playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับอำเภอปากพลี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฝั่งคลอง และชุมชน ได้จัดงานเทศกาลบุญทานข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งในงานมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตจาก สปป.ลาว ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมเปิดงานเทศบาลบุญข้าวจี่ วิถีไทยพวนนครนายก ในงานมีการออกร้านตลาดวิถีชุมชน ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยพวน ที่สะท้อนจารีตประเพณีการดำเนินชีวิตทั้ง 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 และมีการแสดง แสงเสียง และสื่อผสม พร้อมไปกับการรับประทานอาหารเย็นที่เรียกว่า พาแลง บรรยากาศภายในงานส่...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ที่บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล จำนวนกว่า 150 คน ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย เปิดเวทีกลางในการเสวนาเพื่อหาความร่วมมือในการสร้าง "วิถีชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน บนฐานการมีส่วนร่วม” กรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ การขยายเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) และการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งมีประเด็นข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คือ  - ทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นจริง ระหว่างป่าไม้ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง - ถ้าคนไปทำกินในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็...
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหาร 3 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อร่วมกันดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก 2.เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม 3.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร ทรัพยากร ฯลฯ จากนั้นส่วนงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้นำเส...
เขตดอนเมือง/ ‘พลเอกสรุศักดิ์’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา เฟสแรกจำนวน 39 หลัง โดย พอช.ให้สินเชื่อสร้างบ้าน 10.8 ล้านบาทใช้เวลาสร้าง 6-8 เดือน ก่อนขยับสร้างในเฟสต่อไป   ขณะที่บ้านประชารัฐในคลองลาดพร้าวสร้างไปแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,056 ครัวเรือน ด้าน กทม.เตรียมเร่งบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนเพิ่มอีก 5,000 ต้นภายในเมษายนนี้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมจะใช้วิธีเจรจาเป็นหลัก ก่อนจะใช้มาตรการทางกฎหมายเร่งรัด วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 9.00 น.ที่ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ริมคลองลาดพร้าว (คลองถนน) เขตดอนเมือง มีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง เฟสแรกจำนวน 39 หลัง   โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกว่า 70 คน ได้แก่กองเลขาและตัวแทนจังหวัด 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่พอช. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ทีมงานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้แก่ขบวนชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และการวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ การถอดความรู้ : เรื่องเล่า story telling เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เช่น 1)ลำดับเหตุการณ์ พัฒนาการ เส้นทางรอยเวลา 2)มุมมองความรู้ 4 องค์ประกอบ 3)สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาการถอดบทเรียน ซึ่งทางพื้นที่...
กทม. : ระหว่างวันที่ 12 - 13กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ขึ้น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นำและขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การจัดการตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยวางหลักคิดสำคัญในการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชนนั้น ต้องสร้างการเรียนรู้ ใช้ความรู้ภูมิปัญญา ร่วมพลังภาคี ในการขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยพลังองค์กรชุมชน และหลักการ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) หรือ ทำไป คิดไป เรียนรู้ไป มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค ประชาสังคม และนักวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน ๓ ปี...
วันนี้ (21 ก.พ. 2561)พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจำพม.ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงน้ำดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม , ร้านกาแฟชุมชน, Banana solution การทำเกษตรอินทรีย์แบบกล้วยๆ และสุดท้ายได้เยี่ยมชม พูดคุยกับโรงเรียนผู้สูงอายุ นางเสาวนิต โกสุมา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เล่าว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกครอบคลุม 11 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 397 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,523 คน ค...
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ในหน่วยงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ  โดยในปีงบประมาณ 2560  สถาบันฯ เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 1 ที่บริเวณหลังคาอาคารสำนักอำนวยการกลาง  โดยมีบริษัทแปลน   เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบ  และบริษัทเกรท  เอนเนอร์ยี่  พาวเวอร์   จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ  เริ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2560  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอัตราสูงสุด 30.24 กิโลวัตต์ ล่าสุดวันนี้ (13 ก.พ.) เวลา  9.30 น.  ได้มีพิธีเปิดการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงา...