playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา คณะสหพันธ์แม่หญิงลาว นำโดย ท่านนางสีใส ลือเดดมูนสอน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนงานด้านการพัฒนาสังคมเมืองและชนบทระหว่างกันน.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวว่า ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมหารือเรื่องการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับที่ 3 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของแม่หญิงและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับศูนย์กลางสหพันธ์...
กรุงเทพ/ประชุมพิจารณาข้อเสนอภาคประชาชนต่อกระทรวงทรัพยากร เห็นชอบตั้งคณะทำงานรัฐ ราษฎร์ สานงานหนุนเสริมภาคประชาชน แก้ไขระเบียบให้องค์กรชุมชนรับงบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงาน 99 พื้นที่รูปธรรม และไม่ทิ้งการแก้ไขกฎหมายหนุนประชาชน          วันนี้(20 ก.ค.) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดสัมนาระดมความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมภายหลังการจัดงานสัมนารัฐหนุน-เสริมราษฎร์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากทุ...
          นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) กล่าวว่า ศจพ.ปชช. ได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินระดับอำเภอไปแล้ว รวม 247 อำเภอ ในพื้นที่ 61 จังหวัด โดยล่าสุด คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศจพ.ชาติ ที่มี  พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน ได้ลงพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสอบทานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในพื้นที่ ต.ปิล๊อค พร้อมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุดโดยมีนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน ศจพ.ปชช. จ.กาญจนบุรี เป็นคณะทำงานร่วม เพื่อหารือแนวทางและกระบวนการทำงานโดยตั้งเป้าหมายให้บรรลุผลภายใน 2 เดือน&nb...
1. สภาพทั่วไป และบริบทของภาค กรุงเทพฯมหานคร  เมืองผู้คนที่ถูกเรียก และ ขนานนามว่า เมืองของคนที่เป็นเวดาเทพ แสดงให้เห็นถึงความสิวิไล สวยงามผู้คนมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีมารยาทงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ผู้คนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีแต่ความรักใคร่ปรองดองกัน  สิ่งแวดล้อมดี การสัญจรสะดวกสบาย คลองสวยน้ำก็ใสใหลเย็น มองเห็นหมู่ปลาแหวกว่าย อาหารสะอาด รสชาติก็อร่อย ปลอดภัยจากสารอันตรายทั้งปวง มีรายได้จากการทำงานสูง มีการปรกครองที่กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกระดับ  มีศาสนาวัฒนธรรมที่หน้าเคารพนับถือ และมีการให้การศึกษาที่ดีกับประชาชน นโยบายทางภาครัฐเข้าถึงทุกชนชั้นทุกสังคมไม่เลือกชั้นไม่มีคำว่าระดับชั้นทุกคนเท่าเทียมกันหมด สิ่งเหล่านี้ “เป็น...
นายสังคม เจริญทรัพย์ ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชน (ศจพ.ปชช.) กล่าวว่า ศจพ.ปชช. เตรียมยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการดำเนินการ กรณีแกนนำองค์กรชุมชนถูกลอบทำร้าย และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่แกนนำองค์กรชุมชน ต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานร่วม ศจพ. ปชช. กล่าวว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แกนนำองค์กรชุมชนหลายคน อาทิ นายห้ารอน มุคุระ นายสมคิด อยู่โต และนายประเสริฐ ทิพยสมบัติ ซึ่งเข้าร่วมเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานพัฒนาที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ถูกลอ...
          เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2550 สถานพัฒนาพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ได้จัดเวทีพบปะผู้นำอาวุโสส่วนของภาคเหนือตอนล่าง เป็นรูปแบบสัมมนาทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องภูคำ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 59 คน มีความหลากหลายกลุ่มซึ่งล้วนเป็นแกนนำหลักๆที่ผ่านประสบการณ์งานพัฒนามาเป็นเวลานาน เนื้อหาในการสัมมนาฯโดยรวมแล้ว กล่าวคือเป็นเวทีชักชวนแกนนำที่มีความอาวุโสในการทำงานพัฒนาเข้าร่วมในการมาร่วมกันทบทวนการทำงานและกำหนดทิศทางของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่าง การจัดระบบการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนทั้งการจัดทำแผนพัฒนาระดับจั...
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับก้าวสู่การผลิตพลังงานทดแทน แก้วิกฤติโลกร้อน           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 นางพิชยา แก้วขาว ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยองค์กรชุมชนภาคใต้ ได้กล่าวในงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุมคลองจั่น ชั้น 3 ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนียนจำกัด กรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการลดใช้พลังงานและสร้างพลังงานทดแทน เพื่อแก้วิกฤติโลกร้อน จะต้องประสานความร่วมมือ เพื่อลดการใช้พลังงานรวมถึงสร้างพลังงานขึ้นมาทดแทน ไปพร้อมๆ กับการรีไซค์เคิลของเก่าขึ้นมาใช้ใหม่ ทั้งขยะมูลฝอย การติดตั้งถังดักไขมันรายครัวเรือน การทำปุ๋ยชีวภาพ แก็สธรรมชาติ การใช้แผงโซล่าเซลล์ จากพลั...
พอช.-บสท.ลงนามซื้อที่ดินและMOUเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ชาวชุมชนแออัด บสท.ยืนยันตระหนักในปัญหาพร้อมขยายความช่วยเหลือทั่วประเทศ ด้าน พอช. ระบุความร่วมมือของภาครัฐส่งผลรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศวันที่ 20 ก.ค.เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 60 ปี บ้านราชวิถี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) ร่วมลงนามซื้อขายที่ดิน และร่วมบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างชุมชนเข้มแข็งให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท         &nb...