playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 19-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่จัดเวที “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของจังหวัดแพร่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ทุกคน และเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 180 คน ระดมความคิด Work shop แบบเข้มข้น ในการเขียนแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยมีวิเคราะห์การเชื่อมโยงปัจจัยการพัฒนาด้วยห่วงโซ่มูลค่าของเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และสรุปแนวทางแผนงานโครงการสำคัญของจังหวัดแพร่ 5 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “เนื่องจากจังหวัดแพร่มีการเ...
เขตสายไหม /  พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ.ล่องเรือสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวในเขตสายไหม  พร้อมทั้งมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชาวชุมชนที่รื้อบ้านออกจากแนวเขื่อนระบายน้ำและสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว 2 ชุมชน  75 หลัง เผยความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ในคลองลาดพร้าว สร้างแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,190 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  1,231 ครัวเรือน   ขณะที่การก่อสร้างเขื่อนมีความคืบหน้า  35 %  ล่าช้ากว่าแผนงาน  กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งก่อสร้างเขื่อนให้เสร็จตามสัญญาภายในมิถุนายนปีหน้า                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว...
เชียงใหม่ /  สานพลังประชารัฐ  ภาคเอกชน  ราชการ  หน่วยงานท้องถิ่น  และเครือข่ายประชาชน  ร่วมกันเดินหน้า “โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส” พลิกฟื้นดอยหัวโล้นที่เกิดจากการทำไร่ข้าวโพด  สู่ “แม่แจ่มเมืองป่าไม้” โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแทนข้าวโพด  มีโรงงานแปรรูปรองรับ  ผลิตตั้งแต่ตะเกียบ  ถ่านอัดแท่ง  โดยเฉพาะถ่านกัมมันต์  ใช้ในอุตสากรรมต่างๆ ตลาดต้องการไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน  ขณะที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ลงพื้นที่ร่วมปลูกไผ่และนำข้อเสนอ-ปัญหาของชาวแม่แจ่มไปเสนอรัฐบาลหาทางแก้ไข อำเภอแม่แจ่ม  ตั้งอยู่บนเทือกเขาธงชัย  ด้านหลังดอยอินทนนท์  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ&nb...
พอช./ สรุปเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พศ.2551 พบอุปสรรคการแก้ไข พ.ร.บ.  เพราะสถานการณ์การเมืองปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต้องรอรัฐบาลใหม่  ขณะที่นักวิชาการแนะสภาฯ ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง  แต่ควรมีรูปแบบที่สามารถเคลื่อนงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ไม่เป็นทางการ  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน  มุ่ งประสานความร่วมมือ  สร้างความสัมพันธ์กับภาคีต่างๆ         นายทองใบ   สิงสีทา   ผู้จัดการสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เปิดเผยถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.2551  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ...
            ความจริงข้อหนึ่งที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่มั่นคง มีอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้ นั่นก็คือระบบการพัฒนาที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น และมีเป้าหมายที่จะให้คนในถิ่นเกิดมีความมั่นคงของชีวิตได้และไม่ต้องหลั่งไหลไปทำงานในเมือง ก็คือ ต้องเริ่มจากเจ้าของปัญหาเอง            ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านที่มั่นคงในชีวิต ต้องเริ่มจากเจ้าของปัญหาที่พร้อมจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้กับตนเอง และมีท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงาน ภาคีคอยหนุนเสริมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีเวทีสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลพุ...
พอช./ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  เพื่อออกแบบการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานการสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคทั้ง  5 ภาคและส่วนกลาง  โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร พอช.เข้าร่วมสัมมนาประมาณ  40 คน นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าว  ถึงทิศทางสำคัญขององค์กรกับงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนว่า  ปัจจุบันประเทศกำลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีแผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  ซึ่งจะเน้นการพัฒนาลงไปที่พื้นที่  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่...
เชียงราย / เวทีสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15 จังหวัด  ใช้พื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานฯ ภูชี้ฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านกว่า 50,000 คน  ขณะที่ผู้นำชาวม้งยืนยันชาวบ้านรักษาป่าเองได้  โดยไม่ต้องประกาศเขตอุทยานฯ  พร้อมใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือวางแผนแก้ปัญหาความเดือดร้อน ระหว่างวันที่ 16-18  พฤษภาคม 2561  คณะกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สำนักงานภาคเหนือ  จัดเวทีสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15  จังหวัด ‘การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง’ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า  ต.ตับเต่า  อ.เทิง  จ.เชียงราย  โดยมีผู้นำชุมชน  ...
เมื่อเร็วๆนี้ มีการจัดเวทีพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมของขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก  ครั้งที่ 1 กลุ่มทะเลชายฝั่งและกลุ่มเกษตร จ.ปราจีนบุรี  ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561  และครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเมือง ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ที่จังหวัดฉะเชิงทรา  โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนจังหวัดๆ ละ 10 คน ซึ่งประกอบด้วย แกนนำพื้นที่รูปธรรมประเด็นงานต่างๆ คนรุ่นใหม่ และกองเลขา รวมทั้งทีมงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดยการจัดเวทีทั้ง 2  ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจาก 12 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 150 คน การจัดเวทีครั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาบุคคลากรภาคกรุงเทพฯ  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่...