนป่าตะวันตก 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ...
          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเข้าเยี่ยมเยียนผู้บริหารบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ตอนหนึ่งกล่าวถึงชีวิตหลังพ้นวาระว่า หลังจากนี้คงกลับไปทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนเดิมที่เคยทำมา อาทิ ชุมชนท้องถิ่น และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะไม่ทำมากเหมือนแต่ก่อน แต่จะเลือกเฉพาะโครงการหรือมาตราการบางอย่างที่มีผลสะเทือนต่อสังคม เรื่องที่สนใจจะทำต่อไปนั้น คือ เรื่องดัชนีชี้วัดความสุข โดยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนในสังคม จากเดิมที่มองความสุขเป็นเรื่องของเงินทอง วัตถุ สิ่งของต่างๆ มาเป็นความคิดที่มีความผาสุกที่สมบูรณ์แบบ แบบบูรณาการให้ประชาชนเป็นผู...
       ในการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ครั้งที่ 1/2551 ประจำเดือนมกราคม 2551 คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนฯ เพิ่มเติมในเดือนมกราคม ได้แก่ 1) ให้การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนฯ ที่ผ่านกระบวนการรับรองจากท้องถิ่น จำนวน 1,042 องค์กร (ภาคเหนือ 44 องค์กร, ภาคตะวันออก 172 องค์กร, ภาคตะวันตก 826 องค์กร) และ 2) ให้การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนฯ ที่ผ่านกระบวนการรับรองจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ องค์กรที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน จำนวน 326 องค์กร และองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 410 องค์กร      ปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรร...
และเชื่อมประสานกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์          นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในระหว่างร่วมสัมมนาเตรียมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนและตัวแทนพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องสภาองค์กรชุมชน 200 ตำบล เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบัน กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง แต่ภาคประชาชนยังคงอยู่และเปลี่ยนน้อยที่สุด ส่วนฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดคือฝ่ายการเมืองหรือนโยบาย โดยในส่วนของสภาองค์กรชุมชน เมื่อฝ่ายการเมืองเข้ามาใหม่ก็อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ดี หากภาคประชาชนเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ต้องพยายามทำกันต่อไป เรื่อง...
          นายสำเริง เสกขุนทด ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.  กล่าวว่า ตามที่ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. … .ผ่านขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธยและเตรียมประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานั้น ในส่วนของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้ง 19 จังหวัด มีความตื่นตัวตอบรับกับการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2551 จะมีการเปิดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำองค์กรชุมชน 19 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม           และจะมีการเปิดเวทีทำความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนในลักษณะนี้อีก 4 กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีผู้เข้าร่วม...
“พิธีลงเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่”   ของ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนเหมืองหม้อ จำกัด             โครงการบ้านมั่นคงตำบลเหมืองหม้อ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากภาคีหลายฝ่าย ทั้งด้านงบประมาณ และวิชาการ ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2548 ในรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในที่ดินใหม่ อันเกิดการรวมตัวของผู้เดือดร้อนจำนวน 52 ครัวเรือน ที่ซื้อที่ดินร่วมกันในเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ปัจจุบันกำลังถึงกระบวนการสร้างบ้าน ซึ่งรอบแรกที่มีความพร้อมทั้งหมด 12 หลัง และได้มีการทำพิธีลงเสาเอก ในวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธี ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาสังคมจั...
          นายชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานร่วมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... ผ่านขั้นตอนการลงพระปรมาภิไธยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในส่วนของความคืบหน้าการเตียมการรองรับจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ล่าสุดได้มีการยกร่างประกาศคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด 1 สภาองค์กรชุมชนตำบล มาตรา 5 ที่ระบุให้มีการจดแจ้งจัดตั้งชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว และประกาศฉบับนี้จะยกร่างแล้วเสร็จ และส่งไปให้ชุมชนและผู...
          นายสังคม เจริญทรัพย์ แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองสุรินทร์ เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองสุรินทร์ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่า เทศบาลเมืองสุรินทร์ มีชุมชนแออัดทั้งสิ้น 11 ชุมชน จำนวนประมาณ 1,500...ครอบครัว โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเป็นอย่างดี และล่าสุดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ออกข้อบัญญัติเทศบาลว่าด้วยการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเทศบัญญัติฉบับนี้จะทำให้เทศบาลเมืองสุรินทร์ สามารถดูแล และจัดการพื้นที่สาธารณะว่างเปล่าในความดูแลของหน่วยงานอื่นที่ปล่อยให้ชุมชนบุกรุก ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาที่...