playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                             เรียบเรียงโดย ฟาริด้า ยะหรี่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่กลางหุบเขามีภูเขาหลวงล้อมรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าต้นน้ำ มีน้ำตกกระโรมและน้ำตกโยงและคลองเขาแล้วซึ่งในอดีต  เป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายกับต่างอำเภอ โดยคนเขาแก้วมีอาชีพเกษตรกร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ และร...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 11 ชูประเด็น “สภาองค์กรชุมชน ร่วมสร้างประเทศ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”   เพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากการประชุมครั้งนี้  เช่น ปัญหาการจัดการน้ำ-ที่ดิน-ป่าไม้-ยางพารา-สังคมผู้สูงวัย  ฯลฯ  เสนอต่อกระทรวง พม.-ครม.เพื่อแก้ไขปัญหา  นอกจากนี้เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมยังยื่นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อนำไปสู่นโยบายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สภาองค์กรชุมชนตำบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนในตำบลเกิดความเข้มแข็งสมาชิกองค์กรชุมชน  และประชาชนทั่วไปในตำบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน&nb...
ประชาชนตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปากแม่น้ำและเมืองท่าชายฝั่งทะเล  มีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่ทับซ้อนกับดินป่าชายเลน ดินเจ้าท่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมจึงมีข้อติดขัดมากมาย หน่วยงานต่างๆ แม้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ติดขัดด้วยข้อกฎหมาย จึงทำให้มีความหนาแน่นแออัดของบ้านเรือน มีครัวซ้อนในหนึ่งหลังหลายครอบครัว สภาพบ้านเรือนไม่สามารถ  ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรมั่นคง เนื่องจากสภาพความไม่ชัดเจนของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเกิดการรวมตัวกันเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเริ่มก่อตัวรวม กลุ่มของผู้เดือดร้อน จำนวน 7-8 คน มีนางสุกัญญา พรหมแทนสุด เป็นแกนนำในการประสานงานไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้วยรกระบวนการสำรวจข้อมูลเมือง ปัญหาที่ดิน ปัญหาเศรษฐ...
หลายหน่วยงานจับมือเอกชนสานพลัง  “ร่วมทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว”  โดยสร้างบ้านพักถาวรและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนผู้ประสบภัยดินถล่มบ้านห้วยขาบ รวม  60 ครัวเรือน  ใช้งบ 27 ล้านบาทเศษ   โดยกระทรวงทรัพยากร ฯ อนุญาตให้ใช้ที่ดินป่าสงวนฯ เนื้อที่ 43 ไร่  ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน  และพอช.สนับสนุนตามโครงการบ้านมั่นคง  ตั้งเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จากเหตุการณ์ดินถล่มที่หมู่บ้านชาวลัวะจังหวัดน่านเมื่อวันที่ 28   กรกฎาคม 2561  ที่บ้านห้วยขาบ  ต.บ่อเกลือเหนือ   อ.บ่อเกลือ  จ.น่าน  ทำให้บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณไหล่เขาถูกดินถล่มพังทลายจำนวน 4 หลัง  และเสียหายบางส่วนจำนวน 2 หลัง  มีผู้เ...
                                                                                                                                      บทความโดย สุวัฒน์ คงแป้น   ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประชากร รวมทั้งสิ้น 6,876 คน 1,213 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา และทำสวนผลไม้ รับจ้างทั่วไป ในตำบลกาตองมีกลุ่มองค์กรชุมชนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนสวัสดิการชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนา...
วิถีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดำเนินขับเคลื่อนไปตามสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับงานพัฒนากับช่วงการเปลี่ยนผ่านตามห้วงกระแสโลกาภิวัฒน์ นั้นสำคัญที่สุด คือ “คน”  ที่ผ่านมานั้นงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาคกลางและตะวันตก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ทั้งในระดับตำบล  และจังหวัด มีการวิเคราะห์ร่วมกันของคนภาคว่าถ้าเราเปลี่ยนคนได้ เราก็สามารถพัฒนาสิ่งรอบด้านให้เปลี่ยนได้เช่นกัน   ดังนั้นจึงมีการเติมเต็มติดอาวุธทั้งเชิงยุทธศาสตร์  เทคนิค  วิธีการ   ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  วิทยากรจากผู้ที่ทีคุณวุฒิหลายท่านที่มาช่วยกันเติมเต็ม            ในมุมเล็กๆ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีวงกาแฟของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ประกอบด้วยแกนนำ...
ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ตำบลชนแดนกับตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และตำบลลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 75 กิโลเมตร  ดินแดงประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ  87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 54,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินสลับกัน ทางด้านตะวันออกและส่วนกลางของหมู่บ้านจะมีภูเขาครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3 ส่วนอีก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่​  4​, 5​ และ 6​  พื้นที่ลาดชัน ด้วยสภาพดินส่วนใหญ่ที่เป็นดินสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ จึงตั้งชื่อตำบล “ดินแดง” และมีคำขวัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ว่า “ชนหลากถิ่น ดินสีแดง แหล่งแร่หิน ถิ่นกาแฟ” ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ  การทำเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  ค้าขายและรับจ้าง  พื...
ท่าแหม็ด   อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  เป็นชื่อของท่าเรือและตลาดน้ำเก่าแก่ของตำบลท่าเสม็ด  อยู่ตรงบริเวณหน้าวัดท่าเสม็ดในปัจจุบัน เป็นตลาดน้ำที่มีความสำคัญ ในการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าลุกค้าต่างถิ่น  เช่น  เชียรใหญ่  หัวไทร  ปากพนัง  และชาวระโนด  จังหวัดสงขลา  สินค้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของตลาดแห่งนี้คือ  เปลือกต้นเสม็ด  ที่เอาไปคลุกกับน้ำมันยางแล้วใช้ต้อหมาก (กาบหมาก)ห่อผูกด้วยหวายหรือเถาวัลย์ทำเป็นใต้  ใช้จุดไฟตามแทนตะเกียง เรียกว่า “ขี้ใต้”  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีคลองธรรมชาติ 4 สายไหลผ่าน ได้แก่ คลองชะอวด  คลองห้วยลึก  คลองเลน  คลองบางน้อย ทั้ง4สายจะไหลลงสู่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ...