playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชาวบ้านกลางบนเสนอแนวทาง...ทุกระดับจับมือช่วยน้ำท่วมเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ได้ลงพื้นที่ภาคกลางตอนบนเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกที่บ้านตลุก หมู่ที่ 2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พร้อมทั้งกล่าวต่อผู้เข้าร่วมโดยใจความสาระสำคัญสรุปได้ว่า “ สถานการณ์น้ำท่วมนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกปี แต่ปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนอย่างเต็มที่”       และในช่วงบ่าย รัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปยังวัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อเข้าร่วมเวทีอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้...
พี่น้องตะวันตกให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยกลางบน         วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ขบวนชาวบ้านภาคตะวันตก นำทีมโดย คุณสุเทพ ไชยขันธุ์ ผู้จัดการฯภาคตะวันตก ร่วมกับ คุณธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการฯภาคกลาง ได้ เยี่ยม และให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม และร่วมแจกส่งของอุปโภค - บริโภคในพื้นที่ ต. ตลุก อ. สรรพยา จ. ชัยนาท      ตำบลตลุกเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมสูงกว่าระดับ 3 เมตร และท่วมขังนานกว่า 2 เดือน ใน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านตลุก หมู่ 1 และหมู่ 2, บ้านบางไก่เถื่อน หมู่ 3 , บ้านศาลาขาว หมู่ 4 , บ้านกลาง หมู่ 5, บ้านท้องคุ้ง หมู่ 11 และบ้านใหม่บางกระเบียน หมู่ 12 ส่วนที่เหลือจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางกระ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์พิบัติภัยจากธรรมชาติขึ้นหลายครั้งทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิเช่น เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ พายุเฮอริเคนพัดถล่มรัฐชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา เหตุแผ่นดินไหวในหลายเมือง รวมทั้งเหตุโคลนถล่ม น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่อประเทศที่เผชิญภัยพิบัติเหล่านั้นโดยเฉพาะชาวชุมชนที่อยู่ในระดับฐานราก ซึ่งมักจะเข้าไม่ถึงโอกาสในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรสาธารณประโยชน์      ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวต่ออีกว่า หลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบั...
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน 7 ภาค ทั่วประเทศจำนวน 200 คน เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรี เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชนในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม ทั้งรับฟังนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ข้อเสนอภาคประชาชน1. ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเคียงคู่ไปกับรัฐบาลอย่างอิสระ และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลเข้ามาร่วมเรียนรู้และสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ2. รัฐบาลควรสนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให้มี “สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเป็นองค์กรประชาชนที่ได้รับการยอมรับ และทำงานควบคู่ไปกับรัฐบาลในทุกๆ ด้าน3. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของภาคประชาชน มีแนวทางสำคัญที่ควรได้รับการสนับ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หลายสิบจังหวัด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายนั้น ศตจ.ปชช. จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด ที่ประกอบขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนจากหลากหลายประเด็นยุทธศาสตร์งานพัฒนาในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน        เลขานุการ ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม2549  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้น...
ระดมพล “ กลาง – บน ” จัดทัพรับภัยน้ำท่วม         ภาคกลางตอนบนจัดทัพรับภัยน้ำท่วม ยึดขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด และขบวนทำงานลุ่มน้ำภาคกลาง จัดตั้งคณะทำงานรายจังหวัด ระดมพลังพี่น้องภาคกลาง - บน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้น      นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าวในการจัดประชุม รวมพลังพี่น้องภาคกลางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลางตอนบน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ว่า ตามที่พี่น้องภาคกลางตอนบนกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยา และอ่างทอง สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบนซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้อง...
พอช..สำนักงานภาคตะวันออก เดินหน้ากำหนดทิศทางสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน        25-26 ตุลาคม 2549 ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก นำโดย คุณปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการภาค พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 2 กลุ่มจังหวัดในภาคคือ กลุ่มป่าเขา และกลุ่มชายฝั่ง ได้เข้าร่วมสัมมนา และได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน พอช.ส่วนกลางในส่วนของ ส่วนประเมินและพัฒนาองค์ความรู้  ศูนย์ข้อมูล สำนักเศรษฐกิจและทุนชุมชน ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก      เนื้อหาการพูดคุยในระยะเวลา 2 วัน เป็นการสรุปสถานการณ์งานพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายในป...
     นายสุรินทร์ กิจนิตยชีว์ แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้จัดทำร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อยกระดับการพัฒนาของภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทย ซึ่งร่างข้อเสนอดังกล่าวมีสาระสำคัญประกอบด้วยการเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชน โดยการสร้างระบบการบริหารให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ ตั้งแต่ระดับตำบล ถึงระดับจังหวัด การสร้างความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการปัจจัยการผลิต เช่นเรื่องการจัดการที่ดิน การจัดการน้ำการจัดการป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง และการจัดการสื่อชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น      แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง กล่าวอีกว่า ร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อก...