playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันตก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันตก และหน่วยงานภาคีพัฒนา 25 หน่วยงาน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU.) เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และขบวนองค์กรชุมชน และได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ให้แก่ องค์กรชุมชนใน 29 ตำบล จำนวน 861 องค์กร โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบใบประกาศรับรองสถานภาพฯ ให้กับตัวแทนองค์กรชุมชนจาก 29 ตำบลดังกล่าวอ่านต่อ... ...
พิจิตร เปิดป้ายชุมชนร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พิจิตร เปิดป้ายชุมชนร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา           พิจิตร/วันที่ 6 ตุลาคม 2550 ที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมการเปิดป้ายสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงทับคล้อ จำกัด เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา           เวลา 06.00 น. ประธานและชาวชุมชนทับคล้อเดินทางถึงสถานที่จัดงานเปิดป้ายที่ดินใหม่ ได้ช่วยกันจัดสถานที่และเตรียมอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ ประธานชุมชนถวายภัทรตาหารเช้าแก่ พระสงฆ์ 9 รูป เวลา 07.00 น. ได้ร่วมกันประกอบ...
          ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2550 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.....ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้            สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชน ตลอดจนดำเนินการรับจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทราบ           กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน...
เหลียวหลัง - แลหน้า ขบวนงาน ศตจ.ปชช.กลางบนกลางบนจัด “ เหลียวหลัง - แลหน้า ” วัดผลขบวน ศตจ. ปชช. 9 จังหวัด วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ฟื้นฟู สู่เป้าชุมชนเข้มแข็ง อยู่เย็น และยั่งยืน นายสมชาติ ภารสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนา เหลียวหน้าแลหลัง สู่ยุทธศสาสตร์จังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี พร้อมชี้ให้เห็น ทิศทางสำคัญของการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนสู่นโยบายภาครัฐ สิ่งสำคัญคือการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาการเชื่อมประสานกับภาครัฐ มีนโยบายที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนพัฒนาของแต่ละจังหวัด การแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้องค์กรชุมชนเองควรเน้นที่จะเชื่อมประเด็นงานในพื้นที่ รวมถึงมองทิศทางการพัฒนาในระยะยาว นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคกล...
พอช.ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มอบใบประกาศรับรองสถานภาพ 174 องค์กรชุมชน           จ.เพชรบูรณ์ / วันที่ 19 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00 น. ที่ อบต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรชุมชนใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมที่มากจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรชุมชนประมาณ 300 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามมอบใบประกาศ             เวลา 9.30 น.ตัวแทนองค์กรชุมชนชี้แจงกำหนดการและกล่าวต้อนรับโดย นายวิทวัส  วุฒินันทนากรณ์  รองประธานสภาตำบลหล่มเก่า  จากนั้นได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นาย ศรีไพร  ฟุ่ม...
คณะทำงานสามจังหวัดชายแดนใต้เห็นชอบโครงการที่ดิน 4 พื้นที่ 968 ครัวเรือนจ.ปัตตานี วันที่ 20 กันยายน 2550 คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบโครงการพัฒนาและและแก้ปัญหาที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 กรณีคือ โครงการพัฒนาในที่ดินนิคมจัดสรรพื้นที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ 5 หมู่ 12 ในพื้นที่ ต.สุคิริน หมู่ 2 ตำบลเกียร์ แผนงานพัฒนาครอบคลุมเรื่องการพัฒนาคน กลุ่ม สวัสดิการ อาชีพ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ต้องการแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลเกียร์ 37 ครัวเรือน การพัฒนาแปลงเกษตรกรรมรวมของหมู่บ้านบนพื้นที่ 35 ไร่ในตำบลสุคีริน รวมผู้เดือดร้อนจากสมาชิกนิคมและติดหนี้นิคมทั้ง 3 หมู่บ้าน 290 ครัวเรือน งบประมาณที่เห็นชอบรวม 10 ,250 ,000 บาทโครงกา...
ประมวลภาพความเคลื่อนไหว "การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนและการพัฒนาเมืองภาคเหนือ" ร่วมฉลองวันที่อยู่อาศัยสากลปี 2550 (World Habitat Day 2007) ...
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพชรบุรี ได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถาบันฯ มีหน้าที่รับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจการที่อยู่ในอำนาจของสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนและองค์กรภาคีพัฒนา สร้างระบบการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนร่วมกันในระดับท้องถิ่น นำไปสู่การร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนอย่างเป็นขบวนการ อ่านรายละเอียดของข่าว ...