playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

“ คนลุ่มน้ำ ” จับมือ “ เครือข่ายป่า” และ “ เครือข่ายเกษตร” ซุ่มเตรียมจัดมหกรรมฟื้นฟูทรัพยากรภาค” *********************************         คนลุ่มน้ำจับมือเครือข่ายป่าและเครือข่ายเกษตร เตรียมจัดมหกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิต “ ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อมภาคกลางตอนบน ” เน้นพื้นที่รูปธรรมเตรียมนโยบายเสนอรองนายก ฯ         นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เปิดเผย ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชนประเด็นงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนายุทศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร สำนักงานภาคฯ จึงได้สนับสนุนขบวนลุ่มน้ำภาค เครือข่ายป่...
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา ได้มีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินและระบบสวัสดิการชุมชน” จัดโดยหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนโดย สกว. ในการเสวนาครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชน มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม เช่น กระทรวงการคลัง/ ธกส. / นักวิชาการจาก ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์/ ตัวแทนธนาคารหมู่บ้าน / สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน /พอช. /เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี /กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความน่าส...
เปิดโครงการบ้านมั่นคงเมืองชัยนาท ด้วยเงินเพียง 12,000 กว่าบาทเน้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา นาย เจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคง เมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ร่วมด้วย นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผจก.สนง.ปฎิบ้ติ การภาคกลางตอนบน และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด           บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย เน้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งงบประมาณในการจัดงาน ใช้งบประมาณเพียง 12,000 กว่าบาท ซึ่งได้ รับงบ จากการเรี่ยไรเงินของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง เมืองชัยนาทเพื่อปลูกผังจิตสำนึกสมาชิกรักในโครงการ เน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง โครงการบ้านมั่นคงเมืองชัยนาท เป็นโครงการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองที่ไม่มีที่อยู่อาศัย มีสมาชิก 50 คน โด...
แกนนำชุมชนพบไพบูลย์เสนอ “ วาระการพัฒนาภาคประชาชน” นายสุรินทร์ กิตนิชชีย์ แกนนำชุมชนภาคกลางเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. แกนนำชุมชนประมาณ 20 คน ได้เข้าพบ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เป็นวาระการพัฒนาภาคประชาชน แกนนำชุมชนภาคกลาง กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า “ การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น” เป็นการฟื้นทุนทุกประเภทที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งการปรับระบบการผลิตไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน การฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในท้องถิ่น และการฟื้นความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ฯลฯ โดยใช้กระบวนการแผนชีวิตชุมชน สื่อชุมชน การพัฒนาผู้นำ ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้ชุมช...
ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออก ประกาศเจตนารมณ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน          เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมภู่จัด สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมภู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียน เชื่อมโยงบูรณาการเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและไกกลการขับเคลื่อนของขบวนองค์ชุมชนภาคตะวันออก การหนุนเสริมของหน่ว...
ครูหยุย หนุน ร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา นายสน รูปสูง เลขาธิการ สอท. ได้เข้าตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น” ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้ชี้แจงต่อ สภานิติบัญญัติ ในยกร่างเป็นกฎหมายต่อไป           นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นฉบับนี้ น่าสนใจอย่างมาก กล่าวคือ เป็นการวางแผนพัฒนาที่มาจากข้างล่างอย่างแท้จริงจากระดับตำบล สู่จังหวัด และชาติ ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนในระยะที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง สำหรับการผลักดันก็ไม่น่าจะมีป...
ออกมาบังคับใช้ ชี้ เป็นทางออกชุมชนไทย          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการสัมมนาเรื่อง สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ทางออกของชุมชนไทย โดยมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพลเดช ปิ่นประทีปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แกนนำองค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน          นายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ มีความเห็นร่...
พม. หนุน 25 ล้าน ขับเคลื่อนร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น          เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า ร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง ที่จะดำเนินการให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้ เท่าที่สังเกตดูน่าจะเดินไปได้ด้วยดี เพราะไม่มีแรงเสียดทานใดๆ มาก ซึ่งในการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย กระทรวงจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอสู่ สนช. ในนามรัฐบาล ขณะนี้เรื่องไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นนั้น กระทรวงจะสนับสนุนงบประมาณ 25 ล้าน ต่อเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินงานให้เป็นจริง           นายจินดา บุญจันทร์ แกนนำสมัชชาองค์กรชุมชนแห...