playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของคนยากจนในชนบท  หรือบ้านมั่นคงชนบท ต.วังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชน บนเนื้อที่  135 ไร่  แบ่งเป็น ที่ดินทำเกษตรอินทรีย์  108 ไร่  ที่อยู่อาศัยและที่ส่วนกลาง 27 ไร่ ผู้รับประโยชน์ 52 ราย           นายไพบูลย์ กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังสมบูรณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจากฐานราก ด้วยการรวมพลังหลายฝ่าย ทั้งขบวนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ราชการส่วนภูมิภาค ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒ...
          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ ได้จัดให้มีการสัมมนา ผนึกกำลังภาคประชาชน แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เป็นประธานการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาเกิดขึ้นเพราะศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ต้องการให้ขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาชน ร่วมคิดร่วมทำกับภาครัฐเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันปกคลุมภาคเหนือ ทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางเครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ ได้เสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน การให้มีมาตรการเตือนภัยต...
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพสื่อมวลชน ได้มีการจัดสัมนาเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” ขึ้น ณ ห้องจรัสเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ผู้แทนสื่อภาคประชาชน และผู้แทนวิทยุชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 80 คน          นายจรัญ ดิษฐาอภิชัย ประธานอนุกรรมการสื่อสารและเสรีภาพของสื่อมวลชน กล่าวถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสื่อมวลชนว่า เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงของสังคมโดยเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น       ...
          ในห้วงที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ประเด็นเรื่องการปฏิรูปสื่อก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาด้วยเช่นกัน เป็นประเด็นร้อนในเชิงมิติทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรณี รายการยามเฝ้าแผ่นดิน กรณีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี และกรณีของไอทีวีที่กลายร่างเป็นทีไอทีวีไปเรียบร้อยแล้ว          ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เกิดความเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก เป็นความคึกคักในหมู่พี่น้องขบวนสื่อภาคประชาชน สื่อที่อาจไม่ส่งผลกระทบในมิติทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน หากแต่เป็นกลไกสำคัญยิ่งในขบวนงานพัฒนาภาคประชาชน ซึ่งถึงท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศโดยภาพรวมนั่นเอง          ความคึกคักในขบวนสื่อภ...
สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาของภาคประชาชน           ตามที่ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย” หรือ สอท. ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรของภาคประชาชน ที่มีอิสระทั้งด้านความคิดและการดำเนินงาน เป็นองค์กรหลักให้กับชุมชนทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระดับนโยบาย ในลักษณะที่มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับการทำงานขององค์กรชุมชนรากฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรชุมชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น ปกป้องสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนฐานราก          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา สอท. ได้มีการประชุมครั้งแรกเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนงานในลักษณ...
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานองค์กรการเงินภาคตะวันตก วันที่ 8-9 มีนาคม 2550 ณ สถาบันการเงินพุทธวิมุติ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค และสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ต. หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี             งานสัมมนา “ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานองค์กรการเงินภาคตะวันตก” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 135 คน ได้แก่ คณะทำงานองค์กรการเงินภาคเหนือ องค์กรการเงินภาคกลาง องค์กรการเงินภาคตะวันตก จำนวน 25 พื้นที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคี ต่างๆ       ในวันแรกของการสัมมนาหลังจากที่มีพิธีการเปิด โดยนายเสรี คงอยู่ ปลัดอาวุโสอำเภอไทรโยค แล้วตามด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพื้นที่ต่างๆ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณสุพัฒน์ จันทนา สถาบันพัฒนองค์กรชุมชน...
รวมพลังขบวนภาคประชาชน ขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนและขจัดความยากจน           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ได้มีการสัมมนาร่วมกันระหว่าง คณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการ ศตจ.ปชช. และคณะกรรมการสวัสดิการ 7 ภาค รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ วัตถุประสงค์ของการสัมมนาร่วมกันวันนี้ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนของขบวนภาคประชาชนให้เท่าทันกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในด้านการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แบ่งกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม หารือใน 3 ประเด็น คือ การจัดขบวนการสวัสดิการระดับจังหวัด ซึ่งจะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประมาณ 200 ล้านในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ภาคประชาชนต้องหาข้อสรุปด้านกลไกการดำเนินงาน การวางแผนงานร...
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดงบหนุนการดำเนินงาน 200 ล้านบาท           น.ส.สมสุข  บุญญะบัญชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเผยว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นขึ้น โดยมี รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 3,000 ตำบล ภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552 พร้อมสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 200 ล้านบาท และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้น โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคณ...