playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน เสนอให้ทุกส่วนราชการพิจารณากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อ “พม. เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ประกอบด้วย 4 ความสุข ส่งถึงประชาชน ได้แก่1) สุขถ้วนหน้า 2) สุขอาศัย 3) สุขร่วมใจ 4) สุขยั่งยืน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” 2,562 หลัง มอบบ้านมั่นคง จำนวน 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท  จำนวน 1,254 หลัง มอบบ้านริมคลอง จำนวน 212 หลัง วันนี้ 21 ธันวาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ...
สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อจัดให้มีการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6  ห้องประชุม 601   โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มาจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง (ประมาณ 40 องค์กร)  และมีเจ้าหน้าที่พอช. ซึ่งมาจากสำนักงานภาคกลางและตะวันตก  สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก  สำนักงานภาคใต้  และสำนักตรวจสอบ เข้าร่วมอบรมรวมประมาณ 80 ท่าน   บรรยากาศการอบรมในวันแรก (วันที่ 19 ธันวาคม  2561)  ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ (คุณพรรณทิพย์  เพชรมาก) กล่าวเปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญในการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้  โดยพอช...
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมา  มีการจัดเวทีถอดบทเรียนรูปธรรมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี  ณ ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกว่า 35 คน  ประกอบด้วยตัวแทนตำบล  5 ตำบล ได้แก่  ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลท้ายเกาะ ตำบลบางระบือ ตำบลบางเตย  ตัวแทนระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พอช. จัดโดยสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก โดยนายภิศักดิ์  นับงาม  หัวหน้างานวิชาการ ได้เกริ่นนำ “หลักคิดสำคัญในการถอดบทเรียน สู่ชุดองค์ความรู้ของชุมชนที่มีพลัง” จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยรายตำบล จัดกระบวนการถอดบทเรียน ชวนคิดชวนคุยโดยเจ้าหน้าที่พอช. และทีมเลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี   โดยทั้ง 5 ตำบลมีการขับเคลื่อนการทำงานโดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธาน...
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในตำบล ได้มีเวทีในการนำปัญหาต่างๆของตนเองมาพูดคุย และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นายดรณ์ พุ่มมาลี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ เล่าให้ฟังว่า ตอนตั้งสภาฯใหม่ๆก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นของใหม่ พยายามหาความรู้เพิ่มเติมอ่านกฎหมายบ้าง ใครมีประชุมสัมมนาที่ไหนก็ไปจะได้นำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล แต่ก็ไปไม่ถึงไหนรู้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น “ผมมาจับใจความตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ว่า ชุมชนอ่อนแอเพราะการพัฒนาของรัฐที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้าจะทำให้สภาฯเข้มแข็งต้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนจึงจะลุกขึ้นมามีบทบาทในการกำหนดอนาคตของตนเองได้ เมื่อเป็นดังนี้จึงให้ความส...
กระทรวง พม. /  พม. มอบ 4 ความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  ภายใต้แนวคิด "พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข  คือ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All)  2. สุขอาศัย (Happy Home)  3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) รวม 13 ของขวัญ  เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่ พอช.มอบบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย 2562 ครัวเรือนทั่วประเทศ                                             วันนี้ (21 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. น...
วันที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 9.30  น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ร่วมจัดงาน “เติมฝันบ้านใหม่ให้ชุมชนคนริมคลอง Dream comes true … Together”  ที่ชุมชนบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด (โครงการบึงนายพล) เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  มีนายธนัช  นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. ร่วมงาน  โดย บสก.มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในที่ดิน บสก. 5 แห่ง  รวม 50 ทุนๆ ละ 2,000  บาท  มอบงบสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้แก่ตัวแทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด  จำนวน 200,000 บาท  และเครื่องออกกำลังกายให้แก่ตัวแทนชุมชน  โดยมีผู้แทนชุมชนและเยาวชนในที่ดิน บสก.เข้าร่วมงานประม...
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พร้อมเจ้าหน้าที่ภาค ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในพื้นที่ และนายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ (อกขร.พื้นที่) ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์” (ภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ ภูมิประวัติศาตร์ ภูมิธรรม) กับนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี           นายศิวโรฒ  จิตนิยม นายพิพัฒน์  แก้วจิตคงทอง ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และนายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้แทน อกขร.พื้นที่ ได้ร่วมกันนำเสน...
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ชุมชนศิริธรรม ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ “มอบบ้านมั่นคงชุมชนศิริธรรม ปีใหม่ 2562” โดยผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว และมีตัวแทนเครือข่ายสหพันธ์พัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ในพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมงานกว่า 200 คน นายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี กล่าวถึงความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ว่า  "เดิมเป็นชุมชนแออัดจึงมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้การหนุนเสริมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงศิริธรรม เป็นโครงการที่ 8 ในพื้นที่ตำบลเกาะขวาง ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเกาะข...