playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ไฟล์พรีเซนเทชั่นการประชุมนานาชาติ ภูมิภาคเอเชีย เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 44th Asian Regional Conference on Safe Communities เวอร์ชั่น ภาษาไทย (ขนาดไฟล์ 87.6 MB) Version English (File Size 89.1 MB) ...
          จากวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดิน ศจพ. นัดพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน (ศจพ.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเผยว่า กำลังเร่งแก้ปัญหาที่ดิน กรณีการประกาศอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ทับที่ทำกินของชาวบ้าน พื้นที่นำร่อง 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน กว่า 1,800 ครัวเรือน           โดยความคืบหน้าของปัญหานี้ คณะกรรมการที่ดินระดับอำเภอสามารถสรุปเป็น 3 กลุ่ม ปัญหาคือ กลุ่มที่ดินนอกเขตอุทยาน 745 ราย 994 แปลง พื้นที่ 4,116 ไร่ กลุ่มที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 795 ราย 1,...
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้องค์กรภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งหรือได้รับการรับรองโดยกฎหมาย ยื่นขอลงทะเบียนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 3-17 มกราคม 2551 นั้น          ในการนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายองค์กรชุมชนที่สนใจ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอลงทะเบียนขององค์กรเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการ...
          ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2550 มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก เนื่องจากการวิเคราะห์พบว่า ควรเน้นส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานราก กลุ่มพึ่งตัวเอง และควรส่งเสริมให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลโดยชุมชน ซึ่งขนาดที่เหมาะสมที่สุดขององค์กรการเงินระดับฐานราก คือ ระดับตำบลและชุมชน ส่วนภาครัฐและภาคีควรทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาและพึ่งพาตนเองของชุมชน รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้          นอกจากนี้พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรการเงิน ระดับฐานรากมีหลายหน่วยงานและมีบทบาทสูง แต่มีค...
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะทำงานจัดทำร่างประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... จัดประชุม เพื่อยกร่างปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาองค์กรชุมชน          สืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในฐานะองค์กรสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการสภาองค์กรชุมชน จัดให้มีการเตรียมการรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว          นางสาวสมคิด คำวิจิตร คณะทำงานฯ กล่าวถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติ เพื่อให้การยกร่างประกาศข้อบังคับต่างๆ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริ...
          พังงา : ชาวน้ำเค็มเข้ม ประกาศตั้งกลุ่มประมงชายฝั่ง วางทุ่นแบ่งเขตชายฝั่ง-น้ำลึก พร้อมจัดทีมไล่กวดจับเรือใหญ่ ย้ำรักษ์ทะเลเพื่อลูกหลาน          ในโอกาสครบรอบ 3 ปีคลื่นยักษ์สึนามิ ผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งบ้านน้ำเค็มประมาณ 100 รายร่วมกันประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรือประมงขนาดใหญ่รุกล้ำเขตน่านน้ำเรือประมงชายฝั่ง โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านน้ำเค็มเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งวางทุ่นระบุแนวเขตร่องน้ำให้ชัดเจน          นายชูชาติ รัตนะ ชาวประมงชายฝั่งบ้านน้ำเค็ม กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวประมงบ้านน้ำเค็มประสบปัญหาเรือกระสือ ซึ่งเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ใช้ไฟสีฟ้าล่อปลา และใช...
          นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เปิดเผยว่า โครงการบ้านมั่นคง เตรียมจัดเวทีสัมมนาเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงให้กับชุมชนและเมืองในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในปี 2551 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคมนี้ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีชาวชุมชนในเมืองใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 65 เมือง จาก 19 จังหวัดเข้าร่วม ซึ่งเวทีสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ใน 8 ขั้นตอนของการทำโครงการบ้านมั่นคง โดยนำรูปแบบวอล์ค แรลลี่ มาประยุกต็ใช้ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบ้านมั่นคงได้โดยง่าย ซึ่งวิทยากรประจำฐานทั้ง 8 จะมาจากชาวชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการดำ...
             เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการแก้ปัญหาและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ จัดประชุมพิจารณาปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีกลุ่มแกนนำชาวบ้าน 6 ชุมชนในพื้นที่คือ ชุมชนทะเลบางขุนเทียน ชุมชนเสาธง ชุมชนศรีกุมาร ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ ชุมชนแสนตอ ชุมชนหลวงพ่อเต่า ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาแนวกัดเซาะชายฝั่งซึ่งกำลังเป็นปัญหารุนแรงสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย            จุดกัดเซาะที่อันตรายที่สุดคือบริเวณสมุทรปราการและเขตบางขุนเทียน ซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นจุดที่หนักที่สุด ระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะไป 82 กิโลเมตร พื้นที่หายไป 18,000 ไร่ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำใ...