playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เขตสายไหม /  พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ.ล่องเรือสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวในเขตสายไหม  พร้อมทั้งมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชาวชุมชนที่รื้อบ้านออกจากแนวเขื่อนระบายน้ำและสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว 2 ชุมชน  75 หลัง เผยความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ในคลองลาดพร้าว สร้างแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,190 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  1,231 ครัวเรือน   ขณะที่การก่อสร้างเขื่อนมีความคืบหน้า  35 %  ล่าช้ากว่าแผนงาน  กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งก่อสร้างเขื่อนให้เสร็จตามสัญญาภายในมิถุนายนปีหน้า                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว...
เอกสารชุดสรุปบทเรียนการจัด สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน อีสานหนึ่งเดียว” ชุดนี้ สกัดมาจากการปฎิบัติการจริงของพลเมืองอีสาน ที่ต้องการให้สังคมเกิดความสมดุลย์ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเต็มแผ่นดิน เมื่อวันที่  26 – 27 มกราคม 2561 ที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา อาจจัดได้ว่าเป็นเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์การทำงานของขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ ผ่านกระบวนการทำงาน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลังสามารถจัดการตนเองได้ทุกมิติ ชึ่งกระบวนการจัดสมัชชาพลเมืองอีสาน ครั้งที่ผ่านมาได้ใช้งานวัฒนธรรมนำการปฎิรูปประเทศไทย กล่าวคือเราใช้กิจกรรมงานบุญ ชึ่งจัดได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของคนอีสานเป็นตัวนำ แล้วเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และมีมติสมัชชาร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อตัวเอง สังคม และประเทศ...
พอช./ สรุปเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พศ.2551 พบอุปสรรคการแก้ไข พ.ร.บ.  เพราะสถานการณ์การเมืองปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต้องรอรัฐบาลใหม่  ขณะที่นักวิชาการแนะสภาฯ ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง  แต่ควรมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ไม่เป็นทางการ  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน  มุ่ งประสานความร่วมมือ  สร้างความสัมพันธ์กับภาคีต่างๆ         นายทองใบ   สิงสีทา   ผู้จัดการสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เปิดเผยถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.2551  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / พอช.จัดกิจกรรม ‘พอช.รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต’  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงาน  ด้าน ผอ.พอช.เน้นย้ำจะต้องทำให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน  และต้องทำตลอดเวลา  ไม่ใช่เพียงแค่ประกาศเจตนารมณ์  หรือเป็นเพียงพิธีกรรม  แต่จะต้องออกมาจากใจจริง   ขณะที่  ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง  ป.ป.ช. แนะการป้องกันทุจริตต้องปฏิบัติตามกฎหมายและใช้หลักคุณธรรม   วันนี้ (27 เมษายน) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้จัดกิจกรรม ‘พอช.รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต’ ที่ห้องประชุม พอช.  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่ว...
พอช./ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  เพื่อออกแบบการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานการสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคทั้ง  5 ภาคและส่วนกลาง  โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร พอช.เข้าร่วมสัมมนาประมาณ  40 คน นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าว  ถึงทิศทางสำคัญขององค์กรกับงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนว่า  ปัจจุบันประเทศกำลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีแผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  ซึ่งจะเน้นการพัฒนาลงไปที่พื้นที่  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่...
พอช./ เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนทั้ง 5 ภาคร่วมประชุมเสนอความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ..... ยืนยันหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรจะเป็น พ.ร.บ.ที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  และควรให้มีสัดส่วนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  เตรียมประมวลความเห็นจากองค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศเพื่อผลักดันข้อเสนอภาคประชาชนต่อไป   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 6  ก.พ.ที่ผ่านมา   มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชนเพื่อรับรองสถานะองค์กรการเงินระดับชุมชนให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล  และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินให้แก่ชุมชนฐานราก  เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทา...
เมื่อเร็วๆนี้ มีการจัดเวทีพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมของขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก  ครั้งที่ 1 กลุ่มทะเลชายฝั่งและกลุ่มเกษตร จ.ปราจีนบุรี  ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561  และครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเมือง ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ที่จังหวัดฉะเชิงทรา  โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนจังหวัดๆ ละ 10 คน ซึ่งประกอบด้วย แกนนำพื้นที่รูปธรรมประเด็นงานต่างๆ คนรุ่นใหม่ และกองเลขา รวมทั้งทีมงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดยการจัดเวทีทั้ง 2  ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจาก 12 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 150 คน การจัดเวทีครั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาบุคคลากรภาคกรุงเทพฯ  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่...
      เกาะเรียน เป็นชื่อตำบลซึ่งมีที่มาจากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะเรียน ที่มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะเรียน คือ บ้านเกาะเรียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองธรรมชาติ คนเก่าเล่าว่า ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวอยุธยาเมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้เหมาะสำหรับตั้งถิ่นฐานจึงได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะและได้สร้างศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน เพื่อเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจสักการะของชาวจีนและชาวฮอลันดาที่เข้ามา ได้สร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้น ชื่อตำบลเกาะเรียนจึงเรียนชื่อตามศาลเจ้า และโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับเจ้าพ่อเกาะเรียน ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลเกาะเรียน”   ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  10 กิโลเมตร มีเนื้อ...