playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     หลังเกิดกระแสการปฏิรูปการเมือง รอบ 2 ขึ้น ทำให้ภาคประชาชนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และผลักดันบางมาตราของรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จึงเริ่มเกิดความเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว      นายอุทัย บุญดำ ผู้ประสานงานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์ กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชน บอกว่า อยากจะผลักดันให้มาตรา 40 ตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า คลื่นความถี่เป็นสมบัติสาธารณะ และกำหนดให้มีองค์กรอิสระ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2540 การปฏิรูปสื่อก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และสื่อวิทยุ โทรทัศน์ที่มีอยู่ก็ยังถูกครอบงำ ดังนั้นการกระจายความเป็นเจ้าขอ...
     พังงา : นางราตรี คงวัดใหม่ แกนนำชาวบ้านชุมชนแหลมป้อม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ว่า ทางพนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตนกับพวก 10 คน ในคดีนายบุญศรี พึ่งทองคำ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ฟาร์อีส เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสทรักชั่น จำกัด แจ้งความจับในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548      นางราตรีเปิดเผยต่อไปว่า การแจ้งความให้ดำเนินคดีนี้ เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติช่วงปลายปี 2547 ต่อต้นปี 2548 เริ่มจากมีอาสาสมัครที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าไปซ่อมแซมถนนเข้าชุมชนแหลมป้อม ซึ่งเป็นถนนที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทก่อสร้างมากกว่า 20 ปี แต่ถูกบรษัท ฟาร์อีส เทรดดิ้ง แอนด์ คอ...
       พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยคนยากจนชนบท หรือ โครงการบ้านมั่นคงชนบท ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า จากการลงไปในจังหวัดต่างๆ ที่มีปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานราชการในระยะที่ผ่านมานั้น เป็นการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งเราพบว่าอำเภอใดที่นายอำเภอเอาใจใส่ในปัญหาที่ดิน ก็จะสามารถประสานเครือข่ายองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ซึ่งนายอำเภอถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนพร้อมกับภาค...
“ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ทิศทางใหม่ในการจัดการทีดิน...ที่ต้องติดตาม         ร่างกฎหมายฉบับนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสิทธิ์ให้มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ ทำการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการที่ดิน ตามแผนพัฒนากฎหมายปี 2548 โดยได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ที่มาของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินหลายฉบับ และมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลากหลายองค์กร คณะกร...
     นายสุวัฒน์ คงแป้น หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เปิดเผยว่า พอช. ได้ร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เพื่อผลิตรายการ “รวมพลัง สร้างสุข” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 1 กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.05-11.30 น.โดยนำเสนอการรวมพลังของชาวบ้านในการจัดกิจกรรมและกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนตามมา       หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พอช. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรูปแบบรายการ “รวมพลัง สร้างสุข” นี้ จะเป็นสารคดีงานพัฒนาเชิงสุขภาวะสังคม ซึ่งจะเป...
วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ จัดเวทีสรุปบทเรียน ระยะ 6 เดือนของเครือข่ายฯ  ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง โดยมีคณะกรรมการของเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคใต้ เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ จำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุม นายนิทัศน์ แก้วศรี ประธานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรชุมชน เครือข่ายประมงพื้นบ้านภาคใต้ ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายต่างๆ ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนการทำงาน และหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนอย่างยั่งยืน นายสินธุ แก้วสินธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ กล่าวว่า ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา เครือข่ายมีการดำเนินงานหลายอย่าง โดยเฉพาะการจ...
     นายสังคม เจริญทรัพย์ ประธานกรรมการร่วมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ หรือ ศตจ. ยืนยันว่า นโยบายเรื่องการขจัดความยากจนและการทำงานของ ศตจ. รวมทั้ง ศตจ.ปชช. ยังจะต้องดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตาม ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนนั้น เป็นเรื่องที่ใครก็ตาม ที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของ ศตจ.ปชช. ก็เห็นร่วมกันว่า จะต้องทำงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีภาคประชาชนเป็นแกนหลักต่อไป      ประธานกรรมการร่วม ศตจ.ปชช. กล่าวอีกว่า การดำเนินการของศตจ.ปชช.ในช่ว...
     นางราตรี คงวัดใหม่ แกนนำชาวบ้านชุมชนแหลมป้อม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ว่า ทางพนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตนกับพวก 10 คน ในคดีนายบุญศรี พึ่งทองคำ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ฟาร์อีส เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสทรักชั่น จำกัด แจ้งความจับในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548 ขณะนี้สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า ได้เสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ต่อนายวิชัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อให้ลงนามสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว พร้อมกับนัดตนและพวก 10 คน มารับทราบคำสั่งอีกครั้ง ในวันที่ 28 เมษายน 2549  การแจ้งความให้ดำเนินคดีนี้ เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติ ช่วงปลายปี 2547 ต่อต้นปี 2548 เริ่มจากมีอาสาส...