playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

"เราต้องหมั่นเข้าไปตรวจเยี่ยม เอาใจใส่ ดูแล ในพื้นที่แปลงเกษตรของเรา  และคอยใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ การผลิตผักอินทรีย์เป็นระบบที่ต้องการความเอาใจใส่อย่างจริงจัง พูดได้ว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยของเกษตรกร สำคัญที่สุดก็คือ เกษตรกรต้องมีความรู้  และหมั่นตรวจตราเป็นนักวิจัยด้วยตัวของเกษตรกรที่ต้องตรวจและมีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ" นายบุญจาก   หมั่นการนา ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาม จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า  ตำบลเมืองยางก็ทำเรื่องเกษตรพื้นฐานมาแต่พ่อแม่ ปลูกทุกอย่างที่กินและไม่ปลูกมากแต่ปลูกสลับกันไปมาในที่ดินเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับดิน มีระบบการทำแบบหมุนเวียนกันไปมา ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยคอก ยาไล่แมลงก็หาเปลือกไม้มาต้มเป็นสารขับไล่ ซึ่งก็ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เป็นโรค  ทำให้สุขภาพจิตดีไปด้วย ต่อมาการส่งเ...
                                                                           รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ   นอกจากเกิดแก่เจ็บตายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังสร้างสรรค์การช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน ให้กับสมาชิก ที่ดูแลจากครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน กองทุนที่นี่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2549 เริ่มจากสมาชิกจำนวน 28 คน ย่างเข้าปีที่ 13 มีสมาชิกกองทุนจำนวน 1,062 คน มีการจัดสวัสดิการ 15 ประเภทด้วยกัน หนึ่งในน...
                                                                                                รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : เรื่อง/ภาพ เด็กและเยาวชนที่นี่ ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. โรงเรียน และท้องที่ ให้ได้ฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านในยามเช้า ที่สอดแทรกสาระประโยชน์ของการออม การดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิต และอื่นๆ ที่ส่งผลสะท้อนกลับในด้านดีทั้งต่อตัวเด็ก ต่อผู้ปกครอง ต่อขุมชน และต่อกองทุ...
                                                                                                     โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน ไม่เพียงแต่คนจนในเมืองเท่านั้นที่ไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย แต่คนชนบทจำนวนมากก็ประสบปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน และยังต้องเผชิญกับปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน  เพราะที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยมั่นคง คือความยั่งยืนของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชนบท  บ้านมั่นคงชนบท เป็นโครงการที่ขยายผลต่อเนื่องมาจากโครงการบ้านมั่นคง  ในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยให้ก...
                                                   เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวตนเอง การ “อยู่ดีกินดี” มี “อาหารปลอดภัย” กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกครอบครัวสามารถทำได้หากมีความขยันและพร้อมที่จะรักษาสุขภาพของตนเอง โดยการปลูกผักไร้สาร เป็นอาหารปลอดภัย ในชุมชนของตนเองได้อยู่อย่างพอเพียงในบ้านเกิด นายกิตติ ลีสม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนตูม เล่าว่า เมื่อประมาณปี 2555 พื้นที่สาธารณะของชุมชนมีเนื้อที่อยู่ประมาร 22 ไร่ เมื่อก่อนเคยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชุมชน แต...
                                                                                                        เรียบเรียงโดย ขบวนชุมชนตำบลบ้านกลาง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บ้านปรางค์นคร เป็นบ้านที่เก่าแก่ จากผู้อาวุโสหลายท่านมีความรู้ความคิด และประสบการณ์ เป็นหลักของหมู่บ้าน ได้เล่าว่า เดิมบ้านปรางค์เป็นป่ารกทึบ หมีหมูป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ เริ่มมีคนเข้ามาอยู่หลายชั่วอายุคน สันนิฐานจากการตั้งรกรากของคนสมัยขอมโบราณ กำหนดสถานที่ในการสร้างบ้านสร้างเมืองสมัยโบราณ เป็นสถานที่ ๆ เหมาะสมได้แก่มีบึ...
ธรรมนูญตำบลสารภี บูรณาการทุนสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นรัฐธรรมนูญ ที่มีเป้าหมายร่วม ข้อตกลงร่วม กติการ่วม ข้อบัญญัติร่วม และสิ่งที่อยากเห็น อยากเป็น อยากมี ของคนทั้งตำบล  ธรรมนูญตำบลเป็นการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมีความเหมาะสมของช่วงเวลาและแต่ละพื้นที่  มีความเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าในตัวเอง การมีจุดร่วมของธรรมนูญฯ มีความเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าในตัวเองไม่มีพิมพ์เขียวสำเร็จรูป และมีอัตลักษณ์ ตามบริบทและเป็น “ธรรม” ซึ่งหมายถึงข้อควรปฏิบัติสู่ความสุข ความดี ต่างจาก “ศีล” ที่เป็นข้อห้ามที่เกิดจากการมีจุดร่วมของธรรมนูญฯ   ผลที่จะเกิดจากธรรมนูญฯคนในพื้นที่เห็นเป้าหมายร่วม และนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดนโยบายในระดับพื้นที่’ ปลุกกระแสการกำหนดอนาคตและแผนพัฒนาของพื้นที่ เกิดเวทีให้คนในพื้นที่มารวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง เกิดเวที...
                                                                                                                                          โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน “โชคสามสาย” เป็นชื่อชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ริมถนนสาย 226 สุรินทร์-บุรีรัมย์ ในเขตพื้นที่ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายหลังที่ชาวบ้าน 42 ครอบครัว 100 กว่าคน ได้ตัดสินใจมาตั้งบ้านเรือน เพิงพัก ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หนึ่งในสมาชิก...