playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ในทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็น “สามเหลี่ยมเพชร” เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และเหนือฝั่งขึ้นมาเป็นพื้นที่เชิงเขาที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ราคาที่ดินใน 3 จังหวัดนี้สูงเป็นอย่างมาก ชื่อคลองเขม้า เรียกตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตอยู่ริมคลองเรียกว่า ต้นเขม้า ชาวบ้านมักนำต้นไม้ชนิดนี้มาทำรั้วบ้านเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งและทนทาน จึงเรียกชื่อบ้านว่า บ้านคลองเขม้า ตั้งอยู่ในตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ต่อมามีชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเตาถ่าน และบุกเบิกที่ดินทำนาทำสวน จนขยายการตั้งครัวเรือน ปัจจุบันประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 17.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,1...
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมด้วย สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชน “กลไกทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดเข้มแข็งจัดการตนเอง” กลุ่มจังหวัดสามบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน              ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการสรุปบทเรียนงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภาคกลางและตะวันตกในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าผู้นำชุมชนภาคกลางและตะวันตกโดยเฉพาะผู้นำชุมชนในระดับจังหวัดมีจำนวนน้อยลง มีศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด อุดมการณ์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดลง ขณะที่กิจกรรมสนับสนุนงานพัฒนาที่ดำเนินงานผ่านกลไก...
ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม / ‘ไมตรี  อินทุสุต’  ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดงานมอบทะเบียนบ้านให้ชาวชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม 40  ครัวเรือน  และสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 20 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และนายธนัช นฤพรพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร  และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานมอบทะเบียนบ้านให้กับชาวชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าว   จำนวน 40 ครัวเรือน   พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  โดยมีสม...
วัดสีกัน  เขตดอนเมือง / หลายหน่วยงานจับมือเดินหน้าพัฒนาคลองเปรมประชากร   แก้ปัญหาน้ำท่วม  น้ำเน่า  ชุมชนบุกรุกคลอง   โดย กทม.เตรียมก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เตรียมแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชน  39 ชุมชนริมคลอง  รวม 6,386 ครัวเรือน  และกรมธนารักษ์ให้เช่าที่ดินสร้างบ้านเปลี่ยนสถานะจากชุมชนบุกรุกริมคลองเป็นผู้เช่าถูกต้องตามกฎหมาย                 คลองเปรมประชากรเป็นอีกลำคลองหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วในคลองลาดพร้าว  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบาย...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มคนไร้บ้าน  ที่ศูนย์คนไร้บ้าน ‘สุวิทย์ วัดหนู’ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค เงินทุนส่วนหนึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  โดยขณะนี้ศูนย์คนไร้บ้านแห่งนี้มีสมาชิกอยู่อาศัยกว่า 80 คน  ล่าสุดได้รับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมศูนย์ฯ จาก พอช. จำนวน 2 ล้านบาท สมาชิกศูนย์คนไร้บ้าน ‘สุวิทย์ วัดหนู’ นายไมตรี  อินทุสุต  กล่าวว่า  ศูนย์คนไร้บ้าน  ‘สุวิทย์  วัดหนู’  ถือเป็นความสำเร็จขั้นต่อมาของกลุ่มคนไร้บ้านที่ผลักดันให้ กทม.เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย  บริเวณใกล้กั...
วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน ร่วมออกแบบการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดเวที “การประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางตะวันตก และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง" เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา           ดร. พิทักษ์พงษ์ ป้อมปราการปรา...
                                                                                                                                รายงานโดย พอช.สำนักงานภาคกลางและตะวันตก วันที่ 9 เมษายน 2562 พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชน ร่วมหารือกับ สสส. สำนัก 6 เพื่อหาแนวทางสร้างกลไกความร่วมมือใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด ในการเชื่อมโยงคนและทรัพยากรในพื้นที่ ผ่านการทำความร่วมมือระหว่าง พอช. และ สสส. (สน.6) เพื่อใ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / หลายองค์กรร่วมจัดงาน ‘สานต่อความคิด  มุทิตาจิต  84 ปี  บัณฑร  อ่อนดำ’ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ  84 ปี  ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิชาการของประชาชนที่ไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้าง  แต่ลงมาทำงานคลุกคลีกับคนยากคนจน  เป็นทั้งครู  นักวิชาการ  และนักพัฒนาที่อุทิศตนทำงานเพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน วันนี้ (4 เมษายน) เวลา 9.00-16.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  หลายองค์กรได้ร่วมจัดงาน  ‘สานต่อความคิด  มุทิตาจิต  84 ปี  บัณฑร  อ่อนดำ’  เนื่องในโอกาสที่อาจารย์บัณฑร  อ่อนดำ  มีอายุครบรอบ 84 ปี  โดยมีนักวิชาการ  นักพัฒนาชุมชน  ภาคประชาชน  กล...