playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

  “ แปรวิกฤติความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ” โดยขบวน ศตจ.ปชช . จังหวัด      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช. ได้จัดการสัมมนา “ แปรวิกฤตความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. และทิศทางการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงนำเสนอรูปธรรมการเชื่อมโยงการทำงานของ ศตจ.ปชช. จังหวัด โดยการเชิญผู้แทน ศตจ.ปชช.จังหวัด และหน่วยงาน/ภาคีเข้าร่วมในการสัมมนา จำนวนประมาณ 700 คน      สาระสำคัญจากการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการเสนอทิศทางภาพรวม ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงเสนอทิศทาง รูปธรรมการขั...
        วันอังคารที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 4/2549 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ดังนี้         1. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคกลุ่มคนไร้บ้าน สหกรณ์เคหสถานบ้านน้ำเค็มพัฒนา จำกัด จำนวน 56 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,400,000 บาท รูปแบบย้ายที่อยู่ใหม่         2. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคชุมชนคลองตาก๊ก เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ จำนวน 120 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,000,000 บาท รูปแบบย้ายที่อยู่ใหม่         3. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโ...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสาลวนอยู่กับการแก้ปัญหาความยากจน โดยการถือตัวเลขรายได้เป็นเกณฑ์ ก็มีเรื่องราวหนึ่งผ่านเข้ามานั่นก็คือความรู้ที่ว่าประเทศภูฏาณ เขาวัดฐานะของประชาชนที่ความสุขมวลรวม หรือ GNH โดยยึดถือหลัก 4 ประการคือ การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาค  การดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลวัฒนธรรมและจะต้องมีธรรมาภิบาล      ในขณะที่บ้านเราถ้าใครมีรายได้ได้ต่อปีต่ำกว่า 20,000 บาท ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งเรื่องนี้ประมวลดูคร่าว ๆ แล้ว ผู้คนไม่ค่อยจะเห็นด้วยซักเท่าไหร่ จะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า “ความจน” เป็นปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนชีวิตผู้คนมาเป็นเวลานาน เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. จึงเดินหน้าแก้จน ตามทิศทางของตนเองอย...
     วันที่ 24-25 มิถุนายนที่ผ่านมา งานสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานบริหารโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้จัดโครงการอบรมช่างชุมชนภาคกลาง ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท เพื่อให้ชาวชุมชนและช่างชุมชนภาคกลางตอนบนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานบ้านมั่นคง การจัดการงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ การประมาณราคาก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน     วันที่ 2 ของการอบรม ทีมช่างชุมชนภาคกลางตอนบน ได้เดินทางไปดูงานการก่อสร้างชุมชนพนาวัลย์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนโครงการบ้านมั่นคงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภค     นางปราณี เมืองแสน ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จำกัด กล่าวถึงความคืบห...
     วันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเขต 12 กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสื่อ และจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสื่อจากภาคประชาชน ซึ่งมีแกนนำชุมชนจากงานประเด็นต่างๆ ในภาคใต้ ผู้แทนสื่อชุมชน และสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้เข้าร่วมราว 50 คน      นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ รักษาการ ส.ว.อุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ทำให้รัฐบาลลุแก่อำนาจ ดังนั้นการเมืองต้องมีการตรวจสอบ โดยมีเครื่องมือ 3 อย่าง คือ 1. สื่อมวลชน ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยสื่อมวลช...
บูรณาการนำร่องฯ แก้จนไปได้สวย ศตจ.มท. ดันขยายผลอีก 30 จังหวัด โครงการนำร่องการบูรณาการจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน        บูรณาการนำร่องฯ แก้ไขปัญหาความยากจนไปได้สวย สามารถเชื่อมประสานแผนชุมชนกับงบประมาณการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานภาครัฐ และจังหวัด ทำให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของชุมชน ม ีประสิทธิภาพ ศตจ.มท. ดันขยายผลเพิ่มอีก 30 จังหวัด ทางด้านประธานศูนย์คุณธรรม แนะแนวทางพัฒนายกระดับงาน พร้อมทั้งเชิญชวนภาคี เครือข่าย ทุกภาคส่วน ร่วมกันทำงานถวายในหลวง        ดร. ศีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าถึงความเป็นมาในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ สานพลัง สร้างข่าย ขยายผล การบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหา...
     วันที่ 29 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด จัดพิธีลงเสาเอกที่ทำการสหกรณ์ฯ โดยมีนายอิม แพหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกันทำพิธีดังกล่าว      นางสาวสุดา รักโคตร เหรัญญิกสหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งชื่อชุมชนเดิมคือ ส.พัทยา ประสบปัญหาไล่รื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ดินของการรถไฟชั่วคราว เพื่อรอดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้ขอสินเชื่อจาก  พอช. เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ในเขต อบต.แพรกษา ราคาไร่ละ 1....
      ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) โดยการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน/หมู่บ้านนำไปพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของบตนเองใน 3 ระดับ คือ ขนาดเล็ก ไม่เกิน 500 คน สนับสนุน 200,000 บาท ขนาดกลาง 501 – 1,000 คน สนับสนุน 250,000 บาท และขนาดใหญ่ 1,000 – 2,000 คน สนับสนุน 300,000 บาท (นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก และขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะพิจารณาสนับสนุน 350,000 – 400,000 บาท) นั้น       ในส่วนของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเพิ่มศักยภาพของชุมชนขึ้น โดยมีนายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  เป็นประธานอนุกรรมการและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม. พอช.  การเคหะแห่งชาติ ฯลฯ รวม 18 คน เป็นอนุกรรมการซึ่งขณะนี้ได้มีการก...