playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

องค์กรชุมชน 15 จังหวัดภาคเหนือ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีประชุมชี้แจง “ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ประจำปี 2551” ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและจังหวัด ของ 15 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พมจ. เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคประชาชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน เนื้อหาสาระสำคัญมีการชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการ แผนงานและกระบวนการบริหารจัดการภายใต้ย...
จัดระบบสังคมโดยชุมชนนิคมโรคเรื้อนภาคอีสาน  ที่บ้านมั่นคงโนนสมบูรณ์           โครงการบ้านมั่นคง อ.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการในพื้นที่นิคมผู้ป่วยโรคเรื้อนของภาคอีสาน ซึ่งมี 700 กว่าคน จาก 3000 คน ที่เป็นโรคเรื้อน ที่หน่วยงานราชการได้จัดเป็นสถานสงเคราะห์ให้ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า แต่เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่น่ารังเกียจและน่ากลัวสำหรับผู้ผ่านไปมา แต่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมและรักษาโรคนี้ได้มากขึ้น ประกอบกับผู้ป่วยได้ลดลงเพราะบางส่วนได้เสียชีวิตไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นของความแตกต่างเกิดขึ้น คือ ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยจะไม่สามารถอยู่ในนิคมแห่งนี้ได้ ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตลงแล้วลูกหลานที่ยังอยู่ไม่ป่วยเป็นโรคเรือนก็จะถูกไล่ออกจาก...
สัมมนาการพัฒนาที่อยู่อาศํยโดยการมีส่วนร่วม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ได้มีการสัมมนา “ การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยการมีส่วนร่วม ” ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีชุมชนแออัดมากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการขยายตัวของเมืองจากพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทำให้ชุมชนแออัดเร็วอย่างรวดเร็ว ในการสัมมนาได้มีการดูภาพรวมของการแก้ปัญหาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยพบว่าภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลได้มีการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคงไปทั้งสิ้น 145 โครงการ ครอบคลุม 18,500 ครอบครัว 246 ชุมชน 61 เมือง/เขต ใน 4 จังหวัด นายธีระพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณ...
จัดรูปที่ดินใหม่โดยชุมชน โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแสมดำ          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 คณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ได้มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการบ้านมั่นคงชุมชนแสมดำ กรุงเทพฯ เพื่อจัดสภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนใหม่ โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของโครงการนี้ เป็นลักษณะของการจัดรูปที่ดินที่กระจัดกระจายของ 3 ชุมชน คือ เชื่อมสัมพันธ์ ทรัพย์สินพัฒนา และฟอร์โมสต์ รวม 1027 ครอบครัว นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า กระบวนการจัดที่ดินของชุมชนในโครงการนี้ คือ ชุมชนมาจัดผังชุมชนร่วมกันทั้งในด้านการตัดถนน การจัดตำแหน่งของที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างบ้านใหม่ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการจัดรูปที่ดินของชุมชนใหม่ ( Land Re-adjustment ) ซึ่งกรมการผังเมืองเองก็มีโครงการในลัก...
เมืองกาฬสินธุ์ปลอดสลัม           เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 คณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ได้อนุมัติโครงการบ้านมั่นคงเมืองกาฬสินธุ์ 2 ชุมชน ซึ่งเป็นสองชุมชนสุดท้ายในเมืองกาฬสินธุ์ที่จะแก้ไขปัญหาสลัมหมด ตามข้อมูลตัวเลขที่เคยสำรวจไว้ ดังนั้น กาฬสินธุ์จะเป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาสลัมอีกแล้ว เป็นเมืองสามารถแก้ไขปัญหาสลัมได้เป็นเมืองที่สาม ต่อจากเมืองอุดรธานี และชุมแพ ทั้งนี้รูปแบบการแก้ปัญหาจะมีทั้งการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ และมีการซื้อที่ดินใหม่ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการนำร่องไปแล้ว 2 ชุมชน และในวันนี้ได้มีการอนุมัติไปอีก 2 ชุมชน เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่คนจนในเมือง ...
          ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงลาวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบในประเทศไทย เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง เพื่อก้าวสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 นางสุลีวัน อันลาวัน รองเจ้าเมืองเมืองต้นผื้ง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต้องเริ่มต้นด้วยเหตุและผล และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก หากเรื่องไหนชาวบ้านขัดข้องกับการทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงไปเก็บข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกับชาวบ้าน เพื่อความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ พื้นที่ เช่น บ้านจำรุง ศูนย์การเรียนรู้ไม้เรียง และชุมชนแหลมรุ่งเรือง และอีกหลายๆ พื้นที่ ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ ข้อแรก...
เตรียมจัดงานใหญ่ สัปดาห์วันที่อยู่อาศัยโลก (World habitat day)          วันที่อยู่อาศัยโลก (World habitat day) ที่กำลังจะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วางแผนจัดงานสัปดาห์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ วันที่ 1-7 ตุลาคม โดยเป็นการทำงานของโครงการบ้านมั่นคงทำงานร่วมกับชุมชนกับเมืองทั่วประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมมพรรษา นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า ในช่วงงานดังกล่าว จะมีการเปิดชุมชน 80 แห่ง มีชุมชนเมืองทุกพื้นที่และภาคีหลายฝ่าย มาร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าของโครงการบ้านมั่นคง ออกแบบการจัดงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานร่วมกับสหประชาชาติ โดยจะเชิญนายกร...
          กรุงเทพ: มท.ย้ำเจตนาส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน แต่ขอให้ยุติเสนอกฎหมาย สอท. รอกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ 2550 ด้านคณะทำงานเดินหน้ายกร่างให้เสร็จเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 11 ก.ย.นี้          หลังจากสำนักกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน(สอท.) แล้วเสนอกลับมาคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไข คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อสรุปและยกร่าง พ.ร.บ. สอท.เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันนี้เสร็จแล้ว พร้อมกำหนดเริ่มพิจารณาในวันที่ 15 ก.ย. นี้          วันนี้ 28 ส.ค. ณ ห้องประชุม ...