playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          วันที่ 21-22 ก.ย.ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ สาขาการเกษตร แก่นายประยงค์ รณรงค์ ผู้นำชุมชนต.ไม้เรียง อ.ฉวางจ.นครศรีธรรมราช และยังมอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ แก่นายจำนง   ประวิทย์ ผู้นำชุมชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีด้วย           นายประยงค์  รณรงค์ ผู้นำชุมชนไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าการได้รับปริญญาตรีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองทำมาตลอดนั้นเป็นที่ยอมรับการอย่างกว้างขวาง ซึ่งตนไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้นเพียงแต่ต้องการนำประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของตนเอง ถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆ โดยที่ตนไม่ม...
ปทุมธานี : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เดินทางตรวจราชการ ณ ชุมชนบางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดนางฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนบางปรอกกล่าวว่า ชุมชนบางปรอกได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่มาตั้งปี 2547 โดยได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไทในการทำหมักชีวภาพเพื่อการรักษาคลอง และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ น้ำเสียที่ออกจากชุมชนจึงสามารถบอกได้ว่า ผ่านการบำบัดมาแล้วอย่างน้อย 80%-90% นอกจากนี้ยังมีการเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองทุก 15 วัน ซึ่งจะทำโครงการสิ่งแวดล้อมนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เลือนหายไป ปัจจุบันได้ขยายจุดหยดน้ำหมักเพิ่มไปสู่ชุมชนข้างเคียงอีก 4 จ...
          เทศบาลนครอุดรธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จนได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2550 จากสถาบันพระปกเกล้า          นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี กล่าวว่า การใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าของปัญหาให้เข้ามามีส่วนร่วม คือให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ด้วยตนเองและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง          โครงการที่น่าสนใจคือโครงการบ้านมั่นคง โดยให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัดมาร่วมกันพัฒนาชุมชนของเขาด้วยตนเอง โดยทางเทศบาลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการวางแผน และให้สถาบันพัฒนาองค์...
          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะให้แก่ชาวมอร์แกนตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 มีรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) เป็นประธาน ที่เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะให้แก่ชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ปัญหานี้เป็นการเฉพาะ โดยยกเว้นการใช้หลักเกณฑ์ในส่วนของ “การไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดกับประเทศต้นทาง” ดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะใน 2 กรณี คือ1. กรณีชาวมอร์แก...
ฉลองเปิดบ้านมั่นคงชนบทที่ “ ม่อนบ่อเฮาะ ” จ.เชียงใหม่           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ที่บ้านม่อนบ่อเฮาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ทำพิธีฉลองเปิดบ้านใหม่อย่างเป็นทางการตามวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ บ้านมั่นคง ชุมชนมั่นยืน...จากภัยพิบัติ สู่การพัฒนาทั้งระบบ โครงการบ้านมั่นคงชนบทม่อนบ่อเฮาะ ” มีผู้เข้าร่วมจากหหลายๆภาคซึ่งประสบกับปัญหาเรื่องภัยพิบัติลักษณะเดียวกัน เช่น ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ รวมประมาณ 300 คน           บ้านม่อนบ่อเฮาะ เดิมชื่อบ้านยางหลวง ตั้งอยู่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อเนื่องตั้งแต่ตุลาคมปี 2538 และภัยพิบัติครั้งรุนแรงเมื่อปี 2545 ต่...
การจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            การจัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออร์คิด ขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดครั้งนี้เพื่อเชื่อมประสานการขับเคลื่อน การสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปี 2550 ที่ผ่านมา ตลอดจนการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551 ทั้งนี้ได้มีการเชิญผู้แทนขบวนชุมชนระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน          &n...
รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ที่ อบต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับภาคีพัฒนาในท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีเทพ ,พัฒนาชุมชน อำเภอศรีเทพ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีเทพ,อสม.,กำนันและผู้ใหญ่บ้านจาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสะอาด ต.ศรีเทพ และ ต.คลองกระจัง ได้จัดเวทีรับรองสถานภาพให้กับองค์กรชุมชน จำนวน 43 กลุ่มองค์กร จาก 3 ตำบล ท่ามกลางแกนนำและสมาชิกกลุ่มพัฒนาที่เข้าร่วมเวที 160 คน           เวลา 09 .00 น. นายชัชวาล ศิริพันธ์ นายอำเภอศรีเทพ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และจากนั้นตัวแทนจากภาคีพัฒนาต่างๆในอำเภอศรีเทพ ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการรับรองสถานภาพองค์กร ต...
          คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เดินหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจน ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550 พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน กล่าวในที่ประชุม “คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยชุมชนเป็นแกนหลัก” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถึงทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ โดยในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต้องประสานความร่วมมือร่วมกันทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเกิดความคล่องตัว ทั้งนี้จึงได้แต่งตั้งคณะท...