playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                                                โดยสุวัฒน์ คงแป้น ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 97  ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีและงานประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานเมาว์ลิดประจำตำบลเกาะกลาง และโครงการเข้าสุนัต ภูมิปัญญาท้อ...
                                                                                           โดย สุวัฒน์ คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี “ควนสตอ” เรียกชื่อตามต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นสะตอ แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 8,126 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวนยาง สวนผลไม้ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด  15,500 ไร่ โดยมีอาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการค้าขายมีบ้างเล็กน้อย โดยมากจะเป็นโรงสีข้าว และร้านค้าขนาดเล็ก ขายของใช้จำเป็นที่ใช้ในการอุปโภคบริโ...
                                                                                                                                              โดยสุวัฒน์ คงแป้น   รัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ “ตำบลสั้นใน” ต่อมาในปีพ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลรัษฎาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศรภักดี (คอชิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ตประกอบด้วย 7 ชุมชน ประชากร 19,830 ครัว...
                                                                                                                                                   โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตําบล “ตํามะลัง” เดิมเป็นเกาะเล็กๆ มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือน ต่อมาได้มีชาวอินโดนีเซียเดินทาง มาค้าขายโดยเรือ ได้แวะพักแรมบนเกาะดังกล่าว และบังเอิญได้ไปพบนกอินทรีย์ถูกผูกติดไว้กับตอนไม่ที่บน เกาะ ...
                                                                                                                                                        โดยสุวัฒน์ คงแป้น “ป่าตอง” แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จัก และใฝ่ฝันอยากจะเดินทางมาสัมผัส ภายใต้การเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ป่าตองต้องเชิญกับปัญหามากมายที่รอการแก้ไข หลายฝ่าย มองว่า หากปล่อยให้ปัญห...
                                                                                                                                                                                           โดยสุวัฒน์ คงแป้น ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาและทะเลอั...
                                                                                                               โดยชณาฎา เวชรังษี           ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” สิ่งที่ไม่ควรจะมองข้าม คือ การส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิต และอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนนั้นๆ จึงควรปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟ...
ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  มีอาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาพญา และตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขันเงิน และ ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่มาของชื่อ “พ้อแดง” สถานการณ์ชุมชนตำบลพ้อแดง คำว่า “พ้อแดง” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในที่ชื้น เป็นพืชอยู่ในตระกูลปาล์ม ชื่อต้นกระพ้อ ลักษณะเด่นคือ ลำต้นออกสีแดง สมัยก่อนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวตลาดหลังสวนในปัจจุบัน จึงเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า บ้านพ้อแดง บ้านพ้อแดงมีประชากรเข้ามากตั้งถิ่นฐานตั้งแต่โบราณ เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำหลังสวน เมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว จากหลักฐานของวัดคงคา...