playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้ (3 ก.พ. 61) เวลา 13.00 น. สำนักงานภาคเหนือร่วมจัดพิธีบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ระหว่างคณะทำงานเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคเหนือ กับเครือข่ายภาคีบ้านมั่นคง ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางมณีพรรณ โคตรบุตร ผู้แทนคณะทำงานโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กล่าวว่า สำนักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองขึ้น เมื่อเดือน ก.พ. 2560 สำหรับให้ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการขยายฐานงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนเมืองได้มีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเมืองโดยให้ทุกภาคส่วนโดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงภาคีในก...
ยโสธร/ 30 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาคี จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและมอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ปี 2561 สู่ “ยโสธรเมืองวิถีอีสานอยู่ดีมีสุข” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 26 ตำบล และหน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี   นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ฐานของการพัฒนาประเทศอยู่ที่หมู่บ้านและชุมชน ในห้วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีการขับเคลื่อนการพัฒนา...
วันที่ 31 มกราคม 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 200 ครัวเรือน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และ นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 19 ตำบล 200 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ 110 ตำบล มีเนื้องานจากหลายประเด็น  สภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล สวัสดิการชุมชน 69 กอ...
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นและมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ตามแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้าร่วมจำนวน 70 คน นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานในพิธีร่วมมอบขวัญให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงจำนวน  24 ตำบล 201 ครัวเรือน และมอบนโยบายการพัฒนา  ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือเข้ามาร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนให้งานพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายและชุมชนเกิดความผ...
พอช./ ‘สมชาติ  ภาระสุวรรณ’  ผอ.พอช. ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสำนักข่าวอิสรา  กรณีบ้านมั่นคงชุมชน กสบ.หมู่ 5 เขตสายไหม  40 หลังที่ก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จแต่โดนคำสั่งห้ามเข้าใช้อาคารจาก สนง.เขตฯ   ยืนยันดำเนินการแก้ไขแบบแปลนตามคำสั่ง  แต่กระบวนการแก้ไขและการดำเนินการมีขั้นตอนและรายละเอียดมาก  จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  ขณะเดียวกันกระทรวง พม.เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหารุกลำน้ำสาธารณะ(คลองลาดพร้าว) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามที่สำนักข่าวอิสราที่ได้เผยแพร่รายงานข่าวเรื่อง  “ขมวดปมปัญหา ‘บ้านมั่นคง’ พื้นที่ กสบ.หมู่ 5 ยังไร้ทางออก เมื่อ พอช.แก้ไขแบบก่อสร้างล่าช้า  สำนักงานเขตสายไหมจำเป็นต่อไปสั่งห้ามเข้าใช้อาคาร 40 คูหา  ขณะที่ยังไร...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  – พอช. มอบบ้านพอเพียงที่สร้างเสร็จ จำนวน  27 หลัง และมอบงบประมาณสนับสนุนฯ ปี 61 จำนวน 207 หลังคาเรือน เป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาล หลังจากพิธีครั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้เดือนร้อน และให้กำลังใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มากกว่า “บ้าน” ในระยะต่อไป           ตามที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561  เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในนั้นเพื่อสนับสนุนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุด...
อำนาจเจริญ/ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ “๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ตำบล ๑๐๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๑,๕๘๑,๗๐๔ บาท และมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำบล ๑๕๐ หลังคาเรือน งบประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมยามครอบครัวนางมะลิจันทร์ ท่อนจันทร์ หนึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ตำบลนาจิก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าร...
จ.นครราชสีมา/ ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน 20 จังหวัด  จัดงาน “สมัชชาสภาพลเมือง ‘ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน’ อีสานหนึ่งเดียว” ระดมข้อเสนอเชิงนโยบายด้านต่างๆ เช่น  ด้านเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ดินทำกิน  เศรษฐกิจฐานราก  แก้กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ  เสนอต่อ ‘สนธิรัตน์’  รมว.พาณิชย์ แก้ปัญหาปากท้อง  ยุติการใช้สารเคมีการเกษตรที่อันตราย 5 ชนิด  ยกเลิกการสร้างเขื่อนทั่วประเทศ  จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรปีละ 1 แสนล้านบาท  ฯลฯ  ด้าน รมว.พาณิชย์เผยรัฐบาลเตรียมทุ่มงบบัตรสวัสดิการเฟส 2 อีก 35,000 ล้านบาท  และให้โชวห่วยทั่วประเทศขายสินค้าชุมชน รับปากจะใช้เวลาที่เหลือ 1 ปีแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา  ขบว...