playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     น.ส สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)   ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับธนาคารกรุงไทย ในการขอใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ด้วยการนำ Bar-code มาใช้ในการชำระเงินกู้ ให้กับองค์กรชุมชน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 500 องค์กรทั่วประเทศ สำหรับการใช้บริการชำระค่าบริการผ่านระบบธนาคาร Teller Payment นั้น องค์กรชุมชนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีหมายเลขประจำองค์กรอยู่ในบาร์โค๊ด ในการโอนเงินผ่านธนาคาร ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและสะดวกในการประสานงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งธนาคาร พอช. และองค์กรชุมชน ทำให้ พอช. สามารถตรวจสอบรายการเงินผ่านบัญชีทันที ว่าเป็นเงินชำระจากองค์กรใดและชาวบ้านสามารถชำระเงินกู้ได้อย่างสะดวก ...
     เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายต้นน้ำแม่ลาว 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำขึ้น ณ. รอยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยขุนลาวและหมู่บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี ผอ.หน่วยจัดการป่าต้นน้ำพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย หน่วยจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว รองศร.ดร.เพ็ญพร เจนกาญกิจ อาจารย์ภาควิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน นายอำเวียงป่าเป้า หน่วยป้องกันรักษาป่าต้นน้ำขุนลาว ชร.6 อุทยานแห่งชาติขุนแจ สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน        นายอินแหลง ไทยกรณ์ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว  เปิดเผยว่า กิจกรรมบวชป่า...
     น.ส สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)  กล่าวถึงแนวทางในการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 47 จังหวัด ว่า จะใช้พื้นที่ระดับตำบลเป็นหน่วยจัดการขับเคลื่อนงาน ในเรื่องการทำแผนฟื้นฟูชุมชนโดยให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ,อาสาสมัคร และภาคีพัฒนาต่างๆ      ส่วนแผนการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยพิบัตินั้นในระยะนาวจะให้ชุมชนและเครือข่ายชุมชนเป็นแกนหลักในการคิดแผนร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง และมีระบบสนับสนุนด้วยตัวชุมชนเอง สำหรับแผนงานฟื้นฟูชุมชนนั้นจะประกอบไปด้วย การจัดกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ,การจัดองค์กร, การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและการทำมาหากิน และ การช่วยเหลื...
          ขบวนสตรีกลางบนเดินหน้าสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนจากฐานรากสร้างรูปธรรมที่ชัดเจนภายในภาค เน้นต้องเพิ่มศักยภาพการทำงานของ “ ผู้หญิง ” ให้ทัดเทียม “ ผู้ชาย ”      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา แกนนำสตรีของภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ และอ่างทอง จัดสัมมนา “ บทบาทของสตรีภาคลกางตอนบน ” ณ ศูนย์สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ( สสว.8 )      นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี แกนนำสตรีจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวในการสัมมนาในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันสตรีไทยทุกวันนี้มีบทบาทมากขึ้น ทั้งเรื่องการเมือง และงานพัฒนา ในมุมมองของสังคมไทยก็ได้รับการยกย่องกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้ ขบวนสตรีภาคกลาง-บนเองต้องการที่จะผลักดันบทบาทของผู้หญิงให้ชัดเจนขึ้นเนื่องจา...
เตรียมยกร่าง พ.ร.บ.การจัดที่ดิน ภาคประชาชน            หน่วยที่ดิน สำนักงานเลขานุการ ศตจ.ปชช. จัดให้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมยกร่าง พ.ร.บ.การจัดที่ดินเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมดีลักษณ์ กรุงเทพฯโดยมีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนที่มีปัญหาที่ดินจากหลายภูมิภาค มาหารือร่วมกัน รวมทั้ง พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง และครูชบ ยอดแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย           ในการระดมความเห็นครั้งนี้ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสิทธิให้มีความเป็นเอกภาพ ได้นำเสนอโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายในปี 2548 รวม 3 เรื่องหลัก ...
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา มูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้จัดงานสืบชะตาหลวงพลิกฟื้นชีวิตหลังวิกฤตน้ำท่วมขึ้น ณ. ลานโพธิ์ลานไทร วัดอรัญญาวาส ตำบลเวียงใน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดน่าน เครือข่ายเกษตรและโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเยาวชนฮักเมืองน่าน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเอดส์ เครือข่ายออมทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชน เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน      พระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 18-23 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดน่านได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง จนชาวบ้...
     นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2549 ที่จะถึงนี้ เครือข่ายผู้ประภัยสึนามิ ได้ร่วมกับ องค์กรแอ็คชันเอดประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไท และมูลนิธิเด็ก จัดงานรณรงค์หลักประกันคุณภาพการศึกษาถ้วนหน้าขึ้น  ณ ห้องอาหารพุทธชาด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาสิทธิทางการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ที่ประสบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา การออกจากโรงเรียนกลางคัน การถูกกีดกันด้วยปัญหาเรื่องเชื้อชาติ และความพิการ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ประสบภัยสึนามิ โดยงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีเพื่อการเตรียมการของภาคประชาชน ในการร่วมกันตอกย้ำและกำหนดหลักคิดทิศทางการจัดการศึกษาเรียนรู้ โดยรัฐจะต้องเป็นผู้ให้หลักประกันว่า ประชาชนที่อยู...
     พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ทางสมาชิก สนช.หลายท่านที่มีประสบการณ์ทำงานกับเครือข่ายองค์กรชุมชน อาทิ  นายสุริชัย   หวันแก้ว ,นายประยงค์ รณรงค์,นายชบ ยอดแก้ว และ นางมุกดา อินต๊ะสาร เป็นต้น มีความเห็นร่วมกันว่า ที่ผ่านมาปัญหาของประชาชนบางด้าน ยังไม่ได้รับนำไปสู่การแก้ไขเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคประชาชน เช่น เรื่องปัญหาที่ดินซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของคนจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดนำไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สมาชิก สนช.กลุ่มนี้ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ 12 คน จึงมีแนวคิดที่จะนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขโดยกา...