playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุยะลา ได้จัดมอบทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ณ ศูนย์สำนักงานมูฎอรอบะฮ บ้านมาแฮ ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 กว่าคน      นายมะยูนัน สาและ ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการสูงอายุได้มอบทุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวโรกาสการครองราชย์ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองทุนนี้ได้รับจากงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อเป็นสวัสดิการแบบยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี โดยภาคประชาชน ซึ่งมีเครือข่ายองค์ชุมชนจังหวัดยะลา และสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมสนับสนุน     นายมะ ดอกอยอ...
แนวโน้มนโยบายและสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสินเชื่อ ชุมชนเมืองและชนบท        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทสถานการณ์ของหน่วยงานที่สนับสนุนสินเชื่อแก่ชุมชน การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสินเชื่อ ของ พอช. ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในการบริหารจัดการสินเชื่อ ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อชุมชนเมืองและชนบท ทั้งในรูปแบบสินเชื่อรายบุคคลและสินเชื่อสนับสนุนกลุ่มหรือสถาบันกา...
          ผลการประชุมคณะอนุกรรมการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีดังนี้           1. อนุมัติโครงการที่เสนอ ของสหกรณ์เคหสถานท่าตะโก-สำโรงจันทร์ จำกัด จ.นครราชสีมา จำนวน 4,084,000 บาท เพื่อปลูกสร้างบ้าน จำนวน 1 ชุมชน 37 ครัวเรือน           2. เห็นชอบโครงการที่เสนอ ของสหกรณ์เคหสถานบ้านร่วมใจ จำกัด (ชุมชนคุ้มห้วย)  จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 7,102,700 บาท เพื่อปลูกสร้างบ้าน จำนวน 1 ชุมชน 45 ครัวเรือน           3. เห็นชอบโครงการที่เสนอ ของสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกั...
     วันที่ 5  มิถุนายนที่ผ่านมา เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนเกาะลันตา  จัด “มหกรรมชุมชนเพื่อป่าชายเลน”   เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  บ้านทุ่งหยีเพ็ง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ มีนายศักดา สีแดง ปลัดอำเภอด้านความปลอดภัยเกาะลันตา เป็นประธาน เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีนักเรียนภายในเกาะลันตา เช่น โรงเรียนลันตาประชาราษฎร์ โรงเรียนทุ่งหยีเพ็ง  และชาวบ้านราว 500 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ต้นจาก      หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดศูนย์แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  โดยโต๊ะอิหม่าม และผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยายาน  ----------------------...
          เมื่อวันที่  2  มิ.ย.  49  พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง  ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน  ศตจ.  ได้ลงพื้นที่เกาะช้างและเกาะง่าม  จ.ตราด  เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดิน  ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ  ประกาศเขตซ้อนทับกับที่ทำกินของเอกชน  โดยคณะกรรมการให้ไกล่เกลี่ยตามหลักฐานความเป็นจริงและส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาต่อไป  โดยผู้ที่เคยทำกินอยู่เดิมได้ขอผ่อนผันให้ทำกินต่อไปได้  จนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดลง           เรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ราชพัสดุ  แปลงเกาะช้างใช้ประโยชน์ในราชการกองทัพเรือ  กับชาวบ้านที่เคยใช้ที่ดินทำกินมาแต่เดิม  ในบริเวณบ้าน...
     ภูเก็ต :   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา  นายวสันต์  พานิช   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ  ได้เดินทางไปที่ชุมชนราไวย์  หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนกรณีถูกไล่รื้อเพื่อขยายนาน      นายสน  บางจาก ชาวชุมชนราไวย์ กล่าวว่า ชุมชนราไวย์ตั้งอยู่บริเวณใกล้หาดราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนของชาวมอแกนและอูรักลาโว้ย อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ ปัจจุบันมีชาวชุมชนอาศัยอยู่แออัดยัดเยียด จำนวน 210 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,042 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และมีฐานะยากจนมากชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  โดยสมัยก่อนชาวบ้า...
          วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม ครั้งที่ 3/2549 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติโครงการขอใช้สินเชื่อองค์รวม ดังนี้            1. โครงการพ่อปลูกต้นไม้ให้ลูกของกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา วงเงิน 5,000,000 บาท            2. โครงการฟื้นฟูอาชีพหลังเกิดอุทกภัย (พายุดอมเรย) ของเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการประกอบอาชีพ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วงเงิน 6,000,000 บาท            (ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแบบองค์กรรวมนั้น สถาบันพั...
     นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่างว่า เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนา มีการประชุมร่วมกัน และจัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ มีหน้าที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และหนุนเสริมให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง     สำหรับความช่วยเหลือเบื้องต้น เน้นการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนที่สุดในชุมชนก่อน เพื่อบรรเทาทุกข์จากน้ำป่าและโคลนไหลหลาก ต่อจากนั้นก็จะสร้างกระบวนการให้ชุมชนสามารถจัดการแก้ปัญหาของตนเองได้ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ ด้านอาชีพ การจัดสวัสดิการ การแก้ปัญหาที่ดิน...