playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมืองกาฬสินธุ์ปลอดสลัม           เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 คณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ได้อนุมัติโครงการบ้านมั่นคงเมืองกาฬสินธุ์ 2 ชุมชน ซึ่งเป็นสองชุมชนสุดท้ายในเมืองกาฬสินธุ์ที่จะแก้ไขปัญหาสลัมหมด ตามข้อมูลตัวเลขที่เคยสำรวจไว้ ดังนั้น กาฬสินธุ์จะเป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาสลัมอีกแล้ว เป็นเมืองสามารถแก้ไขปัญหาสลัมได้เป็นเมืองที่สาม ต่อจากเมืองอุดรธานี และชุมแพ ทั้งนี้รูปแบบการแก้ปัญหาจะมีทั้งการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ และมีการซื้อที่ดินใหม่ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการนำร่องไปแล้ว 2 ชุมชน และในวันนี้ได้มีการอนุมัติไปอีก 2 ชุมชน เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนจนในเมือง ...
          ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงลาวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบในประเทศไทย เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง เพื่อก้าวสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 นางสุลีวัน อันลาวัน รองเจ้าเมืองเมืองต้นผื้ง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต้องเริ่มต้นด้วยเหตุและผล และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก หากเรื่องไหนชาวบ้านขัดข้องกับการทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงไปเก็บข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกับชาวบ้าน เพื่อความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ พื้นที่ เช่น บ้านจำรุง ศูนย์การเรียนรู้ไม้เรียง และชุมชนแหลมรุ่งเรือง และอีกหลายๆ พื้นที่ ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ ข้อแรก...
เตรียมจัดงานใหญ่ สัปดาห์วันที่อยู่อาศัยโลก (World habitat day)          วันที่อยู่อาศัยโลก (World habitat day) ที่กำลังจะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วางแผนจัดงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ วันที่ 1-7 ตุลาคม โดยเป็นการทำงานของโครงการบ้านมั่นคงทำงานร่วมกับชุมชนกับเมืองทั่วประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมมพรรษา นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า ในช่วงงานดังกล่าว จะมีการเปิดชุมชน 80 แห่ง มีชุมชนเมืองทุกพื้นที่และภาคีหลายฝ่าย มาร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าของโครงการบ้านมั่นคง ออกแบบการจัดงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานร่วมกับสหประชาชาติ โดยจะเชิญนายกร...
          กรุงเทพ: มท.ย้ำเจตนาส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน แต่ขอให้ยุติเสนอกฎหมาย สอท. รอกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ 2550 ด้านคณะทำงานเดินหน้ายกร่างให้เสร็จเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 11 ก.ย.นี้          หลังจากสำนักกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน(สอท.) แล้วเสนอกลับมาคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไข คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อสรุปและยกร่าง พ.ร.บ. สอท.เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันนี้เสร็จแล้ว พร้อมกำหนดเริ่มพิจารณาในวันที่ 15 ก.ย. นี้          วันนี้ 28 ส.ค. ณ ห้องประชุม ...
จัดระบบสังคมโดยชุมชนนิคมโรคเรื้อนภาคอีสาน  ที่บ้านมั่นคงโนนสมบูรณ์           โครงการบ้านมั่นคง อ.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการในพื้นที่นิคมผู้ป่วยโรคเรื้อนของภาคอีสาน ซึ่งมี 700 กว่าคน จาก 3000 คน ที่เป็นโรคเรื้อน ที่หน่วยงานราชการได้จัดเป็นสถานสงเคราะห์ให้ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า แต่เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่น่ารังเกียจและน่ากลัวสำหรับผู้ผ่านไปมา แต่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมและรักษาโรคนี้ได้มากขึ้น ประกอบกับผู้ป่วยได้ลดลงเพราะบางส่วนได้เสียชีวิตไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นของความแตกต่างเกิดขึ้น คือ ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยจะไม่สามารถอยู่ในนิคมแห่งนี้ได้ ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตลงแล้วลูกหลานที่ยังอยู่ไม่ป่วยเป็นโรคเรือนก็จะถูกไล่ออกจาก...
          นายพลากร  วงศ์กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  หรือ พอช. กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ เตรียมจัดสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยขบวนองค์กรชุมชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2550 นี้ เพื่อวางแนวทางและแผนปฏิบัติการในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินแยก คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาหมอกควัน          ผู้ช่วยผู้อำนวยการพอช. กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเน้นให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการทำงานและการบริหารจัดการงบประม...
จัดรูปที่ดินใหม่โดยชุมชน โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแสมดำ          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 คณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชุมชนแสมดำ กรุงเทพฯ เพื่อจัดสภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนใหม่ โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของโครงการนี้ เป็นลักษณะของการจัดรูปที่ดินที่กระจัดกระจายของ 3 ชุมชน คือ เชื่อมสัมพันธ์ ทรัพย์สินพัฒนา และฟอร์โมสต์ รวม 1027 ครอบครัว นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า กระบวนการจัดที่ดินของชุมชนในโครงการนี้ คือ ชุมชนมาจัดผังชุมชนร่วมกันทั้งในด้านการตัดถนน การจัดตำแหน่งของที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างบ้านใหม่ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการจัดรูปที่ดินของชุมชนใหม่ ( Land Re-adjustment ) ซึ่งกรมการผังเมืองเองก็มีโครงการในลัก...
คืบหน้า...งานพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้           นายมาหามัดนาซือรี เมาตี ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในงานเปิดโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนกาแลตาแป จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า ในพื้นที่ๆมีความเสี่ยงภัยและทำงานยากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยว่า ปัจจุบันขบวนการพัฒนาของชุมชนได้ทำงานฟื้นฟูชุมชนในด้านต่างๆ มีองค์กรชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ องค์กร ครอบคลุมพื้นที่๑๔๐ ตำบล จากพื้นที่ทั้งหมด ๒๕๐ ตำบล          งานพัฒนาดังกล่าว ครอบคลุมเรื่อง สวัสดิการชุมชน การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาที่ดิน การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูผู้ประสบภัย การพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน การจัดการทร...