playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนชุมชนยากจนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนแคทริน่า เมืองนิวออรีนส์ รัฐหลุยเซียส์น่า สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน เดินทางมาศึกษาการพัฒนาชุมชนแออัดที่ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิใน จ.อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงชุมชนในจังหวัดภูเก็ต และชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนทับตะวัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา      นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า แม้เฮอริเคนแคทริน่าถล่มเมืองนิวออรีนส์มาหนึ่งปีแล้ว แต่ประชาชนก็ยังกลับไปอยู่ในชุมชนเดิมไม่ได้ ตัวแทนของชุมชนที่เดินทางมาครั้งนี้บอกว่า เกิดจากการที่รัฐบาลห้ามประชาชนเข้าไปในที่ดินเดิม ขณะเดียวกันประชาชนก็ยังตกลงเรื่องความเสียหายกับบริษัทประกันไม่ได้...
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต           การพัฒนาทุกระดับมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น จากแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความทันสมัยและใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ทำให้เกิดการทบทวนแนวทางการพัฒนาที่ไม่เน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา ทำให้หลายองค์กร เช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก องค์การความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกับสร้างเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาทางด้านสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับชีวิต จิตวิญญาณ รรมชาติที่อยู่รอบๆตัว มีความสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมนุษย์...
     วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย ได้จัดงานครบรอบ 9 ปี ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสะท้อนบทบาทของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ      นางพันทิพย์ บุตรตาด ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เริ่มตัวกันตั้งแต่ปี 2537-38 ในนามชมรมสหกรณ์เคหสถานฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานฯ และจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2541      ประเด็นหลักที่ชุมนุมสหกรณ์เคหสถานฯ ร่...
     เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา แกนนำผู้หญิง 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้มีการจัด "เวทีสัมมนาขบวนผู้หญิงภาคตะวันออก" ณ วัดหนองไก่เถื่อน บ.ชุมนุนยาง ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และจัดขบวนฟื้นฟูพลังเครือข่ายผู้หญิงของภาค ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น      การสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยพี่น้องชาวตำบลหนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงภาคตะวันออก 8 จังหวัด ภาคีในท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน อบต. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)      ในวันแรกการจัดงานสัมมนา เป็นการเตรียมเนื้อหา กระบวนการ สำหรับแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย บนเวทีมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านการเ...
      นางสายชล   พวงพิกุล  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เครือข่ายป่าเขาราวเทียนทอง เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเขาราวเทียนทอง เพื่อร่วมกันดูแลป่าที่นับวันจะหมดไป ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ไม่กี่คนปัจจุบันดำเนินงานมาแล้ว 10 ปี มีเครือข่ายครอบคลุม 14 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 12,000 ไร่      ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองอีกกล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันดูแลป่า เช่น การใช้วัฒนธรรมการบวชป่า การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การทำโครงการยกป่ามาไว้หลังบ้าน ตลอดจนการกำหนดเวลาเปิด – ปิดป่า ให้ชาวบ้านเข้าเก็บของป่าเป็นฤดู และการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมี...
     ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน และแกนนำชุมชน 226 ตำบล ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน เดินเครื่องงานสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน คาด 10,000 องค์กรผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พร้อมลุกขึ้นมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนร่วมกับ อปท. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่      นายสังคม เจริญทรัพย์ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายนนี้ ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน  ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะทำงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 19 จังหวัดภาคอีสานและสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างการยอมรับและร...
     วันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) จังหวัดอุบลราชธานี      นายประยุทธ ชุ่มนาเสียว ประธานองค์การพัฒนาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการต่อสู้ความยากจน ของภาคประชาชนพบว่า ปัจจุบันชาวบ้านมีกระบวนการดำรงชีวิตที่ถูกปัจจัยภายนอก เช่น อำนาจของรัฐ อิทธิพลทางการเมือง บริโภคนิยม เข้ามาครอบงำ ทำให้เกิดปัญหาชุมชนไม่ได้ผลิตปัจจัยในการดำรงชีวิตทั้งที่ผลิตได้ในอดีต ซึ่งสิ่งที่ผลิตได้ในชุมชนได้ถูกระบบการผลิตระบบใหญ่เข้ามาครอบงำ การประกอบอาชีพตามฐานทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นต่อไปได้ ส่งผลให้มีการอพยพแรงงานออกจากชุมชนเพื่อแสวงหาปัจจัยดังกล่าว      แนวทางแก้ไขขอ...
     ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน และแกนนำชุมชน 226 ตำบล ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน เดินเครื่องงานสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน คาด 10,000 องค์กรผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พร้อมลุกขึ้นมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนร่วมกับ อปท. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่      นายสังคม เจริญทรัพย์ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายนนี้ ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน  ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะทำงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 19 จังหวัดภาคอีสานและสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างการยอมรับและร...