playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

นายสังคม เจริญทรัพย์ ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) กล่าวว่า ศจพ.ปชช. เตรียมยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการดำเนินการ กรณีแกนนำองค์กรชุมชนถูกลอบทำร้าย และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่แกนนำองค์กรชุมชน ต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานร่วม ศจพ. ปชช. กล่าวว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แกนนำองค์กรชุมชนหลายคน อาทิ นายห้ารอน มุคุระ นายสมคิด อยู่โต และนายประเสริฐ ทิพยสมบัติ ซึ่งเข้าร่วมเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานพัฒนาที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ถูกลอ...
          เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2550 สถานพัฒนาพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ได้จัดเวทีพบปะผู้นำอาวุโสส่วนของภาคเหนือตอนล่าง เป็นรูปแบบสัมมนาทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องภูคำ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 59 คน มีความหลากหลายกลุ่มซึ่งล้วนเป็นแกนนำหลักๆที่ผ่านประสบการณ์งานพัฒนามาเป็นเวลานาน เนื้อหาในการสัมมนาฯโดยรวมแล้ว กล่าวคือเป็นเวทีชักชวนแกนนำที่มีความอาวุโสในการทำงานพัฒนาเข้าร่วมในการมาร่วมกันทบทวนการทำงานและกำหนดทิศทางของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง การจัดระบบการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนทั้งการจัดทำแผนพัฒนาระดับจั...
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับก้าวสู่การผลิตพลังงานทดแทน แก้วิกฤติโลกร้อน           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 นางพิชยา แก้วขาว ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยองค์กรชุมชนภาคใต้ ได้กล่าวในงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมคลองจั่น ชั้น 3 ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนียนจำกัด กรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการลดใช้พลังงานและสร้างพลังงานทดแทน เพื่อแก้วิกฤติโลกร้อน จะต้องประสานความร่วมมือ เพื่อลดการใช้พลังงานรวมถึงสร้างพลังงานขึ้นมาทดแทน ไปพร้อมๆ กับการรีไซค์เคิลของเก่าขึ้นมาใช้ใหม่ ทั้งขยะมูลฝอย การติดตั้งถังดักไขมันรายครัวเรือน การทำปุ๋ยชีวภาพ แก็สธรรมชาติ การใช้แผงโซล่าเซลล์ จากพลั...
พอช.-บสท.ลงนามซื้อที่ดินและMOUเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชาวชุมชนแออัด บสท.ยืนยันตระหนักในปัญหาพร้อมขยายความช่วยเหลือทั่วประเทศ ด้าน พอช. ระบุความร่วมมือของภาครัฐส่งผลรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศวันที่ 20 ก.ค.เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 60 ปี บ้านราชวิถี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) ร่วมลงนามซื้อขายที่ดิน และร่วมบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างชุมชนเข้มแข็งให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท         &nb...
กรุงเทพ/ประชุมพิจารณาข้อเสนอภาคประชาชนต่อกระทรวงทรัพยากร เห็นชอบตั้งคณะทำงานรัฐ ราษฎร์ สานงานหนุนเสริมภาคประชาชน แก้ไขระเบียบให้องค์กรชุมชนรับงบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงาน 99 พื้นที่รูปธรรม และไม่ทิ้งการแก้ไขกฎหมายหนุนประชาชน          วันนี้(20 ก.ค.) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดสัมนาระดมความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมภายหลังการจัดงานสัมนารัฐหนุน-เสริมราษฎร์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากทุ...
          กาญจนบุรี/พล.อ.สุรินทร์ ยกโมเดลปิล๊อก อำเภอ อบต. อุทยาน และ พอช.หนุนชุมชนทำข้อมูล เขียนแผนที่ พร้อมระบุขั้นต่อไปให้ฝ่ายอุทยาน และชาวบ้านสำรวจแนวเขตร่วมกันก่อนเสนอกรมอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ออกตามข้อเสนอของชุมชน          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ก.ค. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) จัดประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี          การประชุมดังกล่าวคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน มีวาระพิจารณากรณีปัญหาที่ดินในเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ปัญหาการใช้ที่ดินเขตวัด ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.ก...
1. สภาพทั่วไป และบริบทของภาค กรุงเทพฯมหานคร  เมืองผู้คนที่ถูกเรียก และ ขนานนามว่า เมืองของคนที่เป็นเวดาเทพ แสดงให้เห็นถึงความสิวิไล สวยงามผู้คนมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีมารยาทงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้คนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีแต่ความรักใคร่ปรองดองกัน  สิ่งแวดล้อมดี การสัญจรสะดวกสบาย คลองสวยน้ำก็ใสใหลเย็น มองเห็นหมู่ปลาแหวกว่าย อาหารสะอาด รสชาติก็อร่อย ปลอดภัยจากสารอันตรายทั้งปวง มีรายได้จากการทำงานสูง มีการปรกครองที่กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกระดับ  มีศาสนาวัฒนธรรมที่หน้าเคารพนับถือ และมีการให้การศึกษาที่ดีกับประชาชน นโยบายทางภาครัฐเข้าถึงทุกชนชั้นทุกสังคมไม่เลือกชั้นไม่มีคำว่าระดับชั้นทุกคนเท่าเทียมกันหมด สิ่งเหล่านี้ “เป็น...
          เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2550 ตั้งเวลา 10.00 น. ที่ ณ โรงแรมหมู่บ้านไทย อ.เมือง จ.สุโขทัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือภาค ได้จัดสัมมนา“พลังสร้างสุขด้วยสวัสดิการชุมชน” โดยมีนายสุทธิ โพธิ์พาณิช พมจ.สุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วม 122 คน ซึ่งเป็น กลุ่มชาวบ้านที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พมจ. อบต. ศพส. และเทศบาล จาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ตาก ,พิจิตร,กำแพงเพชร,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์ โดยวันวันที่ 11 ก.ค 50 ในช่วงเช้ามีตัวแทนชาวบ้านที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนจาก 4 ตำบล นำเสนอรูปธรรมการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนที่มีการบูรณาการต้นทุนเดิมของชุมชนและยกระด...