playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา แกนนำผู้หญิง 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้มีการจัด "เวทีสัมมนาขบวนผู้หญิงภาคตะวันออก" ณ วัดหนองไก่เถื่อน บ.ชุมนุนยาง ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และจัดขบวนฟื้นฟูพลังเครือข่ายผู้หญิงของภาค ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น      การสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยพี่น้องชาวตำบลหนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงภาคตะวันออก 8 จังหวัด ภาคีในท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน อบต. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)      ในวันแรกการจัดงานสัมมนา เป็นการเตรียมเนื้อหา กระบวนการ สำหรับแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย บนเวทีมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านการเ...
ขับเคลื่อนแผนแม่บทชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ได้จัดสัมมนา “ การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2549 ณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชนของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค และเป็นการจัดปรับระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการทำงานของเครือข่ายแผนฯ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนแผนชุมชนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อได้แนวทางและเพิ่มทักษะการเชื่อมโยงการทำงานเชิงบูรณาการ ในการสัมมนาครั้งนี้มีภาคีพัฒนา และคณะทำงานแผนชุมชนระดับภาค เข้าร่วมจำนวน 184 คน      สาระสำคัญ เป็นเรื่องของการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละภาค โดยในวันแรกได้มีก...
     ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน และแกนนำชุมชน 226 ตำบล ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน เดินเครื่องงานสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน คาด 10,000 องค์กรผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พร้อมลุกขึ้นมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนร่วมกับ อปท. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่      นายสังคม เจริญทรัพย์ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายนนี้ ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน  ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะทำงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 19 จังหวัดภาคอีสานและสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างการยอมรับและร...
เมืองน่าอยู่ปทุมธานีจัดงานเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว      วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธานีได้ร่วมกันจัดงานชุมชนเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว ขึ้น ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของปทุมธานีและความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในงาน      โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งการแสดงนิทรรศการ ซุ้มอาหาร การจัดเวทีเล่าขานตำนานเมืองดอกบัว การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวมอญเมืองปทุม และการทำพิธีถวายดอกบัว ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2      นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธาน...
     ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน และแกนนำชุมชน 226 ตำบล ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน เดินเครื่องงานสร้างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน คาด 10,000 องค์กรผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พร้อมลุกขึ้นมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนร่วมกับ อปท. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่      นายสังคม เจริญทรัพย์ประธานร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. เปิดเผยว่า  ในเดือนกันยายนนี้ ศตจ.ปชช.ภาคอีสาน  ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , คณะทำงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 19 จังหวัดภาคอีสานและสำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างการยอมรับและร...
8 กลยุทธ์คนบูรพากับการแก้ไขปัญหาความยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง           เมื่อวันที่23-24 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ทิศทางการพลิกฟื้น “ วิถีชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกำหนดการประชุมได้แบ่งออกเป็น 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน           รูปแบบการประชุมฯ เริ่มจากที่ปรึกษาอาวุโสขบวนการองค์กรชุมชนภาคตะวันออก (นาย แฉล้ม ทรัพย์มูล) ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และ กิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับแล...
     วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานบริหารโครงการบ้านมั่นคง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดีลักซ์ คลองตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เข้าร่วมราว 100 คน      นายรอย รัถยาอนันต์ หัวหน้างานที่ดินและกฎหมาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินการขอใช้ที่ดินการรถไฟฯ เพื่อการอยู่อาศัย ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินการรถไฟฯ เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ      หลังจากจบการสัมมนาแล้วคาดหวังว่า ผู้นำชุมชนที่อยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จะมีความรู...
     วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายนนี้ คณะรัฐมนตรีระดับสูงของประเทศมาลาวี จะเดินทางมาศึกษาดูงานการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนริมคลองบางบัว ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่      นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการที่จะเดินทางมายังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยด้วย      ทั้งนี้บุคคลที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานดังกล่าว ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และแผนที่ คณะกรรมการด้านการวางแผนทางกายภาพ ผู้บริหารสำนักงานที่อยู่อาศัยมาลาวี ผู้จัดการ UN Habitat ประจำมาลาวี ผู้จัดการโครงการ Action Aid มาลาวี เจ้าหน้าที่ศูนย์องค์กรชุมชนและการพัฒนา ...