playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

อำนาจเจริญ/ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนสู่เมืองธรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทบทวนทิศทาง แผนงานการทำงานปี 2561 ขององค์กรชุมชนอำนาจเจริญแต่ละกลุ่มงาน แต่ละประเด็น แต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชนจาก 63 ตำบล และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 270 คน นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้เรามาทบทวนแผน วางแผนการทำงานตามจังหวะก้าวเราจะมาทำผังชีวิต เราจะเดินไปสู่เมืองธรรมเกษตรแบบไหน เครือข่ายเกษตร...
  ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561   ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมอบของขวัญ ‘บ้านพอเพียงชนบท’  ให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมทั่วประเทศ  รวม 2,561  หลังคาเรือน  โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรามีครัวเรือนที่จะได้รับมอบของขวัญ รวม 358 หลังคาเรือน               ล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา   มีพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ...
  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มอบของขวัญปีใหม่ โดยซ่อมสร้างบ้านให้กับชุมชน 14 ตำบล  202 ครัวเรือน พร้อมงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมงบประมาณ 5,022,500 บาท ให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง 11 มกราคม 2561 ท่านวีร์รวุฒธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนปี 2561 และมอบของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง การมอบของขวัญในครั้งนี้ประกอบด้วย งบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 14 ตำบล 202 ครัวเรือน จำนวนเงิ...
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 9 กล่องเพื่อส่งความสุขให้กับชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.ของขวัญเด็กแรกเกิด 2.แอพพลิเคชั่นครอบครัว 3.Family data 4.ผู้สูงอายุยืนเยาว์ 5.ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง 6.1300 โทรสุขทั่วไทยยิ้มไกลทั่วโลก 7.การเคหะลดแลกแจกแถม  8.ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ 9. มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 2,561 หลัง ใน 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน  โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รวมเป็นเงิน 3,562,500 บาท ( สามล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน การจัดงานร่วมกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื...
11 มกราคม 2561 เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   โดยครั้งนี้นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้รับการสนับสนุน ทั้งหมด 11 ตำบล จำนวน 228 ครัวเรือน งบประมาณโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 3,562,500 บาท  จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 111 อปท.ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การทำงานประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน 96 ตำบล จัดทำแผนพัฒนาตำบล 13 ตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน 49 กองทุน เศรษฐกิจและทุนชุมชนและพัฒนาเป็นชุดความรู้ตำบล  13 ต...
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดเวทีบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561  ตำบลรูปธรรม 17 ตำบล ผู้เข้าร่วมจำนวน 130  คน  จากตำบลรูปธรรม 8 อำเภอและหน่วยงานภาคีพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมข้อตกลงร่วม กับตำบลรูปธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และมอบของขวัญโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท ปี 2561 จำนวน 36 ตำบล จำนวน  239 ครัวเรือน นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้หลักคิดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยกล่าวว่า  “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะเกิดขึ้นได้บนฐานของชุมชนจัดการตนเอง โดยไม่รอ ชุมชนต้องเป็นผู้กำหนดชีวิต  โดยเป็นประชาธิปไต...
วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และมอบของขวัญปีใหม่ในโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561  โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและเป็นผู้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับชุมชนผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี 2561 จำนวน 35 ตำบล จำนวน 205 ครัวเรือน           ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี2561 2. โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 3. โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 4. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ปี2561 &nb...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ผอ.พอช.ชี้แจงบ้านมั่นคงคลองลาดพร้าวทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  เปลี่ยนจากผู้บุกเป็นผู้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์อย่างถูกกฎหมาย  ระยะเวลาเช่าช่วงแรก 30 ปี  และสามารถเช่าต่อได้อีก  ยืนยันโครงการไม่ทำให้ชุมชนล่มสลาย  เพราะสามารถอยู่ในชุมชนเดิมได้  ส่วนชุมชนที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสามารถรวมกลุ่มกันหาซื้อที่ดินและสร้างบ้านใหม่ในราคาที่ถูกกว่าทวาน์เฮ้าส์ทั่วไปกว่า 2   เท่าตัว  เผยขณะนี้สร้างบ้านเสร็จไปแล้ว 18   ชุมชน  รวม 1,047  ครัวเรือน  ด้านกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวฯ แจงจะดำเนินคดีเฉพาะแกนนำที่คัดค้านและเจ้าของบ้านเช่าที่เสียประโยชน์  เพราะทำให้การสร้างเขื่อนระบายน้ำ กทม.ล่าช้า ตามที่นายศรีสุวรรณ  จรรยา&...