playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                                                        โดย สุวัฒน์ คงแป้น   เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อและหมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว สภาพทางเศรษฐกิจ ของชุมชนเขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ...
                                                                                                 โดย สุวัฒน์ คงแป้น /ชณาฎา เวชรังษี / พินทร์อร   มะธุระ   อู่ตะเภา เป็นชื่อเรียกลำน้ำ ที่ใช้เรียกทั่วไป แต่สำหรับอู่ตะเภา หรือคลองอู่ตะเภา อดีตอันเป็นที่ตั้งของท่าหาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า เป็นเส้นทางการค้าทางน้ำ เชื่อมต่อทะเลสาปสงขลาสู่อ่าวไทย ตลอดจนถึงปากบางอู่ตะเภา เชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าทางน้ำด้านเมืองไทรบุรี (รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย) สู่มหาสมุทรอินเดีย     &n...
                                                                                                         โดย สุวัฒน์ คงแป้น /ไหม หมุนนุ้ย             เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล เลี้ยงโค แพะ หมู เป็ด ไก่ และเลี้ยงปลาในบ่อ และเลี้ยงปลาในกระชัง และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะรัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...
                                                                                                                          โดยสุวัฒน์ คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี             ตำบลลานข่อย เมื่อก่อนอยู่ในการปกครองของตำบลเกาะเต่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แต่มาในปี พ.ศ. 2541 แยกตัวออกมาเป็นตำบลลานข่อย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากร 8,361 คน 2,278 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลาดเชิงเขา ไม...
                                                                                                โดย สุวัฒน์ คงแป้น /สมบูรณ์  ช่วยนะ           ตำบลบ้านนา มีทั้งหมด 12 หมู่บ้านมีประชากร 7,500 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง และสวนผลไม้ เช่น บังคุด,จำปะดะ,สะตอ  เป็นต้น เดิมนั้นชาวบ้านเล่าต่อๆกันว่า  มีที่นา 5-6 แปลงซึ่งติดต่อกับบ้าน จึงเรียกว่า “บ้านนา”  แต่เปลี่ยนมาเป็นสวนยาง และสวนผลไม้  คนนับถือศาสนาพุทธ 100 % พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง...
                                                                                                                              โดยสุวัฒน์คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี           เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยเนินสูงทางทิศตะวันตก ลาดต่ำลงมาทิศตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ประมาณ 53.69 ตารางกิโลเมตร หรือประประมาณ 32,594 ไร่ การปกครองแบ่งเป็...
ตำบลนาท่อมเป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองพัทลุงห่างจากตัวเมือง 5 กิโลเมตรใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4 พัทลุง – ตรัง) เข้าเขตตำบลนาท่อม  เนื้อที่ 13.44  ตารางกิโลเมตรหรือ 8,400 ไร่  ครัวเรือน 1,325 ครัวเรือน  จำนวนประชากร  4,776 คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับอาชีพเกษตรกรรม เมื่อก่อนตำบลนาท่อมมีอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 90 คือทำนา แต่เดียวนี้มีการทำนาลดน้อยลงหันมาปลูกยางพาราเสียมาก ใน 1 ครัวเรือนมีมากกว่า 1 อาชีพ เดิมเป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจดีเพราะมีตลาดที่นัดที่ใหญ่มีสินค้าจากอำเภอกงหรา บ้านนา นำสินค้ามาขายทางน้ำเพราะมีสายคลองนาท่อมเชื่อมต่อตำบลและอำเภออื่นๆในขณะที่คมนาคมทางบกไม่สะดวกตำบลนาท่อมยังเป็นตำบลที่กระจ่ายสินค้...
                                                                                                       โดย สุวัฒน์ คงแป้น/ชณาฎา เวชรังษี  จังหวัดพัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นเมือง “อู่นาข้าว” เมื่อสิบกว่าปีก่อน จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ทำนาประมาณห้าแสนกว่าไร่ แต่มาตอนนี้พื้นที่ทำนาได้ลดลงอย่างมากเหลือเพียงไม่ถึง 4 แสนไร่ เท่ากับว่าพื้นที่นาลดลงไปกว่า 10,000 ไร่ต่อปี หากการลดลงของพื้นที่ทำนาอยู่ในอัตราเช่นนี้ แล้วอีก 10 ปี คนพัทลุงคงต้องซื้อข้าวกินจากที่อื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตำบลหานโพธ...