playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          พังงา : มอแกนทับตะวัน เปลี่ยนศูนย์ประสานงานสึนามิเป็น “บ้านวัฒนธรรม” หวังฟื้นจิตสำนึกความเป็นมอแกนก่อนชนรุ่นหลังลืม           บ้านทับตะวัน เป็นชุมชาวมอแกน ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งทะเลใน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มานานกว่า 100 ปี และเป็นชุมชนหนึ่งที่ถูกคลื่นสึนามิทำลาย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 และสร้างความเสียหายต่อชุมชนอย่างมากมาย เพื่อเป็นการรื้อฟื้นจิตสำนึกวิถีชีวิตชาวมอแกน และระลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ ชาวมอแกนทับตะวันจึงจัดสร้างบ้านวัฒนธรรมขึ้น           นางสาวอรวรรณ หาญทะเล ตัวแทนชุมชนทับตะวัน กล่าวว่า บ้านวัฒนธรรม เดิมเป็นศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยสึนามิบ้านทับตะวัน ภายหลังจากสร้างบ้านผู้ประ...
ขบวนเมือง 15 จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมระดมทำแผนแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  จังหวัดตาก / วันที่ 25 ธันวาคม 2550 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน/ตอนล่าง ได้จัดเวทีสัมมนาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยขบวนเมือง ณ โรงแรมราชาบุรี จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงนำสู่การขยายเมืองเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2551 และเพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบเครือข่ายระดับเมือง โดยขบวนองค์กรชุมชนเมืองร่วมกับหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นตัวแทนที่มาจากทั้งส่วนของภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรชาวบ้านร่วม 250 คน จากชุ...
          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออกได้จัดเวทีระดมความคิด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรให้กับพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี และระยอง ที่ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เชิญสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้ นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรของชุมชนในภาคตะวันออกของไทย”           นายธวัช เกียรติเสรี  เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวว่า ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์อยู่ในป่ารอยต่อ 5 แห่งด...
ชุมชนจับมือราชการและพอช. ปฏิบัติการ ๓๘ วัน เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินอุทยานบูโด-สุไหงปาดี กรณีพื้นที่นำร่อง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส           จ.ปัตตานี (โรงแรม ซี.เอส. ) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดิน ศจพ. นัดพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดิน กรณีการประกาศอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ทับที่ทำกินของชาวบ้าน พื้นที่นำร่อง ๕ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน ผู้เกี่ยวข้องกว่า ๑,๘๐๐ ครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานและชุมชน ๘๔ คน            การประชุมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องที่เครือข่ายชุมชนพื้นที่อำเภอบาเจาะ ได้นำเสนอการสำรวจข้อมูลที่ดินในพ...
นายจินดา บุญจันทร์ แกนนำองค์กรชุมชนภาคใต้ ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า คณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... ที่อยู่ระหว่างรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้วางเป้าหมายให้เกิดสภาองค์กรชุมชนตำบลครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2551 จำนวน 1,317 ตำบล 75 จังหวัด แบ่งเป็นตำบลนำร่องจำนวน 197 ตำบล และตำบลเตรียมการขยายผล จำนวน 1,120 ตำบล พร้อมกันนี้ในช่วงแรกของการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน คณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน จะเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล รวมทั้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า ท...
          นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า  พอช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการสภาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2550 ที่ระหว่างรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เตรียมจัดกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนทั่วประเทศ เพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้น จะมีการวางระเบียบ กฏเกณฑ์ การจดแจ้งความเป็นองค์กรชุมชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ของกฏหมายดังกล่าว ซึ่งการออกระเบียบกฏเกณฑ์จะผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ ตัวแทนชุมชน นักวิชาการ นักกฎหมาย ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล  คาดจะแล้วเสร็จภายในมกราคม 2551 พร้อมตั้งเป้าหมายจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนนำร่อง  178 ตำบล และขยายให้ ครอบคลุม 1,098 ตำบล ภายในปี 2551 ...
รายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับผู้สัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง Community Finance : Savings and Community Managed Development Fundsวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.30-11.45 น. ณ ห้องสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลSavings and Credit & Community Funds SeminarA brief report on the visit to Government House, Monday November 12, 2007 ...
          นครราชสีมา/เปิดสวน “ลุงโชค”ระดมความเห็นเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ศ.ระพี ย้ำเกษตรกรรมไม่ใช่แค่อาชีพ แต่เป็นวัฒนธรรม แต่ถูกทำร้ายด้วยนโยบายการค้าเสรี ด้านเกษตรกร เสนอ ในพื้นที่ทำจริงแล้วขยายผล พร้อมขับเคลื่อนระดับนโยบาย          เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศร่วมงาน”เปิดความคิด ชีวิต องค์ความรู้ 18 ปีสวนลุงโชค” บ้านคลองทุเรียน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา          ในงานมีการจัดสัมนาระดมควมคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพื้นที่ ศ.ดร.ระพี สาคริก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความเห็นว่า ตนเคยกล่าวไว้แล้วว่าเกษตรเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่อา...