playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2550 ทีผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงาน “เปิดบ้านมั่นคง ชุมชนโนนสมบูรณ์” ขึ้น ณ ชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเถอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และชาวบ้านตำบลบ้านแฮดเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน           นายหอมดี จันทร์โท ประธานโครงการบ้านมั่นคงบ้านโนนสมบูรณ์ เปิดเผยว่า ชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันนี้ 7 มกราคม 2507 บนที่ดินกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของผู้...
พม.จัดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดรับฟังความคิดเห็น “ ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน : ร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกันเพื่อชุมชน ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเป็นประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสังคม สนช. และสื่อมวลชน                  การรับฟังความคิดเห็น ได้เริ่มจากการหาจุดร่วมของเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการร่วมกัน โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่...
          สงขลา:เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา จัดงาน รวมพลคนรักษ์คลอง หวังพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเชื่อมการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ระบุกระแสทุนนิยม สวนยางพารา ส่งผลทำลายวิถีชีวิตคนกับคลอง ป่าต้นน้ำ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง          เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2550 ณ โรงเรียนวัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา ประกอบด้วยโรงเรียนพื้นที่โซนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมกับเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบต.แม่ทอม และองค์กรชุมชน ร่วมกันจัดงาน “รวมพลคนรักษ์คลอง”          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังให้เกิดกา...
นครศรีธรรมราช : คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศจพ. ประชุมสัญจรภาคใต้ เชิญส่วนราชการร่วมรับฟังปัญหาชาวบ้าน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข ประธานอนุฯที่ดิน ระบุคนทั้งชุมชนต้องร่วมกันลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จัดประชุมสัญจร ณ โรงแรมทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการ ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานราชการทั้งในระดับพื้นที่ และส่วนกลางเข้าร่วมรับฟังปัญหาจากผู้แทนชาวบ้าน พร้อมร่วมกันหารือแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ซึ่งได้จัดประชุมสัญจรผ่านไปแล้ว การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนชุมชนจาก 10 กรณีปัญหา แยกเป็น จ.ชุมพร 1 กรณีปัญหา จ.สุราษฎร์ธานี 1 กรณีปัญหา จ.นครศรีธร...
นายกรัฐมนตรีเปิดป้ายโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแปชื่นชมแนวทางพัฒนาภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแป โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแป หนึ่งในโครงการบ้านมั่นคงเมืองนราธิวาส และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของเครือข่ายภาคประชาชน ณ ศูนย์เด็กเล็ก ภายในชุมชนกาแลตาแป อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแสดงความยินดี จำนวน 500 กว่าคน          นายมูสามัดดือราฟี สะมะแอ ประ...
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา คณะสหพันธ์แม่หญิงลาว นำโดย ท่านนางสีใส ลือเดดมูนสอน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนงานด้านการพัฒนาสังคมเมืองและชนบทระหว่างกันน.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวว่า ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมหารือเรื่องการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับที่ 3 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของแม่หญิงและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับศูนย์กลางสหพันธ์...
ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน          คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เครือข่ายนักวิชาการ และ พอช. จัดสัมมนา “ ทิศทางใหม่...สภาองค์กรชุมชน” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ที่มาจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งสาระสำคัญได้เริ่มจาก            นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน” โดยมีสา...
          นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) กล่าวว่า ศจพ.ปชช. ได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินระดับอำเภอไปแล้ว รวม 247 อำเภอ ในพื้นที่ 61 จังหวัด โดยล่าสุด คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศจพ.ชาติ ที่มี  พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน ได้ลงพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในพื้นที่ ต.ปิล๊อค พร้อมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุดโดยมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน ศจพ.ปชช. จ.กาญจนบุรี เป็นคณะทำงานร่วม เพื่อหารือแนวทางและกระบวนการทำงานโดยตั้งเป้าหมายให้บรรลุผลภายใน 2 เดือน&nb...