playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา ได้มีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน” จัดโดยหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนโดย สกว. ในการเสวนาครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชน มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม เช่น กระทรวงการคลัง/ ธกส. / นักวิชาการจาก ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์/ ตัวแทนธนาคารหมู่บ้าน / สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน /พอช. /เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความน่าส...
เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ นำโดย นายอัมพร ด้วงปาน นายแก้ว สังข์ชู  นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ และคณะ ได้เดินทางเข้าพบนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น3 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอวาระการพัฒนาภาคประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เสนอต่อรัฐบาล          นายอัมพร ด้วงปาน ตัวแทนองค์กรชุมชนภาคใต้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์การฟื้นฟูท้องถิ่นว่า เป็นยุทธศาสตร์หลัก ที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนอยู่ดีมีสุข และขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม           “การฟื้นฟูชุม...
แกนนำชุมชนพบไพบูลย์เสนอ “ วาระการพัฒนาภาคประชาชน” นายสุรินทร์ กิตนิชชีย์ แกนนำชุมชนภาคกลางเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. แกนนำชุมชนประมาณ 20 คน ได้เข้าพบ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เป็นวาระการพัฒนาภาคประชาชน แกนนำชุมชนภาคกลาง กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า “ การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น” เป็นการฟื้นทุนทุกประเภทที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งการปรับระบบการผลิตไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน การฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในท้องถิ่น และการฟื้นความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ฯลฯ โดยใช้กระบวนการแผนชีวิตชุมชน สื่อชุมชน การพัฒนาผู้นำ ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้ชุมช...
สอท. จับมือ พม. จัดงาน “ สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทางออกของชุมชนไทย”             นายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 เมษายน 2550 นี้ สอท. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดงาน “ สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทางออกของชุมชนไทย” ณ โรงแรมบางกอก พาเลช กรุงเทพฯ โดยมีแกนนำชุมชนจากตำบลนำร่องการขับเคลื่อน พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น จำนวน 200 ตำบล เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน           เลขา สอท. กล่าวอีกว่า งานดังกล่าวนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในตำบลนำร่องตามแนวคิดในร่างพระราชบัญญัติแล้ว ยังจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายแนวคิ...
ครูหยุย หนุน ร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา นายสน รูปสูง เลขาธิการ สอท. ได้เข้าตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น” ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้ชี้แจงต่อ สภานิติบัญญัติ ในยกร่างเป็นกฎหมายต่อไป           นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นฉบับนี้ น่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ เป็นการวางแผนพัฒนาที่มาจากข้างล่างอย่างแท้จริงจากระดับตำบล สู่จังหวัด และชาติ ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนในระยะที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง สำหรับการผลักดันก็ไม่น่าจะมีป...
          รองนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้ความเชื่อมั่นการจัดทำฐานข้อมูลในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น บ้านบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชน ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ใหญ่ละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ผู้นำชุมชนบ้านบ่อลูกรัง ได้นำเสนอกระบวนการในการจัดทำศูนย์ข้อมูล และผลการใช้ข้อมูลไปดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การบูรณาการกองทุน...
พม. หนุน 25 ล้าน ขับเคลื่อนร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น          เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง ที่จะดำเนินการให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้ เท่าที่สังเกตดูน่าจะเดินไปได้ด้วยดี เพราะไม่มีแรงเสียดทานใดๆ มาก ซึ่งในการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย กระทรวงจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอสู่ สนช. ในนามรัฐบาล ขณะนี้เรื่องไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนั้น กระทรวงจะสนับสนุนงบประมาณ 25 ล้าน ต่อเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินงานให้เป็นจริง           นายจินดา บุญจันทร์ แกนนำสมัชชาองค์กรชุมชนแห...
“ ไพบูลย์” ลุยพบม็อบหนี้เกษตรกรใน “ คอกวัว” โคราช แต่ไร้ข้อสรุป ยันไปขออาศัย "ลาว"        “ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” รองนายกฯ ลงลุยพื้นที่พบปะหารือกับเกษตรกรกลุ่มม็อบหนี้สินอีสานที่โคราช หลังขู่อพยพไปขออาศัยอยู่ในแผ่นดินสปป.ลาว พร้อมรับปากจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอข้อมูลรัฐบาลช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง ด้านกลุ่มเกษตรกรประชดนั่งชุมนุมในคอกวัว อ้างไม่มีที่ดินและบ้านอาศัยเพราะเจ้าหน้าหนี้ขับไล่-ยึดขายทอดตลอด เผยไม่พอใจผลการหารือยันจะยกขบวนอพยพไปขออาศัยแผ่นดินลาว 2-3 วันนี้ จี้รัฐบาลนายกฯสุรยุทธ์ลาออกไปหากแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้           วันนี้ (1 เม.ย.) นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทร...