playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                                                           โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก และพื้นที่บางส่วนติดชายทะเล มีชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่เรียกกันว่า ...
                                                                                                                                โดยสุวัฒน์ คงแป้น    ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มี 4  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกะปง ทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติเขาศก มีสภาพเป็นภูเขาดิน พื้นที่มีความลาดชัน ที่ราบน้อย พื้นดินขาดความอุดสมบูรณ์  มีการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากมีฝนตกชุก ประกอบกับการบุกรุกป่าเข้าไปท...
                                                                                                                     โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีจำนวน 23 หมู่บ้าน ประชากรประกอบอาชีพหลัก เช่น    ปลูกกาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สวนผลไม้ สวนผสมผสาน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน ซึ่งเป็นปัญหาจากพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าต่างๆ คือ  ป่าสหกรณ์  ป่าสงวน  ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ...
                                                                                                                       โดย สุวัฒน์ คงแป้น/วารุณี สกุลรัตนธารา           เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 22 ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 23,294 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นอิสลาม จีน และคริสต์บางส่วน ประชากรประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพหลัก อาชีพประมง ธุรกิจส่วนตัว...
                                                                                                                     โดย เกศณี  คิ้วนาง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัด ในอดีตการเดินทางคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ทำให้คนย้ายถิ่นฐานมาอยู่มากขึ้น และมีคนไททรงดำที่เริ่มอพยพจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เข้ามาอาศัยในพื้นที่ ด้วยเห็นว่าจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์  จึงนั่งเรือกลไฟมาและเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล...
                                                                                     โดย สุวัฒน์ คงแป้น เรียบเรียง/กมลศรี  พลบุญ                      ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ป่า ภูเขา นา แหล่งต้นน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ทำนา ทำไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนิน และราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่จับจอง และเป็...
                                                                                                                                                      โดย เกศณี  คิ้วนาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จ.ชุมพร  เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบสูงสลับกับเนินเขาขนาดย่อม มีภูเขาที่สําคัญ คือ เขาช่องสิบห้าวา และเขาถ้ำน้ำลอด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตําบล มีสายน้ำที่สําคัญ ได้แก่ คลอ...
                                                                                                                                                                                                                      &...