playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                    บทความโดย อำนาจชัย สุวรรณราช ชุมชนตำบลปากน้ำเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของประชาชนดั้งเดิมและประชาชนต่างถิ่นที่มาร่วมใจกันสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยรวมกันขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำหลังสวนตลอดจนถึงบริเวณปากแม่น้ำที่มาบรรจบกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์...
          สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการ เดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 40 สหกรณ์ และผู้เข้ารับกา...
                                                                                                                      บทความโดย พินทร์อร  มะธุระ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา  และอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพเสริม มีพื้นที่เป็นที่ราบประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ และป่าไม้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำตรังไหลผ่าน นางจำเนียร  ไชยรัตน์ ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณปี 2511 ช...
                                                                                                                    เรียบเรียงโดย  ฟาริด้า  ยะหรี่ ตำบลปังหวาน เดิมชื่อมะปรางหวาน เพราะมีต้นมะปรางหวานอยู่ 1 ต้น อยู่ในบริเวณวัดของตำบลมะปรางหวาน  ต่อมามีคนจีนมาทำเหมืองแร่บริเวณตำบลปากทรง เดินทางมาโดยทางเรือ ผ่านบริเวณนั้น  จึงเรียกชื่อตำบลมะปรางหวานไม่ชัด และคนภาคใต้มักจะใช้คำย่อในการเรียกชื่อตำบล ว่าตำบลปรางหวาน ต่อมาเพี้ยนไปเป็นตำบลปัง...
                                                                                                                      บทความโดย สุวัฒน์  คงแป้น ตำบลมะมุตั้งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ (Myanmar) ระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน มี 1,655 เรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,866 คน แยกเป็น ชาย 2,421 คน และหญิง 2,445 คน  สภาพภูมิประเทศของมีลักษณะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง และเป็นภูเขา อาชีพคน...
                                                                                                                          บทความโดย ฟาริด้า  ยะหรี่   ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 157,865 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 98,665 ไร่ สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เลี้ยงสัตว์ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากก...
                                                                                                                   บทความโดย อำนาจชัย  สุวรรณราช  “บางมะพร้าว" อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทยและสำหรับทางทิศตะวันตกของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นเนิน ทั้งนี้เนื่องจากมีภูเขาบางมะพร้าวเป็นแนวยาวจากเหนือไปใต้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชน และใช้ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่การปลูกพืชยืน...
ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,170  ครัวเรือน ประชากร 11,236 คน ในจำนวนนี้แบ่งออกเป็น กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 1,031  คน หรือประมาณร้อยละ 9.8 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะก้าวสู้ความสูงวัยในอนาคตอันไกลจากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายจิตอาสา กลุ่ม อพม.  อสม. ประจำชุมชนยังพบว่าปัจจุบันตำบลเขาคราม ผู้สูงวัยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งความเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะมีเผ่ยมากขึ้น ปัญหาขาดการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากคนในครอบครัวต่างก็มีภาระในการทำมาหากินตลอดจนขาดการยอมรับและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน จากสถานการณ์ปัญหาทั้ง 3 ประการดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเจ็บป่วยมากและเร็วขึ้น การขาดการดำเนินชีวิตในครอ...