playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ในงานวิถีพลังไท เครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมยั่งยืน ได้จัดเสวนากลางแจ้งเรื่อง “FTA กับผลกระทบเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งวิทยากรได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ          นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กลุ่มศึกษาปัญหาผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี กล่าวว่า ในอดีตเราเคยเปิดเสรีการค้า คือการทำสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษ เป็นการบังคับให้ไทยลดภาษีนำเข้าสินค้า ต่อมาชาติตะวันตกหลายๆประเทศก็ทำตาม ถัดมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ มีการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เริ่มเน้นการผลิตเพื่อขาย เร่งการส่งออก และนำเข้า เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเพื่อ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ต้องก...
          เครือข่ายกรณีปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย กำหนดเวทีเชิญผู้แทนพรรคการเมืองมารับฟังปัญหาที่ดินที่สร้างความทุกข์ยากให้แก่ชาวชุมชน พร้อมให้ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน           นายดิเรก กองเงิน จากชุมชนบ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่สำคัญมากของคนจน และเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย เพราะเกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท การทำงานของชุมชนที่ผ่านมาต้องพบกับความขัดแย้งกับนายทุนเจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐ หลายรายถูกฟ้องดำเนินคดี           “คนจนต้องการที่ดินแค่ไร่ สองไร่ มาใช้ประโยชน์ แต่กลับเป็นเรื่องราวถูกฟ...
          ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรหารือร่วมรองปลัดทส. เสนอ 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือรัฐ-ราษฎร์ในการดูแลรักษาดิน-น้ำ-ป่า ด้านรองปลัดสมชัยรับสานต่อ สอดคล้องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบนายสมชัย เพียรสถาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางสนับสนุนองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลังจากการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท ครั้งที่ 2 ณ สวนอัมพร          สืบเนื่องจากเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จัดสัมนา”รัฐหนุน-เสริมราษฎร์ เพื่อทรัพยากรธร...
          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  เครือข่ายขบวนองค์กรการเงินชุมชน นำโดยนายอัมพร ด้วงปาน ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาของขบวนองค์กรการเงิน เพื่อเป้าหมายยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนองค์กรการเงินสู่สมัชชาองค์กรการเงินแห่งชาติในทิศทางข้างหน้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้          เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน คือ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อสวัสดิการชุมชนโดยเชื่อมโยงทุนชุมชนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา ทุนทางวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทุนเงิน และทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ทุนเงินเป็นเครื่องมือ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และใช้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา ด้วยการพึ่งตนเองและพึ่งพาช่วยเหลือกันภายในชุมชนโดยพึ่งพาภายนอกเท่าที่จำเป...
          เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา ร่วมกับ ภาคตีพันธมิตร อาทิ มูลนิธิชุมชนไท โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัด จัดงาน “เปิดเล เขเรือ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อรำลึกในวาระครบรอบ 3 ปี เหตุการณ์สึนามิ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิกฤติที่สร้างโอกาสให้คนมารวมกันคิด ร่วมกันพลิกฟื้นวิถีชุมชนชาวเกาะลันตา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา การลงเรือหัวโทงกว่า 300 ลำ ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ของอุทยานหมู่เกาะลันตา การเปิดตัวอาสาสมัครเฝ้าระวังและผู้พิทักษ์ทะเล พิธีลงนามปลูกป่าชายเลนนำร่อง 1,267 ไร่ 154,200 ต้น เวทีวัฒนธ...
          เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2550 เวลา 16.00 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ชาวชุมชนทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ร่วมกันประกาศวาระการพัฒนาภาคประชาชน โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน          นายสุรินทร์ นิลเลิศ แกนนำชุมชนจากจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า วาระการพัฒนาภาคประชาชน จะเป็นสัญญาใจที่ภาคประชาชนจะจับมือเดินไปด้วยกันสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วย แนวคิด ทิศทาง และเป้าหมายการทำงานของแต่ละประเด็น เช่นในเรื่องของงแผนชุมชน จะสนับสนุนให้ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาของตนเองทั่วประเทศ เพื่อนำไปบูรณาการกับแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แผนการพัฒนาจังหวัด...
          สืบเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่าน พ.ร.บ.ป่าชุมชน ด้วยคะแนนเสียง 57 ต่อ 2 เสียง เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีมาตราสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของกฎหมายคือ มาตรา 25 กำหนดการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ทำได้เฉพาะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อนการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และได้จัดการดูแลรักษามานานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมาตรา 34 กำหนดห้ามไม่ให้มีการทำไม้ในป่าชุมชนที่ตั้งวอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์          ทั้ง 2 มาตราดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ปัจจุบันชุมชนต้องอาศัยพึ่งพาป่า และไม่เป็นการส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          เครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศที่เ...
         นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ...กล่าวในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิถีพลังไท 2 ว่า การประกาศเจตนารมณ์วาระการพัฒนาภาคประชาชน โดยการใช้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานผ่านประเด็นงานพัฒนาต่างๆ นั้น เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการที่ขบวนการองค์กรชุมชน ได้นำแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก และภาคีพัฒนาในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุน มาใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นว่า พลังการพัฒนาของชุมชน ที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมรับประโยชน์นี้ จะทำให้งานเกิดผลสะเทือนต่อสังคมโดยรวมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อขบวนชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และขยายการเรียนรู้ให้กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ ก็จะสามารถเปลี่ยนแป...