playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     นครนายก : เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2550 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สวัสดิการชาวบ้าน สังคมไม่ทอดทิ้งกันภาคตะวันออก ณ. วัดชวดบัว ต. ดอนยอ อ. เมือง จ.นครนายก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกันและกัน ชี้นำไปพัฒนาเป็นระบบสวัสดิการระดับจังหวัด ระดับภาคต่อไป โดยมีชาวชุมชนทั้งภาคตะวันออกเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 500 คน ...
     เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายต้นน้ำแม่ลาว 16 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำขึ้น ณ. รอยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยขุนลาวและหมู่บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน      นายอินแหลง ไทยกรณ์ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว  เปิดเผยว่า กิจกรรมบวชป่าสืบชะตาแม้น้ำที่เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวได้จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว ได้ตระหนักรักและหวงแหนป่าต้นน้ำแม่ลาว และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำแม่ลาวที่เป็นแหล่...
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ตัวแทนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศ นำโดย นายสังคม เจริญทรัพย์ ,นายแก้ว สังข์ชู , นายสุรินทร์ กิจนิตชีว์ และคณะ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และผู้บัญชาการทหารบก ณ. ห้องรับรอง ภายในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บังคับบัญชาทหารบกในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน) และกำกับดูแลศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศจพ. ว่า ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ลงสำรวจชุมชนแล้ว และได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนชาวบ้านจ...
     เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนแม่วงค์ แม่เปิน ได้จัดงานครบรอบ 15 ปี ของเครือข่าย ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอแม่เปิน งานนี้มีกลุ่มองค์กรชุมชน 30 องค์กร เข้ามาตั้งเต็นท์แสดงผลงานของตนเอง เพื่อให้พี้น้องได้เรียนรู้ร่วมกัน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ นำโดย นายสุด ลำภา เครือข่ายกลุ่มป่าชุมชน นำโดย นายฉ่ำ คุ้มครอง เป็นต้น ที่น่าสนใจไม่น้อยก็คือ ครูโรงเรียนต่างๆในอำเภอแม่เปิน พานักเรียนมาร่วมเรียนรู้ด้วย      กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มีการมอบใบรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนให้กับ 30 องค์กร และที่ทำให้นายฉ่ำ คุ้มครอง ซึ่งเวลานี้อยู่ในวัย 74 แล้ว ต้องรับภาระหนัก คือ ได้มีการประกาศยกระดับป่าชุมชน ซึ่งวันนี้ขยายถึง 19 ป่า เนื้อที่ 30,000 ไร่ เป็นเครือข่ายป่าชุมชนแม่วงค์ แม่เปินอีกด้วย ...
พลเอกสุรินทร์ย้ำ “ รัฐ ” เร่งคลายปัญหาที่ดินกระเหรี่ยงป่าผาก พลเอกสุรินทร์ย้ำชัดให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นเร่งดำเนินการคลี่คลายปัญหากรณีที่ดินบ้านป่าผาก ชี้ชัดชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าผากควรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพร้อมแนะชาวกระเหรียงควรปรับวิถีชีวิตให้เหมาะกับสภาพบริบท      พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน กล่าว ในการประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนกรณีที่ดินบ้านป่าผาก ณ ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 นี้ว่า “ กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินบ้านป่าผาก ตามที่ขบวนงาน ศตจ.ปชช. ได้รายงานการศึกษาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 1 : 4000 พร้อมทั้งข้อมูลพื้นที่การอยู่อาศัยของชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าผาก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ล่องลอยการอยู่อาศัยจริง ซึ่...
จากมติครม.วันที่ 12 ธันวาคม 2549 http://www.thaigov.go.th/ เรื่องขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ “โครงการบ้านมั่นคง”      คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการงบประมาณในการดำเนินการ “โครงการบ้านมั่นคง”  ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 1.งบประมาณสำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 โดยได้มีการสำรองจ่ายจากกองทุนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)   ไปแล้วบางส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จำนวน 30,218 ครัวเรือน   ซึ่งต้องขอรับการอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 1,935 ล้านบาท โดยขอให้สำนักงบประมาณ (สงป.)  จัดสรรให้ตามงบประมาณที่จะใช้จ่ายจริงในปี 2550 จำนวน 1,350 ล้านบาท  และในปี 2551 จำนวน 585 ล้านบาท   เนื่องจากเงินกองทุน พอช.   &n...
     การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้ยังมีพื้นที่ที่ชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนอยู่ 14 จังหวัด จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยงบประมาณที่อนุมัติทั้งหมด มีอยู่จำนวน 105 ล้านบาท ที่ผ่านมาทาง พอช. นำไปเพื่อให้ชาวบ้านวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวร่วมกัน เช่น การพัฒนาพื้นที่การเกษตร การฟื้นฟูชุมชนด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณการที่อยู่อาศัย ผ่านไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ พมจ. เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับชาวบ้านด้านที่อยู่อาศัย      นอกจากงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ พอช. ยังได้รับอนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้ชุมชนนำไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระดับตำบลๆ ละ 100,000 บาท และยังมีงบป...
"อร่อยดีที่สามชุก(งานนี้ไม่มีแอลกอฮอล์)" ในวันที่ 29-31 ธ.ค นี้     นายพงษ์วิน ชัยวิรัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก เปิดเผยถึงการจัดงาน มหกรรมอาหาร “อร่อยดีที่สามชุก”ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีขึ้น บริเวณตลาดเก่า 100 ปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ว่าปีนี้ทางตลาดได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน โดยรูปแบบงานจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยภายในงานจะปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกชนิด เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกับ สสส. ในเรื่อง ลด ละ เลิกสิ่งมึนเมาในงานเลี้ยงฉลอง สนับสนุนให้คนทำความดีโดยการเลิกเหล้า      “มหกรรมอาหารตลาดร้อยปีสามชุกปีนี้ใช้ชื่อว่า อร่อยดีที่สามชุก งานนี้สนุกได้โดยไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเราจัดโดยยึดหลักวิถีพอเพียง ให้เป็น...