playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้ 17 ตุลาคม  เวลา 13.30 น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะ  ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการสถาบันฯ ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2561  รวมทั้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  รายงานผลการดำเนินการของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2561   ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทว่า  บ้านมั่นคง  มีเป้าหมาย  6,710   ครัวเรือน  แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเมือง  รวม  6,080  ครัวเรือน   ชุมชนชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.  รวม  1,510 ครัวเรือน  ...
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด/  ชูบ้านหาดเล็กเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของกรมเจ้าท่า                 5 หน่วยงาน  เทศบาล-ชุมชนตำบลหาดเล็ก  จังหวัดตราด  พอช.  กรมเจ้าท่า  ฯลฯ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย  โดยกรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำแก่ชาวบ้านเพื่อซ่อมสร้างบ้านเฟสแรกแล้ว  60 หลัง  และอยู่ในระหว่างการพิจารณารวมทั้งหมด 738  หลัง  ขณะที่ พอช.มอบงบสนับสนุนชุมชน 31 ล้านบาท  และจะร่วมกับกรมท่าแก้ปัญหาทั่วประเทศ ความไม่มั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนในที่ดินกรมเจ้าท่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายสิบปี  เนื่องจากที่...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ผอ.พอช.ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนบ้านมั่นคงบ่อบัว  จ.ฉะเชิงเทรา   เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  เนื่องจากไม่มีการวางท่อระบายน้ำ   เพราะงบประมาณสาธารณูปโภค  4.2  ล้านบาทหายไป  ยืนยันชุมชนใช้งบทำสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ถมดิน  ปรับพื้นที่  ทำถนน  ท่อระบายน้ำ  ฯลฯ  ในพื้นที่ 13 ไร่ไปแล้ว  แต่ไม่เพียงพอ  จึงไม่ได้ทำสาธารณูปโภคทั้งระบบ  จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา  เสนอชาวบ้านทำประชาคมเพื่อให้ อบต.ในพื้นที่จัดงบประมาณสนับสนุน ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์  กรณีชาวบ้านบ่อบัวได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ตำบลชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไ...
อาคารสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก / หลายองค์กรร่วมจัดงาน ‘สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน  ไทยทุกคนมั่นคง  เข้มแข็ง’  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก  โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในไทยและจาก 10 ประเทศในเอเซียเข้าร่วมงานประมาณ 200  คน    ขณะที่พลเอกอนันตพร  รมว.พม.ชูวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579”  ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยน้อยทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคนให้บรรลุผลตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20ปี วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habitat  Day’  มีเป้าหมายเพื่อให้นานาประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อา...
จ.นครสรรค์ / พอช.และขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตกจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกที่จังหวัดนครสวรรค์คึกคัก  ยกเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาโดยนำที่ดินของรัฐให้ชุมชนเช่าปลูกสร้างบ้านในระยะยาว  โดยทำโครงการบ้านมั่นคงไปแล้ว  9  เมือง  รวม  43  โครงการ  จำนวน  4,854  ครัวเรือน   ด้าน พอช.ทำบ้านมั่นคงเมืองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า  100,000  ครัวเรือน  ขณะที่ศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยเอเชีย (ACHR) เสนอจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยเอเซียเพื่อระดมทุนแก้ปัญหาระดับภูมิภาค องค์การสหประชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม  และหามาตรกา...
  เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 (สานใจฟอรั่ม)  ว่าด้วย “การจัดการขยะโดยชุมชน”   ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหาคร จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย  อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  พอช. สสส. สปสช. ไทยพีบีเอส กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ในการร่วมกันพัฒนากลไกให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   เรื่องการจัดการขยะโดยชุมชนเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่เครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน   มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่ดำเนินการ “การจัดการข...
ตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  และขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศจัดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน :  สร้างบ้าน  สร้างชุมชน  ไทยทุกคนมั่นคง  เข้มแข็ง”  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก) เพื่อรณรงค์ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยในปีนี้มีผู้แทนจากประเทศเอเซียที่ทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ประเทศ  รวม 57 คน  เช่น  อินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  เวียดนาม  พม่า  กัมพูชา  ฟิลิปินส์ ฯลฯ  มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย   รวมทั้งเข...
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habbitat Day’ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528  มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมโลกและรัฐบาลนานาประเทศให้ความสำคัญและหาทางแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย-ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  หรืออยู่อาศัยในสภาพที่ไม่เหมาะสม  รวมถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนในทุกภูมิภาคของโลก ในประเทศไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน  คือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และการเคหะแห่งชาติ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ มีบทบาทในการสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ที่เดือดร้อนรวมตัวกันแก้ไขปัญหา  ผ่านโครงการต่างๆ ที่ พอช.สนับสนุน  เช่...