playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

       ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา มีโครงการของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ  ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ รวม 185 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนและท้องถิ่นแบบบูรณาการ จำนวน 75 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการดำรงชีวิตและการทำมาหากินอย่างมั่นคง จำนวน 75 ล้านบาท 3. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน/องค์กรการเงิน จำนวน 35 ล้านบาท      นอกจากนั้นมีรายงานผลการดำเนินงานของประเด็นแผนชุมชนในช่วงเดือนมีนาคม 2549 นั้น ได้มีการนำแผนที่ชุมชนดำเนินการบูรณาการกับแผนของท้องถิ่น จำนวน 819 ตำบล รวม...
     เวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2549 บนเวทีประชาธิปไตยของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แกนนำชุมชนบ้านน้ำเค็มได้ขึ้นเวทีสนทนาเกี่ยวกับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   ...
      ชุมชนเข้มแข็ง รากฐานของการเมืองสมานฉันท์      ในเวทีสังคมสนทนาเรื่อง “การเมืองสมานฉันท์” ที่วิทยาลัยการจัดการทางสังคมจัดร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคีอีกหลายองค์กร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์การเมืองระดับท้องถิ่นขององค์กรชุมชน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสและนักคิดคนสำคัญของสังคมไทย ได้ปาฐกถาในประเด็นสำคัญ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ 1. ความสมานฉันท์ต้องเกิดจากควา...
     เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ลาว 9 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดมหกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวและเลี้ยงผีขุนน้ำขึ้น ณ. บ้านแม่โถ ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เจดีย์ใหม่ สถานีตำรวจเวียงป่าเป้า หน่วยจัดการต้นน้ำ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ...
     ผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2549 วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการอนุมัติงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการบ้านมั่นคง มีดังนี้ ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 29  มีนาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดย บสท.จะสนับสนุนการจัดหาที่ดินของ บสท.ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง หากชุมชนต้องการซื้อที่ดินดังกล่าว อาจจะขอซื้อในราคาพิเศษ เพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงต่อไป ...
     วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ณ ชุมชนร่วมสามัคคี เขตวังทองหลาง กทม.   ...
     นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ พอช.และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. จะลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่จะมีการอนุมัติสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ...