playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

คณะทำงานสามจังหวัดชายแดนใต้เห็นชอบโครงการที่ดิน 4 พื้นที่ 968 ครัวเรือนจ.ปัตตานี วันที่ 20 กันยายน 2550 คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบโครงการพัฒนาและและแก้ปัญหาที่ดินที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 กรณีคือ โครงการพัฒนาในที่ดินนิคมจัดสรรพื้นที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือหมู่ 5 หมู่ 12 ในพื้นที่ ต.สุคิริน หมู่ 2 ตำบลเกียร์ แผนงานพัฒนาครอบคลุมเรื่องการพัฒนาคน กลุ่ม สวัสดิการ อาชีพ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ต้องการแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลเกียร์ 37 ครัวเรือน การพัฒนาแปลงเกษตรกรรมรวมของหมู่บ้านบนพื้นที่ 35 ไร่ในตำบลสุคีริน รวมผู้เดือดร้อนจากสมาชิกนิคมและติดหนี้นิคมทั้ง 3 หมู่บ้าน 290 ครัวเรือน งบประมาณที่เห็นชอบรวม 10 ,250 ,000 บาทโครงกา...
สัมมนาตัวแทนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกับบอร์ด พอช.          เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2550 ได้มีการสัมมนาร่วมกันระหว่าง ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ 67 ท่าน ร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 183 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถาบันและที่ปรึกษา จำนวน 8 คน แกนนำชุมชน จำนวน 70 คน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ พอช. 95 คน โดยวันแรกเป็นการประชุมเฉพาะเครือข่ายองค์กรชุมชน ในนามของคณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 67 ท่าน ส่วนวันที่สอง เป็นการประชุมร่วมกัน โดยขบวนองค์กรชุมชนได้ร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการจัดขบวนขององค์กรชุมชนในปี 2551-2553 พร้อมทั้งวางแนวทางการทำงานร่วมระหว่างคณะกรรมก...
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพชรบุรี ได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถาบันฯ มีหน้าที่รับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจการที่อยู่ในอำนาจของสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนและองค์กรภาคีพัฒนา สร้างระบบการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนร่วมกันในระดับท้องถิ่น นำไปสู่การร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนอย่างเป็นขบวนการ อ่านรายละเอียดของข่าว ...
อยุธยาร่วมใจไทยพุทธ - มุสลิม ร่วมฉลอง 80 พรรษา เปิดป้ายชุมชน   เครือข่ายคนจน ไทยพุทธ - มุสลิม บ้านคลองสระบัว ร่วมกับเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน ร่วมฉลอง 80 พรรษา พร้อมเปิดป้ายชุมชน รัฐ - ราษฎร์ ร่วมหนุน เน้นทุนเดิม “ คนจน ”           นางลัดดา ปิ่นสุวรรณ ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง คลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวในงาน สร้างถิ่นฐานบ้านมั่นคง เปิดป้ายชุมชนคลองสระบัว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า “ ชุมชนคลองสระบัวเป็นชุมชนที่มีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม แต่คนในชุมชนก็สามรถอยู่ด้วยกันได้เนื่องจากเป็นคนจนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยเหมือนกัน จึงได้รวมตัวกันแก้ไข โดยการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน พร้อมด้วยการหนุนเสริมจากภาคี เช่น พัฒนาสังค...
          เมื่อวันที่6 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทฯ ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพ นส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และตัวแทนสหพันธ์องค์กรพัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) กว่า 500 คน ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร        การประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัย สร้างถิ่นฐานมั่นคง ด้วยวิถีชุมชนไทย “80,000 ครอบครัว 800 ชุมชน ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา”   ...
รมช.พม. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมลงนามพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ“ การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนและการพัฒนาเมืองภาคเหนือ”          เชียงใหม่ / วันที่ 3 ตุลาคม 2550 ที่ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน-ล่าง ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคเหนือที่ดำเนินงานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ได้จัดเวที “ การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนและการพัฒนาเมืองภาคเหนือ” เพื่อร่วมฉลองวันที่อยู่อาศัยสากลปี 2550 (World habitat Day 2007) และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 80 ปี ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมเวทีที่มาจากหลากห...
แพร่ / วันที่ 4 ตุลาคม 2550 ที่ ชุมชนเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ได้ทำพิธีเปิดป้ายชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อร่วมฉลองวันที่อยู่อาศัยโลก และเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา   แพร่ ปลูกต้นไม้และเปิดป้ายชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา    แพร่ / วันที่ 4 ตุลาคม 2550 ที่ ชุมชนเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ได้ทำพิธีเปิดป้ายชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อร่วมฉลองวันที่อยู่อาศัยโลก และเพื่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา   เวลา 06.00 น. ชาวชุมชนเหมืองหม้อร่วมกับหน่วยงานและภาคีในท้องถิ่น ได้ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ศาลพระภูมิเพื่อเอาฤกษ์ก่อนดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยการสน...
นครสวรรค์ประสานพลังเครือข่าย-ภาคีแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเทิดไท้องค์ราชัน เครือข่ายชุมชนภาคกลางรวมพลังคนจนร่วมกับภาคีภาครัฐ กำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดเชิงบูรณาการ พอช.งัดกลยุทธ์ร่วมหนุนเสริมเปิดโครงการพร้อมบันทึกความร่วมมือร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา ณ เทศบาลนครนครสวรรค์          เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน โดยนางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี เผยในการจัดงานมกรรมที่อยู่อาศัยภาคกลางตอนบน ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมพลังร่วมกันของภาคประชาชนและภาครัฐ เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบ้านมั่นคง 9 จังหวัด พร้อมด้วย เทศบาลนครนครสวรรค์ ธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความม...