playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา เพื่อยื่นรายชื่อนักวิชาการจำนวน 300 คน ที่ร่วมกันลงนามสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... พร้อมขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง และเป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ อีกทั้งจะเป็นการสร้างการเมืองฐานรากให้มีความมั่นคง โดยใช้ประชาธิปไตยทางตรงด้วย         ด้านนายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. กล่าวว่า ขณะนี้เกิดความสับสนเรื่องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ...
          เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.คณะกรรมาธิการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้มีการศึกษาพื้นที่รูปธรรม โดยเลือกพื้นที่สภาชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีไพบูลย์ จึงร่วมสมทบขบวน เพื่อพบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เป็นการเริ่มต้นแนวทางสมานฉันท์           ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ในอดีตเป็นชุมชนที่ตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ประสบปัญหาในลักษณะวงจร”โง่-จน-เจ็บ” ตัวเลขการสำรวจในปี 2543 พบว่า หนี้สินทั้งในและนอกระบบรวม 88 ล้านบาท ในขณะที่ทั้งตำบลมีรายได้เพียง 72 ล้านบาทต่อปีและยังต้องอยู่ในสภาพไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการ       &nb...
          แกนนำชุมชนกลางบนเร่งขยับขบวนแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน เน้นสร้างพื้นที่รูปธรรม รวมพลังแก้ปัญหา พร้อมหาแนวทางพัฒนาขบวนจังหวัดเชื่อมสู่ระดับภาค           นายทิสาปาโมกข์ ปรึกษากิ่ง คณะกรรมการภาคกลางตอนบน ให้ข้อมูลหลังการประชุมขบวนงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกินของภาคกลางตอนบน ในวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ค จ.สิงห์บุรี ว่า “ ขณะนี้ขบวนงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน ของภาคกลางตอนบนกำลังเร่งหาแนวทางร่วมในการพัฒนาขบวน ซึ่งได้ระดมปัญหาที่มีในแต่ละพื้นที่พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างของคนทำงานที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ตัวชุมชนเอง ทำให้ลำบากในการติดต่อประสานงาน ขาดความไว้เนื้...
          รองนายกฯ ไพบูลย์เผยนายกฯยึดหลักสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมหนุนร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชน ยันความเห็นแตกต่างไม่ใช่ปัญหา ด้านครูหยุย เปิดช่องใหม่เสนอตรงสภานิติบัญญัติ พร้อมเอาตำแหน่งวิปรัฐบาลเป็นเดิมพัน         เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สมัชชาสภาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 1,000 คน นำโดย นายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย เดินเท้าจากบริเวณหน้าสวนอัมพรสู่ทำเนียบรัฐบาล ส่งตัวแทน 10 คน เข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เพื่อขอให้สนับสนุนร่างพรบ.สภาองค์กรชุมชน พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจแก่นายกรัฐมนตรี           ภายหลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนต...
          ตามที่ คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2550 ณ ศรีปทุม ลองสเตย์ จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง บทบาทการทำงานลักษณะที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับนโยบายที่มีอยู่ เช่น ศจพ.ปชช., การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ พร้อมทั้งการวางแนวทางการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมเริ่มจาก ผอ.พอช. ได้ให้แนวคิดต่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนว่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
กลาง - บน จัด “ บูรณาการ รัฐ- ราษฎร์ ” รวมใจร่วมเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน           ที่ปรึกษารองนายกฯ ชี้แนวทางสู่นโนบายรัฐ พัฒนาคู่นโยบาย พม. เป้าหมายสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมไม่ทอดทิ้งกัน แถมเน้นรูปธรรมชี้ชัดสวัสดิการชุมชน หน่วยงานรัฐราษฎร์ขานรับ รวมใจร่วมบูรณาการเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน        น.ส.จิริกา นุตาลัย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ชี้แนวทางพัฒนาตามนโยบายในการสัมมนาบูรณาการงานพื้นที่จังหวัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคกลางบน 9 จังหวัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2550 ณ ศู...
          สอท.ระบุมหาดไทยเคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายสภาองค์กรชุมชนขยายตัว สร้างความแตกแยกในสังคม วอน อปท. นักวิชาการ สื่อ หันศึกษาเนื้อหาร่างกฎหมาย และร่วมสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสถานภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง          เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2550 ที่ผ่านมา สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 คัดค้านการเคลื่อนไหวอันจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม จากกรณีร่างพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน โดยแถลงการณ์ระบุว่า ตลอด1 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฎความเคลื่อนไหวว่า กระทรวงมหาดไทยพยายามสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางกลุ่ม รวมตัวกันเป็นขบวนการต่อต้านล้มล้าง ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน&n...
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2550 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 166/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน รวมจำนวน 39 คน โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น การจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนและดำเนินการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกภาค...