playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          ตัวแทนสหพันธ์แม่หญิงลาวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบในประเทศไทย เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง เพื่อก้าวสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 นางสุลีวัน อันลาวัน รองเจ้าเมืองเมืองต้นผื้ง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต้องเริ่มต้นด้วยเหตุและผล และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก หากเรื่องไหนชาวบ้านขัดข้องกับการทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงไปเก็บข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกับชาวบ้าน เพื่อความเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ พื้นที่ เช่น บ้านจำรุง ศูนย์การเรียนรู้ไม้เรียง และชุมชนแหลมรุ่งเรือง และอีกหลายๆ พื้นที่ ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ ข้อแรก...
          เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2550 ทีผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงาน “เปิดบ้านมั่นคง ชุมชนโนนสมบูรณ์” ขึ้น ณ ชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเถอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และชาวบ้านตำบลบ้านแฮดเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน           นายหอมดี จันทร์โท ประธานโครงการบ้านมั่นคงบ้านโนนสมบูรณ์ เปิดเผยว่า ชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันนี้ 7 มกราคม 2507 บนที่ดินกรมธนารักษ์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของผู้...
          กรุงเทพ: มท.ย้ำเจตนาส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน แต่ขอให้ยุติเสนอกฎหมาย สอท. รอกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ 2550 ด้านคณะทำงานเดินหน้ายกร่างให้เสร็จเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 11 ก.ย.นี้          หลังจากสำนักกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน(สอท.) แล้วเสนอกลับมาคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไข คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อสรุปและยกร่าง พ.ร.บ. สอท.เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกันนี้เสร็จแล้ว พร้อมกำหนดเริ่มพิจารณาในวันที่ 15 ก.ย. นี้          วันนี้ 28 ส.ค. ณ ห้องประชุม ...
          สงขลา:เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา จัดงาน รวมพลคนรักษ์คลอง หวังพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเชื่อมการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา ระบุกระแสทุนนิยม สวนยางพารา ส่งผลทำลายวิถีชีวิตคนกับคลอง ป่าต้นน้ำ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง          เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2550 ณ โรงเรียนวัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภา ประกอบด้วยโรงเรียนพื้นที่โซนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ร่วมกับเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบต.แม่ทอม และองค์กรชุมชน ร่วมกันจัดงาน “รวมพลคนรักษ์คลอง”          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อมุ่งหวังให้เกิดกา...
          นายพลากร  วงศ์กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  หรือ พอช. กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ เตรียมจัดสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยขบวนองค์กรชุมชนขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2550 นี้ เพื่อวางแนวทางและแผนปฏิบัติการในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วม โคลนถล่ม แผ่นดินแยก คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาหมอกควัน          ผู้ช่วยผู้อำนวยการพอช. กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเน้นให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการทำงานและการบริหารจัดการงบประม...
นายกรัฐมนตรีเปิดป้ายโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแปชื่นชมแนวทางพัฒนาภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเปิดโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแป โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการบ้านมั่นคงชุมชนกาแลตาแป หนึ่งในโครงการบ้านมั่นคงเมืองนราธิวาส และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของเครือข่ายภาคประชาชน ณ ศูนย์เด็กเล็ก ภายในชุมชนกาแลตาแป อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแสดงความยินดี จำนวน 500 กว่าคน          นายมูสามัดดือราฟี สะมะแอ ประ...
คืบหน้า...งานพัฒนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้           นายมาหามัดนาซือรี เมาตี ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในงานเปิดโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนกาแลตาแป จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า ในพื้นที่ๆมีความเสี่ยงภัยและทำงานยากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยว่า ปัจจุบันขบวนการพัฒนาของชุมชนได้ทำงานฟื้นฟูชุมชนในด้านต่างๆ มีองค์กรชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ องค์กร ครอบคลุมพื้นที่๑๔๐ ตำบล จากพื้นที่ทั้งหมด ๒๕๐ ตำบล          งานพัฒนาดังกล่าว ครอบคลุมเรื่อง สวัสดิการชุมชน การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาที่ดิน การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูผู้ประสบภัย การพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน การจัดการทร...
ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน          คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เครือข่ายนักวิชาการ และ พอช. จัดสัมมนา “ ทิศทางใหม่...สภาองค์กรชุมชน” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 306 อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ที่มาจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งสาระสำคัญได้เริ่มจาก            นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ ทิศทางใหม่ สภาองค์กรชุมชน” โดยมีสา...