playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน 7 ภาค ทั่วประเทศจำนวน 200 คน เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรี เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชนในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม ทั้งรับฟังนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ข้อเสนอภาคประชาชน1. ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเคียงคู่ไปกับรัฐบาลอย่างอิสระ และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลเข้ามาร่วมเรียนรู้และสนับสนุนการทำงานในด้านต่าง ๆ2. รัฐบาลควรสนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให้มี “สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น” เพื่อเป็นองค์กรประชาชนที่ได้รับการยอมรับ และทำงานควบคู่ไปกับรัฐบาลในทุกๆ ด้าน3. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของภาคประชาชน มีแนวทางสำคัญที่ควรได้รับการสนับ...
เวลา 14.00 น. วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัวแทนชุมชนจากเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค ราว 50 คน เดินทางเข้าพบนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คนใหม่ โดยตัวแทนของชุมชนดังกล่าวได้มอบกระเช้าดอกไม้และผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในกระทรวง พร้อมทั้งเสนอข้อเรียกร้องของชุมชนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่สานต่อโครงการบ้านมั่นคง โครงการจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้แผนแม่บทบทชุมชน      นางพันทิพย์ บุตรตาด แกนนำชุมนุมสหกรณ์เคหสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ กล่าวว่า เดิมทีชาวชุมชนต้องการให้อ.ไพบูลย์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ นานแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซักที แต่มาคราวนี้ถือเป็นโชคดีของชุมชนที่ได้คนที่เข้าใจงานพัฒนามาทำงานในกระ...
ระดมพล “ กลาง – บน ” จัดทัพรับภัยน้ำท่วม         ภาคกลางตอนบนจัดทัพรับภัยน้ำท่วม ยึดขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด และขบวนทำงานลุ่มน้ำภาคกลาง จัดตั้งคณะทำงานรายจังหวัด ระดมพลังพี่น้องภาคกลาง - บน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้น      นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าวในการจัดประชุม รวมพลังพี่น้องภาคกลางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลางตอนบน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ว่า ตามที่พี่น้องภาคกลางตอนบนกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยา และอ่างทอง สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบนซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้อง...
     เครือข่ายประชาชนเตรียมจัดงาน “สมัชชาสังคมไทย(Thai Social Forum) : โลกใหม่ที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างรายได้” ที่ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค.2549 เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม โดยจะมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน        นายจอน อึ๊งภากรณ์ หนึ่งในแกนนำการจัดงานสมัชชาสังคมไทย(ทีเอสเอฟ) เปิดเผยว่า จะจัดงานตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 21-23 ต.ค. ณ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แม้จะเกิดเหตุการณ์ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.)ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา อี...
     นายสุรินทร์ กิจนิตยชีว์ แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ได้จัดทำร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อยกระดับการพัฒนาของภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทย ซึ่งร่างข้อเสนอดังกล่าวมีสาระสำคัญประกอบด้วยการเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชน โดยการสร้างระบบการบริหารให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ ตั้งแต่ระดับตำบล ถึงระดับจังหวัด การสร้างความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดการปัจจัยการผลิต เช่นเรื่องการจัดการที่ดิน การจัดการน้ำการจัดการป่าไม้ ทะเลและชายฝั่ง และการจัดการสื่อชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น      แกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลาง กล่าวอีกว่า ร่างข้อเสนอภาคประชาชนต่อก...
     วันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดงานการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยพิบัติ โดยองค์กรชุมชนระดับนานาชาติ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติจากทั่วโลก ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ จะเดินทางมาร่วมประชุม ในการนี้จะมีการศึกษาดูงานการแก้ปัญหาชุมชนหลังภัยพิบัติสึนามิ เกือบ 2 ปีที่แล้ว ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และระนอง ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน หรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกนั้น หลายสิบจังหวัด และส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายนั้น ศตจ.ปชช. จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ขบวน ศตจ.ปชช.จังหวัด ที่ประกอบขึ้นจากขบวนองค์กรชุมชนจากหลากหลายประเด็นยุทธศาสตร์งานพัฒนาในแต่ละจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้านำร่องใน 17 จังหวัด 4 ภาค         เลขานุการ ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช.จังหวัดน่าน ได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดน่าน โดย...
      วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา มีพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อย ระหว่างมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ 25       ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ประธานมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) กล่าวว่า พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองและชนบทผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ทั้งระบบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเรียบง่าย ต้นทุนต่ำ การร่วมพัฒนาความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เช่น การจัดการเรื่องที่ดิน การพัฒนากอง...