playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนงานด้านการพัฒนาชุมชน และสังคมระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ. ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ รักษาการประธานกรรมการ พอช. และ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สนง.ทรัพย์สินฯ เป็นตัวแทนลงนามและสักขีพยาน          โดยบันทึกความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดตามโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. ซึ่งอยู่ในที่ดินของ สนง.ทรัพย์สินฯ ที่ได้สิทธิการเช่าที่ดินจากสนง.ทรัพย์สินฯ จำนวน 34 ชุมชน ใน 11 เขตครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนจนในเมืองได้มีที่อย...
"3 ส่วน" ผนึกกำลังยกระดับการบริหารจัดการ "การเงิน" เน้นเก็บหลักฐานนาน 5 ปี สนง.ภาคกลาง - บน จับมือ ส่วนตรวจสอบฯ ส่วนวางแผน ร่วมจัดสัมมนายกระดับการบริหารจัดการโดยชุมชน ส่วนการเงินร่วมหนุนเน้นเอกสารต้องถูกต้องและจัดเก็บอย่างมีระบบนาน 5 ปี           นางสาวจิริกา นุตาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) กล่าวในการสัมมนาการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมวังยาง รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ว่า “ สถาบันฯ ภายใต้การเคลื่อนงานของสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ส่วนตรวจสอบภายใน และส่วนวางแผนงานและงบประมาณ ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการซึ่งจัดทำโดยชุมชนเอง ภาคกลางตอนบนเป็นภาคที...
          พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนามหกรรมสวัสดิการชุมชนคนไม่ทิ้งกัน ที่จัดโดยเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 7 ภาคเมื่อวันที่ 4-5 ก.พ.2550 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี โดยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้แสดงถึงพลังของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการสร้างระบบสวัสดิการที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกัน และพร้อมจะให้การสนับสนุนสิ่งที่เป็นผลสรุปจากการสัมมนาในวันนี้ แม้รัฐบาลจะเหลือเวลาไม่มากนัก ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับรัฐบาล แต่สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังคือ เรื่องงบประมาณที่จะลงไปสู่ท้องถิ่นนั้น ขอให้มีการจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมอย่างแท้จร...
     อุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกๆ ปีทั่วประเทศ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะไม่มีพลังไหนมาหยุดยั้งภัยธรรมชาตินี้ได้ อาจเป็นเพราะต่างฝ่ายยังขาดพลังประสานความร่วมมือ ในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสัมมนาในหัวข้อ “ประสานพลังภาครัฐ ภาคประชาชน ฟื้นฟูชมชนประสบอุทกภัย” ณ. โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เมื่อต้นเดือน มกราคม 2550 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประสานพลังไปยังชุมชนผู้ประสบภัยที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากผลกระทบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้ยึดหลักดังนี้ คือ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนมีบทบาทสำคัญ แล้วทุกฝ่ายมาประสานความร่วมมือ ตัวแทนจากเหตุการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลากกว่า 200 คน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจาก 47 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ได้รับเชิ...
          สนง.ปฏิบัติการภาคกลางตอนบน ได้เดินหน้าจัดเวทีทำความเข้าใจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัด เช่น จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้ “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข” ณ ห้องประชุมราชภัฎนครสวรรค์ มีหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น พมจ.จังหวัด, อบต. และผู้เดือนร้อนในพื้นประสบภัยน้ำท่วม รวมจำนวน 1,000 คน โดยมีคุณวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด ได้นำเสนอถึงชุดประสบการณ์การทำงานในการสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย รวมตัวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อเข้าถึงชาวบ้านที่มีปัญหาในพื้นที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนร่วมกั...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยหลังยุครัฐประหารที่นำโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และมีคณะรัฐบาล “ขิงแก่” ที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในอันที่จะยุติ “คลื่นใต้น้ำ” ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขบวนการและต่อเนื่องยาวนาน เป็นคลื่นที่ไม่เพียงบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อผู้มีอำนาจทั้ง คมช. และรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังบั่นทอนความมีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนี้อีกด้วย      แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลพยายามทำเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งต่างประเทศกลับคืนมาก็คือ การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็ว ท่ามกลางการควานหาผู้ก่อคลื่นใต้น้ำ กระชากหน้ากากออกมาให้ประ...
เปิดโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านหัวคู   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านหัวคู ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 700 คน ประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้านจากโครงการบ้านชนบท 13 โครงการทั่วประเทศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายก อบต. อบจ. สจ. และหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ รวมถึงท่านพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน โครงการบ้านมั่นคงชนบท ชุมชนบ้านหัวคู เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ซึ่งมีการพัฒนาโครงการมาจากการทำแผนชุมชน และพบว่ามีคนจนที่ไม่มีที่ดิน...
ภาคประชาชนอวยพรปีใหม่คณะที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ศตจ.ปชช.เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ประธานร่วม ศตจ.ปชช. ร่วมกับคณะกรรมการ ศตจ.ปชช. และคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวนประมาณ 10 ท่าน ได้เข้าพบคณะที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง) และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “ ศจพ.” (พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เพื่ออวยพรปีใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช.ด้วย      ที่ปรึกษา ศตจ.ปชช. (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) กล่าวแสดงความดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะภาคประชาชนอีกครั้ง และพร้อมที่จะสนับสนุนการ...