playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช. /ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศร่วมสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’เพื่อนำผลการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และให้นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน  ด้าน รมต.สำนักนายกฯ  เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนชุมชนสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  (มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (ด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต...
  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มอบของขวัญปีใหม่ โดยซ่อมสร้างบ้านให้กับชุมชน 14 ตำบล  202 ครัวเรือน พร้อมงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมงบประมาณ 5,022,500 บาท ให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง 11 มกราคม 2561 ท่านวีร์รวุฒธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนปี 2561 และมอบของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง การมอบของขวัญในครั้งนี้ประกอบด้วย งบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 14 ตำบล 202 ครัวเรือน จำนวนเงิ...
ม.ราชภัฎพระนคร / 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาชุมชนริมคลอง ภายใต้ “โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันวิชาการร่วมกับชุมชนริมคลองในการออกแบบระบบจัดการชุมชน นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ดำเนินการใน 22 ชุมชน           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลองในกรุงเทพมหานคร  และก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยมอบหมายให้กร...
11 มกราคม 2561 เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   โดยครั้งนี้นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้รับการสนับสนุน ทั้งหมด 11 ตำบล จำนวน 228 ครัวเรือน งบประมาณโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 3,562,500 บาท  จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 111 อปท.ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การทำงานประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน 96 ตำบล จัดทำแผนพัฒนาตำบล 13 ตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน 49 กองทุน เศรษฐกิจและทุนชุมชนและพัฒนาเป็นชุดความรู้ตำบล  13 ต...
  วันที่ 10 – 11 ม.ค. 60 ขบวนเครือข่ายชุมชนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดสัมมนากองทุนรักษาดินรักษาบ้านภาคใต้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการออมทรัพย์และสามารถเข้าถึงกองทุนรักษาดิน รักษาบ้านอย่างทั่วถึง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแกนนำชุมชนบ้านมั่นคงเข้าร่วมจาก 14 จังหวัดทั่วภาคใต้รวมกว่า 100 คน โดยคณะกรรมการสภาบันฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ร่วมปลุกพลังสร้างกองทุนให้แผ่ทั่วภาคใต้และขยายบ้านมั่นคงทั่วทั้งเมือง นายสุวัฒน์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ภาคใต้ กล่าวว่า พอช. ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน แล้วยังสามารถช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านอื่นๆ  ได้ด้วย...
วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และมอบของขวัญปีใหม่ในโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561  โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและเป็นผู้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับชุมชนผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561 จำนวน 35 ตำบล จำนวน 205 ครัวเรือน           ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี2561 2. โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 3. โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 4. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 &nb...
อำนาจเจริญ/ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนสู่เมืองธรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทบทวนทิศทาง แผนงานการทำงานปี 2561 ขององค์กรชุมชนอำนาจเจริญแต่ละกลุ่มงาน แต่ละประเด็น แต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชนจาก 63 ตำบล และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 270 คน นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้เรามาทบทวนแผน วางแผนการทำงานตามจังหวะก้าวเราจะมาทำผังชีวิต เราจะเดินไปสู่เมืองธรรมเกษตรแบบไหน เครือข่ายเกษตร...
  ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561   ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมอบของขวัญ ‘บ้านพอเพียงชนบท’  ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมทั่วประเทศ  รวม 2,561  หลังคาเรือน  โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรามีครัวเรือนที่จะได้รับมอบของขวัญ รวม 358 หลังคาเรือน               ล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา   มีพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ...