playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                             เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง                                                                                             &n...
                                                                                                เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโสน                                                                                                         &nb...
                                                           เรียบเรียงข้อมูลโดยขบวนองค์กรชุมชนตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ “เซกา” เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นตำบลที่ไม่ใหญ่มากนัก หากเราเดินทางจากจังหวัดบึงกาฬไปยังเซกานั้นน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีกประมาณ 15 นาทีก็จะถึงที่หมายดัง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่ ๆ เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของผู้คนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านตามกาลเวลามากนัก สภาพบ้านเรือนของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทั้งบ้านเรือนที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทำให้เห็นภาพที่สะท้อนปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ตำบลเซกามีควา...
                                                              เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองต้นแคน  เป็นประโยคแรกของของคำขวัญ  อำเภอแคนดง    บ้านแคนดงเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นกับตำบลดงพลอง   อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสตึก  ผู้รู้และผู้ใหญ่ของแคนดงหลายคนได้ให้ข้อสังเกตตรงกันว่าแคนดงก็คือป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยพันธ์ไม้นานาชนิดและมีไม้ตะเคียนปนอยู่มาก “ตะเคียน” เป็นต้นไม้เก่าแก่ปกคลุมอาณาบริเวณนี้อย่างหนาแน่นจนเป็นป่าทึบ ก่อนที่จะมีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน “ไม้ตะเคียน” ชาวไทยอิสาณเรียกไม้ชนิดนี้ว่า ...
ความรู้ต้องอยู่ควบคู่ภูมิปัญญา การทำขนมกระยาสารทนับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน “กลุ่มข้าวกระยาสารทตำบลถนนหัก” กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีดั่งเดิมที่ใช้ในงานบุญเดือนสิบ เป็นการทำไปทำบุญและแจกลูกหลานเวลากลับบ้านเพื่อเป็นของฝาก นายธนดล ทวีพัฒน์ ผู้ประสานงานอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เวลาว่างเว้นจากการทำไร่นา ชาวบ้านก็จะมองหาอาชีพเสริมกัน เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังเป็นการถนอมอาหารทำกินในครอบครัว ต่อมาการทำกระยาสารทก็เริ่มลดน้อยลงไป เพราะมีกระบวนการ ขั้นตอนที่ทำยากหลายขั้นตอนอีกทั้งยังเป็นการทำเชิงธุรกิจมากขึ้น ชาวบ้านเห็นว่าอาชีพดั่งเดิมจะถูกกลืนกิน จึงได้รวมตัวกันขึ้นแรกเริ่มมี 6-7 คน มาร่วมกันเพื่ออนุรักษ์สืบสานการทำขนมพื้นบ้าน อาหารชุมชนขึ้น ต่อมามีคนกินแล้วชื่นชอบในรสชาติ กลุ่มจึงได้มารวมตัวกันเพื่อมาทำ...
                                                                         เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบล วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา “คิดอะไรไม่ออกบอกสถาบันการเงินชุมชน ไม่ว่าจะเรื่องการออมเงิน การประกอบอาชีพ ความเดือดร้องของครอบครัว เราให้คำปรึกษาได้ ถ้าเรื่องการเงินไม่ต้องไปกู้แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่ชุมชนสามารถสร้างทุนทางการเงินของเราเอง เพราะสถาบันการเงินชุมชน คือภูมิคุ้มกันสร้างทุนชุมชน ได้อย่างยั่งยืน” พี่หนูแดง แปลนพิมาย ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เล่าให้ฟัง และว่า ความคิดปลุกพลังชาวบ้านให้มายื...
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทพืชไร่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่พี่น้องประชาชนในตำบลมีความถนัด แต่เนื่องจากกระแสของความเจริญได้รุกคืบเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วทำให้ขาดภูมิคุ้มกันในการดำเนินวิถีชีวิต และการบริโภคนิยม ขาดวินัยทางการเงิน ทำให้มีปัญหาหนี้สิน ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้จากผู้ที่ดำรงตนอยู่ได้จากตามแนวทางดังกล่าวทำให้ไม่เดือดร้อนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  ครอบครัวอบอุ่นมีคุณภาพ ด้วยสภาพที่ดินเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกกลุ่มเกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสมจึงรวมกันคิดที่จะปรับพื้นที่ทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งภายในแ...
                                                                                                  โดย ประพันธ์ สีดำ ตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนา  ซึ่งในแต่ละปีจะได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิปริมาณที่สูงมาก เพราะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวบนดินจากภูเขาไฟอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ นายทองพลู  อุ่นจิตต์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัญหาของประชาชนที่ประกอบอาชีพทำนาจะมีลักษณะเหมือนกันคือ ร...