playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นและมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ตามแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้าร่วมจำนวน 70 คน นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานในพิธีร่วมมอบขวัญให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงจำนวน  24 ตำบล 201 ครัวเรือน และมอบนโยบายการพัฒนา  ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือเข้ามาร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนให้งานพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายและชุมชนเกิดความผ...
วันที่ 23 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  มอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ให้กับชุมชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 21 ตำบล 221 ครัวเรือน งบประมาณ สนับสนุน 3,562,500 บาท รวมงบประมาณการพัฒนาความเข้มแข็งของจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน  5,257,500 บาท  เปิดเวที ณ ห้องประชุมอรพิม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมกว่า 120 คน นายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานในพิธีร่วมมอบของขวัญและกล่าวให้กำลังใจว่า” ชุมชนเป็นองค์ประกอบและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพราะชุมชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาของตัวเองดีที่สุด นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองได้” ขอใ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  – พอช. มอบบ้านพอเพียงที่สร้างเสร็จ จำนวน  27 หลัง และมอบงบประมาณสนับสนุนฯ ปี 61 จำนวน 207 หลังคาเรือน เป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาล หลังจากพิธีครั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้เดือนร้อน และให้กำลังใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มากกว่า “บ้าน” ในระยะต่อไป           ตามที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561  เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในนั้นเพื่อสนับสนุนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุด...
พอช./ เผยผลการพิจารณารางวัล “อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์”  กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ  จังหวัดพะเยาและสระแก้วได้รับรางวัลจังหวัดละ 2 กองทุน  ส่วนที่เหลือเป็นกองทุนจากจังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี  นครปฐม  และนครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลจังหวัดละ 1 กองทุน  เตรียมเข้ารับรางวัลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้  ขณะที่รางวัลประเภทที่ 6 ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินทำกิน  การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและที่อยู่อาศัย  ไม่มีกองทุนที่ได้รับรางวัล     รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีกองทุนสวัสดิกา...
จ.นครราชสีมา/ ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด  จัดงาน “สมัชชาสภาพลเมือง ‘ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน’ อีสานหนึ่งเดียว” ระดมข้อเสนอเชิงนโยบายด้านต่างๆ เช่น  ด้านเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ดินทำกิน  เศรษฐกิจฐานราก  แก้กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ  เสนอต่อ ‘สนธิรัตน์’  รมว.พาณิชย์ แก้ปัญหาปากท้อง  ยุติการใช้สารเคมีการเกษตรที่อันตราย 5 ชนิด  ยกเลิกการสร้างเขื่อนทั่วประเทศ  จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรปีละ 1 แสนล้านบาท  ฯลฯ  ด้าน รมว.พาณิชย์เผยรัฐบาลเตรียมทุ่มงบบัตรสวัสดิการเฟส 2 อีก 35,000 ล้านบาท  และให้โชวห่วยทั่วประเทศขายสินค้าชุมชน รับปากจะใช้เวลาที่เหลือ 1 ปีแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา  ขบว...
วันที่ 22 มกราคม 2561 เครือข่ายคนดีศรีอยุธยาร่วมกับพอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน) เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยาและพิธีมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 175 พื้นที่ เนื่องจากมีเนื้องานหลากหลายประเด็น  อาทิ จัดตั้งและพัฒนาสภาองค์กรชุมชน 167 ตำบล จัดทำแผนพัฒนา 14 ตำบล  สวัสดิการชุมชน 72 กองทุน  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 ตำบล รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 11 ชุมชน และภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ในปี 2560 ได้ดำเนินการแล้ว 23 ครัวเรือน ซึ่งครั้งนี้จะมอบเป็นของขวัญในปี 2561 อีกจำนวน 8 ตำบล 223 ครัวเรือน  ร...
  อุดรธานี-ขอนแก่น / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพียงชนบท’  เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวอุดรธานีและขอนแก่น  รวม  233 ครัวเรือน  และมอบงบซ่อมแซมอีก  300  ครัวฯ  ตั้งเป้าภายในเดือนมกราคมนี้จะมอบบ้านพอเพียงได้ตามเป้าหมาย  2561 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ขณะที่แผนงานในปีนี้จะดำเนินการอีก 15,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ  ใช้งบไม่เกินครัวเรือนละ 18,000  บาท  โดยชุมชนช่วยกันสมทบงบประมาณและวัสดุ  และช่วยกันซ่อมสร้าง  ทำให้ประหยัดงบและดำเนินงานได้เร็ว    ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ได้จัดทำโครงการ  ‘บ้านพอเพียงชนบท’  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม&n...
     วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบของขวัญ บ้านพอพียง และบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 ณ.ศูนย์โอท็อป เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี      การมอบของขวัญในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบทของ จ.อุทัยธานี จำนวน 211 ครัวเรือน  20 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,562,500บาท และงบประมาณจำนวน 1,400,000 บาทในการพัฒนาความเข็มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอาหารปลอดภ...