playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวานนี้ (31 กรกฎาคม 2561)  คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ตามที่คณะทำงานบ้านมั่นคงภาคเหนือได้เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว 6 หลัง จำนวน 60 ห้อง สถานการณ์ภัยพิบัติดินโคลนถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงมากที่สุด เวลา 03.00 น. เท่ากับ 103 มิลลิเมตร [ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)] ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนบริเวณบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ โดยมีบ้า...
          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง พม. “พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ตามนโยบายรัฐบาล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขัางหลัง    กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งภาครัฐและเอชน กว่า 80 องค์กร   กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรก           ของประเทศไทย ด้วยกา...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานและพี่น้อง พอช.ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในลาว  โดยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหอการค้าจังหวัดและภาคีส่งสิ่งของจำเป็น  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดื่ม  เสื้อผ้า  มุ้ง ผ้าห่ม  ฯลฯ  ผ่านด่านช่องเม็กเข้าไปเมืองปากเซแล้ว 11   คันรถบรรทุก  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเตรียมแผนซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหาย  โดยจะระดมช่างชุมชนเข้าไปในลาวช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่กำลังก่อสร้างอยู่ในแขวงอัตตะปือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พังทลายเนื่องจากเกิดฝนตกหนัก  ทำให้น้ำจากเขื่อนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในเมืองสะหนามไซตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 23 ก...
ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต / เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  มีงานเปิดตัวหนังสือ ‘พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้’  และมีการจัดเวทีเสวนาโดยผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ‘พังงาแห่งความสุข’ เช่น  ไมตรี  จงไกรจักร  นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข  ปรีดา  คงแป้น  เลขาธิการมูลนิธิชุมชนไท  ธีรพล  สุวรรณรุ่งเรือง  รองผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดพังงา ได้รับการสำรวจและวิจัยจากหลายหน่วยงานว่าเป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศติดต่อกันหลายปี  เช่น  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสังคมและครัวเรือนตลอดปี 2552-2553  พบว่า  พังงาเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดต่อเนื่องกัน 2 ปี...
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2561 มีการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน  ณ โรงแรมราวดี  ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วมกว่า   60 คน  ประกอบด้วย  ผู้นำพื้นที่เรียนรู้  ผู้นำขบวนองค์กรชุมชน  นักวิชาการ นักกฎหมาย คณะทำงานพัฒนาคนในขบวน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พอช. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการ พอช. กล่าวเปิดพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมว่า “เชื่อมั่นว่าทุกคนมีพลังต่างๆ มากมาย  หน้าที่ของพวกเราต้องทำหน้าที่เชื่อมโยง  แสวงหาความร่วมมือให้มากที่สุด ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง”  นายบรรจง  นะแส  ประธานหลักสูตรฯ  คาดหวังว่า  การนำ...
  กระทรวง พม./ พม.รวมพลังประชารัฐจัดงาน ‘Thailand  Social  Expo 2018’  มหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  แสดงผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเตรียมโชว์นวัตกรรมพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนทุกมิติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์  ธนาคารต้นไม้ใช้หนี้ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคม  ฯลฯ เข้าชมฟรี  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมฯ เมืองทองธานี  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ พอช.จัดสัมมนาขบวนองค์กรชุมชนกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) เป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  ‘เอ็นนู’ ประธานคณะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสฯ เผยจะนำข้อเสนอและความเห็นของผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้  และจะนำเสนอ ครม.-สนช.พิจารณาได้ภายในช่วงต้นปีหน้า             ตามที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน  ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง  2.ด้านความสามารถในการแข่งขัน  3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4.ด้านการสร้างโอกาส...
อำเภอดอยเต่า  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 125 กิโลเมตร  มีทั้งหมด 6 ตำบล  43  หมู่บ้าน  ประชากรมีทั้งคนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น กะเหรี่ยง  ยอง  ลัวะ  รวมทั้งหมดประมาณ 27,500 คน  มีพื้นที่  803 ตารางกิโลเมตร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำสวนลำไย  มะนาว  ปลูกข้าว  ประมงพื้นบ้านในทะเลสาบดอยเต่า  รับจ้างทั่วไป  ฯลฯ  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือลำไยและมะนาว  ดังคำขวัญของอำเภอดอยเต่าว่า “มะนาวลูกใหญ่  ลำไยเนื้อหนา  ดอยเกิ้งสูงสง่า  ชิมรสปลาดอยเต่า”  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่คือ ‘ทะเลสาบดอยเต่า’  ซึ่งเป็นผลพวงจากการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลปิดกั้นลำน้ำแม่ปิง  ทำให้ลำน้ำปิงท...