playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานบริหารโครงการบ้านมั่นคง จัดอบรมการบริหารการก่อสร้างชุมชน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ชาวชุมชนและช่างชุมชนที่ร่วมดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในโครงการบ้านมั่นคง การจัดการงานก่อสร้าง การบริหารโครงการและการจัดการชุมชน มีช่างชุมชนกว่า 100 คนร่วมอบรม โดยมีวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทแปลนคอนซัลแตนท์ส จำกัด      ผศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาหลายโครงการด้านที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านจัดสรร พบว่า ผู้ซื้อบ้านหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านไม่ได้ เพราะไม่เคยรู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อน บางคนส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ท...
       พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท หรือ โครงการบ้านมั่นคงชนบท ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า จากการลงไปในจังหวัดต่างๆ ที่มีปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานราชการในระยะที่ผ่านมานั้น เป็นการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งเราพบว่าอำเภอใดที่นายอำเภอเอาใจใส่ในปัญหาที่ดิน ก็จะสามารถประสานเครือข่ายองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ซึ่งนายอำเภอถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนพร้อมกับภาค...
การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอีสาน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง      ในงานมหาบุญไทบ้านอีสานพอเพียง ที่ี่จัดโดยขบวนองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคีในภาคอีสานเมื่อ 26-28 เมษายน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนั้น ได้มีการนำเสนอประเด็นรูปธรรมการแก้ปัญหาความยากจน ที่ขับเคลื่อนโดยขบวนองค์กรชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ บ้านมั่นคง แผนแม่บทชุมชน สวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรกรรมยั่งยืน สาระหลักที่สะท้อนผ่านรูปธรรมงานประเด็นต่างๆ คือความพยายามในการน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดย ประเด็นบ้านมั่นคงนั้นชุมชนวัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดโดยตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชน ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้ด้วยการมีส่วน...
     นายสุวัฒน์ คงแป้น หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เปิดเผยว่า พอช. ได้ร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เพื่อผลิตรายการ “รวมพลัง สร้างสุข” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 1 กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.05-11.30 น.โดยนำเสนอการรวมพลังของชาวบ้านในการจัดกิจกรรมและกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนตามมา       หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พอช. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรูปแบบรายการ “รวมพลัง สร้างสุข” นี้ จะเป็นสารคดีงานพัฒนาเชิงสุขภาวะสังคม ซึ่งจะเป...
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน ได้มีพิธีเปิดงานมหาบุญไทบ้านอีสานพอเพียง ซึ่งจัดโดยองค์กรชุมชนและหน่วยงานในภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยขอให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องยึดหลัก 3 ข้อ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ซึ่งหลักการทั้ง 3 จะต้องอยู่บนเงื่อนไงของการมีความรู้และความดี โดยต้องมีจุดยืนในเรื่องการพึ่งพาตนเองให้ได้ แล้วจึงให้คนอื่นพึ่งพา และเห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรียกว่าเครือข่ายนั้น จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพลังอย่างที่สุด ซึ่งจะต้องจัดให้เป็นระบบ เรื่องราวเหล่านี้มาประกอบก...
     นายสังคม เจริญทรัพย์ ประธานกรรมการร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ หรือ ศตจ. ยืนยันว่า นโยบายเรื่องการขจัดความยากจนและการทำงานของ ศตจ. รวมทั้ง ศตจ.ปชช. ยังจะต้องดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตาม ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนนั้น เป็นเรื่องที่ใครก็ตาม ที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของ ศตจ.ปชช. ก็เห็นร่วมกันว่า จะต้องทำงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีภาคประชาชนเป็นแกนหลักต่อไป      ประธานกรรมการร่วม ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า การดำเนินการของศตจ.ปชช.ในช่ว...
     หลังเกิดกระแสการปฏิรูปการเมือง รอบ 2 ขึ้น ทำให้ภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และผลักดันบางมาตราของรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จึงเริ่มเกิดความเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว      นายอุทัย บุญดำ ผู้ประสานงานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์ กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชน บอกว่า อยากจะผลักดันให้มาตรา 40 ตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า คลื่นความถี่เป็นสมบัติสาธารณะ และกำหนดให้มีองค์กรอิสระ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2540 การปฏิรูปสื่อก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และสื่อวิทยุ โทรทัศน์ที่มีอยู่ก็ยังถูกครอบงำ ดังนั้นการกระจายความเป็นเจ้าขอ...
     พังงา : นางราตรี คงวัดใหม่ แกนนำชาวบ้านชุมชนแหลมป้อม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ว่า ทางพนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตนกับพวก 10 คน ในคดีนายบุญศรี พึ่งทองคำ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ฟาร์อีส เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสทรักชั่น จำกัด แจ้งความจับในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548      นางราตรีเปิดเผยต่อไปว่า การแจ้งความให้ดำเนินคดีนี้ เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติช่วงปลายปี 2547 ต่อต้นปี 2548 เริ่มจากมีอาสาสมัครที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าไปซ่อมแซมถนนเข้าชุมชนแหลมป้อม ซึ่งเป็นถนนที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก่อสร้างมากกว่า 20 ปี แต่ถูกบรษัท ฟาร์อีส เทรดดิ้ง แอนด์ คอ...