playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เอกสารชุดสรุปบทเรียนการจัด สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน อีสานหนึ่งเดียว” ชุดนี้ สกัดมาจากการปฎิบัติการจริงของพลเมืองอีสาน ที่ต้องการให้สังคมเกิดความสมดุลย์ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเต็มแผ่นดิน เมื่อวันที่  26 – 27 มกราคม 2561 ที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา อาจจัดได้ว่าเป็นเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์การทำงานของขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ ผ่านกระบวนการทำงาน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลังสามารถจัดการตนเองได้ทุกมิติ ชึ่งกระบวนการจัดสมัชชาพลเมืองอีสาน ครั้งที่ผ่านมาได้ใช้งานวัฒนธรรมนำการปฎิรูปประเทศไทย กล่าวคือเราใช้กิจกรรมงานบุญ ชึ่งจัดได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของคนอีสานเป็นตัวนำ แล้วเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และมีมติสมัชชาร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อตัวเอง สังคม และประเทศ...
จ.อุทัยธานี / พลเอกอนันตพร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี  ร่วมงานมอบบ้านมั่นคงในที่ดิน สปก.ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  ที่สร้างเสร็จแล้วรวม 228 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลืออีก 90 ครัวเรือนจะสร้างเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมมือกับ สปก.สร้างบ้านมั่นคงนำร่องทั่วประเทศ 982 ครัวเรือน  ใช้งบกว่า 46 ล้านบาท  สร้างเสร็จแล้วประมาณ 500 ครัวเรือน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 36/2559  ให้ยึดคืนพื้นที่ในเขตปฎิรูปที่ดินจากผู้ที่ครอบครองไม่ถูกกฎหมายทั่วประเทศ  รวมทั้งให้นำที่ดิน สปก.(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ยากไร้ขาดแคลนที่ดินทำกิน   โดยในจังหวัดอุทัยธานี  ส...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / พอช.จัดกิจกรรม ‘พอช.รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต’  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงาน  ด้าน ผอ.พอช.เน้นย้ำจะต้องทำให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน  และต้องทำตลอดเวลา  ไม่ใช่เพียงแค่ประกาศเจตนารมณ์  หรือเป็นเพียงพิธีกรรม  แต่จะต้องออกมาจากใจจริง   ขณะที่  ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง  ป.ป.ช. แนะการป้องกันทุจริตต้องปฏิบัติตามกฎหมายและใช้หลักคุณธรรม   วันนี้ (27 เมษายน) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้จัดกิจกรรม ‘พอช.รวมพลังสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต’ ที่ห้องประชุม พอช.  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่ว...
จ.นครสรรค์ / พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีกระทรวง พม. และ ผวจ.นครสวรรค์  ร่วมพิธีมอบบ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่จำนวน 102 ครัวเรือน  และสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ให้ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล  เผยที่ผ่านมาเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ.นครสวรรค์  แก้ปัญหาไปแล้ว 7 เมือง 36 ชุมชน  3,480 ครัวเรือน  และจะดำเนินการต่ออีก 3,200 ครัวเรือน  พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอผ่าน รมว.พม.ขอใช้ที่ดินรัฐในรูปแบบการเช่าระยะยาวสร้างบ้านเพื่อให้คนจนทั่วประเทศมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ขณะที่หลายหน่วยงานใน จ.นครสวรรค์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด วันนี้ (19 เมษายน)  เวลา  9.30 น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
พอช./ เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนทั้ง 5 ภาคร่วมประชุมเสนอความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ..... ยืนยันหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ควรจะเป็น พ.ร.บ.ที่สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  และควรให้มีสัดส่วนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับชาติ  เตรียมประมวลความเห็นจากองค์กรการเงินชุมชนทั่วประเทศเพื่อผลักดันข้อเสนอภาคประชาชนต่อไป   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 6  ก.พ.ที่ผ่านมา   มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชนเพื่อรับรองสถานะองค์กรการเงินระดับชุมชนให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล  และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินให้แก่ชุมชนฐานราก  เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทา...
เขตบางซื่อ / พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังประชารัฐ  พัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ  โดย SCG. มอบที่ดิน  10 ไร่  เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว  และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน  พื้นที่สีเขียว  เป็นปอดใหม่ของกรุงเทพฯ  โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 600 ล้านบาท  เริ่มโครงการกลางปีนี้และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่  เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์  จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่  ส่วนพื้นที่รอบบ่อ  บริษัทฯ  สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย  ต่อมามีการขยายครอบ...
      เกาะเรียน เป็นชื่อตำบลซึ่งมีที่มาจากลักษณะพื้นที่ของตำบลเกาะเรียน ที่มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะเรียน คือ บ้านเกาะเรียนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ซึ่งโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองธรรมชาติ คนเก่าเล่าว่า ในสมัยอยุธยามีพ่อค้าจากเมืองจีนเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวอยุธยาเมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้เหมาะสำหรับตั้งถิ่นฐานจึงได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะและได้สร้างศาลเจ้าพ่อเกาะเรียน เพื่อเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจสักการะของชาวจีนและชาวฮอลันดาที่เข้ามา ได้สร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้น ชื่อตำบลเกาะเรียนจึงเรียนชื่อตามศาลเจ้า และโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับเจ้าพ่อเกาะเรียน ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ตำบลเกาะเรียน”   ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  10 กิโลเมตร มีเนื้อ...
เขตบางซื่อ / โครงการ “สานพลังประชารัฐ การพัฒนาบึงบางซื่อ” ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดย SCG. มอบที่ดิน 10 ไร่ เพื่อสร้างบ้านมั่นคงให้ชาวชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่รอบบึง 197 ครอบครัว และพัฒนาพื้นที่รอบบึง 51 ไร่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน โดยมีเครือข่ายบ้านมั่นคงทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 200 คนเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับชาวชุมชนบ่อฝรั่ง พื้นที่บึงบางซื่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่ เป็นที่ดินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCG. ขุดดินเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซิเมนต์ จนกลายเป็นบึงหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ ส่วนพื้นที่รอบบ่อ บริษัทฯ สร้างบ้านให้พนักงานอยู่อาศัย ต่อมามีการขยายครอบครัว รวมทั้งคนจากภายนอกบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนแออัด บ้านเรือนทรุดโทรม บริษัท SCG ในฐานะเจ้าของที่ดินจึงมีแผนงานพัฒนาบึงบางซื่อขึ้นมา ...