playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

         ความรู้คู่คุณธรรม ทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตามคำปฏิญาณของประชาชน ที่ขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนคนบุรีรัมย์เป็นกระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือกันและกัน มีความรัก เอื้ออาทรกันและกัน โดยเป็นการออมเพื่อ “ให้” เป็นกองบุญที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน          นายสมชาย วิเชียรเลิศ ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รอบปีที่มีโอกาสได้มาพบปะกันของกองบุญสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พร้อมตักตัวแนวคิดเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยังยืน การมีพื้นที่รูปธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นฐานการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความมั่...
วันนี้ 4 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ ศูนย์คุณธรรม( องค์การมหาชน)  จัดประชุมเวทีการทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน คุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อออกแบบและทำความเข้าใจเกณฑ์คุณธรรม ที่จะเอาไปใช้ในการประเมินกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2563  และเพื่อให้ครอบคลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้ง 5,949 กองทุนทั่วประเทศ ซึ่งในการดำเนินการปีแรกนั้น ให้เอาแบบประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นแบบมาตรฐานกลางในการประเมินกองทุนสวัสดิการคุณธรรม ไปดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ได้รับรางวัล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  กว่า 23 กองทุน  ที่ได้รับรางวัล 3 ปีที่ผ่านมา และใช้กับกองทุนที่มีความพร้อม ใ...
เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานภาคกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออก  และคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ได้มีการจัดเวทีการจัดการความรู้พื้นที่รูปธรรม สภาองค์กรชุมชน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  ซึ่งกระบวนการครั้งนี้  เกิดจากความตั้งใจของแกนนำในชุมชนและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบึงกาสาม  ที่ต้องการถอดบทเรียนสร้างการเรียนรู้  ในหัวข้อ “การบูรณาการทุนในชุมชน”  ซึ่งประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางการเงิน ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ  โดยใช้เครื่องมือการถอดบทเรียนเส้นรอยเวลา Timeline บรรยากาศการแลกเปลี่ยนมีรูปแบบไม่เป็นทางการมากนัก ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดพอสมควร  ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ได้พบผู้นำ 3 รุ่น 3 คน พร้อมกันในการมาถ่ายทอดเรื่...
รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว  เร่งสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองลาดพร้าวเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ –สร้างบ้านประชารัฐรองรับประชาชนที่รุกล้ำลำคลอง  ‘เสธ.ไก่อู’ ควง ‘สกลธี’ รองผู้ว่า กทม.  และผู้บริหาร พอช. ฯลฯ จัดกิจกรรม On Ground สร้างความเข้าใจกับพี่น้องริมคลองลาดพร้าว ขณะที่การสร้างเขื่อนฯ คืบหน้า 35.15 %  สร้างบ้านแล้ว   29  ชุมชน  รวม 2,656   ครัวเรือน  จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2554  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการระบายน้ำในคลองสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ไม่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบ้านเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลงไปในคลองเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ  เริ่มที่คลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรก  โดยมอบหมายให้...
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. โดยรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคฯ (ปฏิบัติการพื้นที่) พร้อมด้วยหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน และงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ร่วมกับคณาจารย์ ขบวนชุมชน และหน่วยงานในจังหวัด ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    ผศ.ดร.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มรภ.เพชรบุรี กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศดำเนินการ โดยเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนายกระดับเพิ่มคุณค่าเป็นมูลค่า เพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันในส่...
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดเวทีให้ความรู้เรื่อง   “Talent management หรือ การบริหารจัดการความสามารถขององค์กรด้วยคนที่ใช่” โดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ พอช. ณ ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม พอช. มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน นางอุดมศรี ศิริลักษณษพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวตอนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีในครั้งนี้ว่า ตามที่ พอช. ได้มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร รวมทั้งเรื่อง Talent management ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บริหารและคณะทำงานพัฒนาบุคลากรต้องจัดทำแนวทางการดำเนินงานในเ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ ผอ.พอช. ชี้แจงกรณี ‘พีมูฟ’ ขอให้ชุมชนบ้านมั่นคงใช้น้ำ-ไฟฟรีเหมือนคลองลาดพร้าว  ยืนยันทุกครัวเรือนต้องจ่ายค่าน้ำ-ไฟตามที่ใช้จริงในแต่ละเดือนตามมิเตอร์  ไม่ได้ใช้ฟรี  แต่ พอช.สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภค  เพื่อให้ชุมชนใช้จ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา -ไฟฟ้า  ขณะที่ กปน.และ กฟน.ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านประชารัฐริมคลอง  โดยลดค่าดำเนินการติดตั้งให้ชุมชนริมคลอง 50 % กรณีข่าวที่นำเสนอโดยสำนักข่าวอิสราเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา   เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มพีมูฟ (p-move หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ที่กระทรวงมหาดไทย  โดยนายจำนง หนูพันธ์ แกนนำกลุ่มพีมูฟ  กล่าวว่า  ตั้งแต่ครั้งที่พีมูฟมาชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ ...
กรมประชาสัมพันธ์ / ‘เสธ.ไก่อู’ นำทัพทีมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านรุกล้ำคลองเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ  โดยรื้อย้ายบ้านเรือนเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงบช่วยเหลือและสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างบ้านใหม่  และจะจัดกิจกรรม On Ground  ‘คืนความสุขให้คนคลอง’ เสาร์ที่ 2 มิ.ย.นี้   ยืนยันหากยังไม่เข้าร่วมจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะปลูกสร้างบ้านรุกล้ำคลอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสร้างเขื่อนระบายน้ำคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวระยะทาง (ทั้งสองฝั่ง) 45.3 กิโลเมตร  และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  ‘...