playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          กลุ่มออมทรัพย์สัจจะเพื่อสร้างบ้านมั่นคง เชิญหมอพลเดช เป็นประธานเปิดชุมชน พร้อมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างชุมชนและส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมช.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดชุมชน หมู่บ้านออมทรัพย์สัจจะ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมมอบบ้านจำนวน 19 หลังแรกที่สร้างเสร็จให้แก่ผู้ร่วมโครงการ และร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างตัวแทนชุมชน กับสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักขาม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์           หมู่บ้านออมทรัพย์สัจจะ หมู่ที่ 6 เกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านไทย-จังโหลนเพื่...
          สำนักวิจัย ABAC โพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ประจำปี 2549 ที่ผ่านมา โดยสำรวจงานบริการ 3 งาน ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคง โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 220 ตัวอย่าง โดยผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการเท่ากับ 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.54        สำหรับความพึงพอใจต่อโครงการบ้านมั่นคง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจร้อยละ 86.4  โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.8 พึงพอใจ และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนพึงพอใจร้อยละ 80.8 โดยทั้ง 3 โครงการ ผู้รั...
<h2 align="center"><font size="2" color="#0000ff">อนุกรรมการแผนชุมชน 19 จังหวัด</font></h2><h2 align="center"><font size="2" color="#0000ff">ร่วมกันสรุปบทเรียนและวางทิศทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน</font></h2><p align="center" /><p align="justify"><img hspace="10" height="140" align="left" width="200" vspace="10" src="/images/stories/user_upload/keng/pan.jpg" /><font size="2">วันที่ 27-28 มิถุนายน 2550 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาคร่วมกับอนุกรรมการแผนชุมชนระดับจังหวัด 19 จังหวัดภาคอีสาน ได้จัด<strong><font ...
          แถลงการณ์สอท.ระบุ ความเห็นส่วนตัวของ รมช.พม.ไม่ทำให้เจตนารมณ์เปลี่ยน ยืนยันแน่วแน่ในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าชี้แจงประชาชน และสร้างพื้นที่รูปธรรม เลขาฯสอท.ระบุหากเจตนารมณ์กฎหมายถูกเปลี่ยนจะร่วมกันคว่ำกฎหมายฉบับนี้ในสภา           สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย(สอท.)ออกแถลงการณ์ยืนยันเจตนารมณ์เดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน แถลงการณ์ระบุ คำสัมภาษณ์สื่อมวลชนของนพ.พลเดช ปิ่นประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ที่ว่า “สังคมยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ควรออกกฎหมายนี้...น่าจะออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”              สอท.ขอชี้...
          น.ส.สมสุข  บุญญะบัญชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 493 ล้านบาท  เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสันติสุขใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ปัญหา 3 กลุ่ม คือ การแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนในเมือง หรือโครงการบ้านมั่นคง การแก้ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนในชนบท โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี 2550 นั้น ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานลุล่วงเป็นที่น่าพอใจ         โดยโครงการบ้านมั่นคงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมาย 5,500 ครอบครัว มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแด...
         อนุกรรมการที่ดินศจพ.เร่งสร้างต้นแบบรูปธรรมการแก้ปัญหาที่ดินในภาคเหนือ ผลักดันกระบวนการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ และส่วนกลาง พร้อมของบประมาณปี 2551 รองรับการทำงาน ด้านตัวแทนชุมชนเสนอออกกฎหมายโฉนดชุมชนแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดินอย่างยั่งยืน         เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2550 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) จัดประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหาที่ดินแบบบูรณาการครบวงจร ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่          การประชุมครั้งนี้ เสนอให้กรณีปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตป่า มีกรณีต้นแบบในการแก้ไขปัญหาได้แก่...
       น.ส.สมสุข บุญญะบัญชาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า ในปี 2550 ที่สถาบันจะได้รับงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลเป็นงบกลางปี จำนวน 326.6 ล้านบาท เพื่อนำไปอุดหนุนการดำเนินงานของภาคชุมชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น จำนวน 200 ล้านบาท มีพื้นที่เป้าหมาย 3,000 ตำบล โครงการพัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน จำนวน 5ล้านบาท เพื่อนำร่องสภาองค์กรชุมชนจำนวน 150 ตำบล โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ดินโดยชุมชนเป็นแกนหลัก จำนวน 61.6 ล้านบาท เป้าหมายดำเนินการ 244 อำเภอ และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60 ล้านบาท       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวอีกว่า การเสริมสร้าง...
          นักวิชาการระบุการเมืองแบบตัวแทน สร้างระบบกินรวบขาดธรรมาภิบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาชาวบ้านที่ซับซ้อนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นที่มาของการรัฐประหาร สภาองค์กรชุมชนเป็นทางออกแก้ปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทน แนะอปท.กฎหมายสภาองค์กรชุมชนทำให้พ้นจากการครอบงำของมหาดไทย ไม่ขัดแย้ง ไม่ซ้ำซ้อนทางอำนาจการปกครอง ย้ำตัดเนื้อหาอีกไม่ได้ เพราะทำให้ส่วนย่อยสุดของสังคมไทยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง          วันที่13 มิ.ย.เมื่อเวลา 13.00 น. อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม วิทยาลัยการจัดการทางสังคม และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน จัดเวทีนโยบา...