playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 9 กล่องเพื่อส่งความสุขให้กับชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ของขวัญเด็กแรกเกิด 2.แอพพลิเคชั่นครอบครัว 3.Family data 4.ผู้สูงอายุยืนเยาว์ 5.ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง 6.1300 โทรสุขทั่วไทยยิ้มไกลทั่วโลก 7.การเคหะลดแลกแจกแถม  8.ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ 9. มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2,561 หลัง ใน 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน  โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมเป็นเงิน 3,562,500 บาท ( สามล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน การจัดงานร่วมกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/  สรุปการสัมมนา ‘นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการพอช.’ 3 ปี  (พ.ศ.2561-2563) วันสุดท้าย  เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน  เป้าหมายสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น-จัดการตนเองอย่างมีคุณภาพ  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อเสนอแนะหลากหลาย  เช่น การพัฒนาผู้นำโดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำ  ปรับปรุงการทำงานของ พอช.ให้กระชับ  เอื้อต่อการทำงานของขบวนองค์กรชุมชน  ฯลฯระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคมนี้   ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรุงเทพฯ  มีการสัมมนา ‘นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน’  เพื่อนำร่างนโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ พ.ศ.2561-2563  นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พิจารณา  ปรับปรุง  เพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561  ตำบลรูปธรรม 17 ตำบล ผู้เข้าร่วมจำนวน 130  คน  จากตำบลรูปธรรม 8 อำเภอและหน่วยงานภาคีพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมข้อตกลงร่วม กับตำบลรูปธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และมอบของขวัญโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท ปี 2561 จำนวน 36 ตำบล จำนวน  239 ครัวเรือน นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้หลักคิดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยกล่าวว่า  “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะเกิดขึ้นได้บนฐานของชุมชนจัดการตนเอง โดยไม่รอ ชุมชนต้องเป็นผู้กำหนดชีวิต  โดยเป็นประชาธิปไต...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคมนี้   ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรุงเทพฯ  มีการสัมมนา ‘นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน’  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากคณะกรรมการสถาบันฯ และที่ปรึกษา  ผู้บริหารสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่   คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชน  ผู้แทนภาคประชาสังคม  และผู้แทนหน่วยงานภาคี  เช่น  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมธนารักษ์  ธกส.  กองทุนสิ่งแวดล้อม  สถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ฯลฯ  รวมทั้งหมดประมาณ  80 คน   นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ว่า&nb...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ผอ.พอช.ชี้แจงบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  เปลี่ยนจากผู้บุกเป็นผู้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์อย่างถูกกฎหมาย  ระยะเวลาเช่าช่วงแรก 30 ปี  และสามารถเช่าต่อได้อีก  ยืนยันโครงการไม่ทำให้ชุมชนล่มสลาย  เพราะสามารถอยู่ในชุมชนเดิมได้  ส่วนชุมชนที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสามารถรวมกลุ่มกันหาซื้อที่ดินและสร้างบ้านใหม่ในราคาที่ถูกกว่าทวาน์เฮ้าส์ทั่วไปกว่า 2   เท่าตัว  เผยขณะนี้สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว 18   ชุมชน  รวม 1,047  ครัวเรือน  ด้านกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวฯ แจงจะดำเนินคดีเฉพาะแกนนำที่คัดค้านและเจ้าของบ้านเช่าที่เสียประโยชน์  เพราะทำให้การสร้างเขื่อนระบายน้ำ กทม.ล่าช้า ตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา&...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ พล.อ.อนันตพร รมว.พม. ร่วมงานประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 10   พร้อมนำข้อเสนอทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม.ไปพิจารณาเพื่อแก้ปัญหา  ส่วนปัญหาการจัดการน้ำ-ที่ดิน-ป่าไม้-ทะเล-ความมั่นคงทางอาหาร  ฯลฯ  จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป สภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   โดยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นมาในแต่ละตำบล  เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือ  เวทีในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น  และสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐ  ทั้งในระดับจังหวัด  รวมถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการได้  การประชุมสภาองค์กรชุมชน...
น่าน/ หลายหน่วยงานร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่านจัดงาน ‘ตามรอยพ่อ’ มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน  จากภูผาสู่สากลครั้งที่ 2  แสดงผลผลิตของเครือข่ายฯ  จาก 27 กลุ่ม 19 ตำบล  10 อำเภอในจังหวัดน่าน  เผยปีที่ผ่านมาขายผลผลิตรวมกันได้เกือบ 3 ล้านบาท  โดยเฉพาะฟักทองอินทรีย์ขายเข้าห้างโมเดิร์นเทรดได้เงินกว่า 1 ล้านบาท  และมีแผนทำ ‘ฟักทองผงชงพร้อมดื่ม’ จำหน่าย ขณะที่ปีหน้าห้าง Tops ตั้งเป้าซื้อส้มสีทองน่าน  3 แสนกิโลฯ คิดเป็นเงิน 12 ล้านบาท    ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคมนี้  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน ‘เดินตามรอยพ่อ’ มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน  จากภูผาสู่สากล  ครั้งที่ 2  ณ  ข่วงน้อย&...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-กรุงเทพฯ/ เปิดฉากประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 10   ‘1 ทศวรรษสภาองค์กรชุมชน  น้อมนำศาสตร์พระราชา  เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย’  เพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากการประชุม  ทั้งปัญหาการจัดการน้ำ-ที่ดิน-ป่าไม้-ทะเล-ความมั่นคงทางอาหาร  ฯลฯ  เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  ขณะที่พลเอกอนันตพร  รมว.พม. จะเดินทางมารับฟังและนำข้อเสนอทางนโยบายจากที่ประชุมสภาฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป สภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   โดยการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นมาในแต่ละตำบล  เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือ  เวทีในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญห...