playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ตำบลโคกกลางต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นกรณีศึกษาการแก้ปัญหาน้ำท่วม เก็บน้ำไว้ใต้ดินในฤดูฝน สร้างความชุ่มชื้นต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง นายหล้า พรไธสง ปรานสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ด้วยสภาพพื้นที่ของตำบลโคกกลางเป็นพื้นที่ลาบลุ่ม มีลำสะแทดไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ พื้นที่บางแห่งมีสภาพเป็นพื้นที่ชุมน้ำมีน้ำขังและน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ตลอดปีจึงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถเพาะปลูกได้ อีกทั้งการคมนาคมไปมาก็ไม่สะดวก ต่อมาจึงได้ไปศึกษาดูงานที่เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กลับมาจึงได้เปิดเวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลขึ้นทั้ง 9 หมู่บ้านมาสร้างความเข้าใจและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน ธนาคารน้ำใต้ดิน จึงเป็นคำตอบที่จะสามารถแก้ปัญหา จึงได้ร่วมกันขุดหลุมรับน้ำเก็บไว้ใต้ดินซึ่งน้ำจะกระจายออกในแนวระนาบสร้างความชุ่...
                                                                                                                      เรียบเรียงโดย ผู้นำชุมชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ สายธารแห่งปัญญาเพื่อการจัดการน้ำโดยชุมชนเกิดขึ้นมานานแล้ว โดยคนในชุมชนท้องถิ่นพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้วยตัวชุมชนเอง ทั้งที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีการพัฒนา ดังนั้นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงประกอบด้วยแผนพัฒน...
แปลงดอกไม้ทั้งดาวเรือง พุด มะลิ และบานไม่รู้โรย รวมถึงไม้ประดับหลากหลายชนิดบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ที่เลือกใช้วิธีปลูกแบบผสมผสาน โดยใช้สารอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองเพื่อไล่แมลง บำรุงใบ ดอกให้สวยงามเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นแหล่งผลิตดอกไม้ร้อยมาลัยปลอดสารพิษที่ นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรราม เลขาสภาองค์กรชุมชนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า ตำบลพะเนาเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งใครมีความขยันนำเมล็ดผัก ข้าว หรือแม้แต่ดอกไม้ที่สวยงามที่ไม่ใช่แค่ปลูกเพื่อสวยงามอีกต่อไป แต่ยังนำมาเป็นเป็นธุรกิจของชุมชนมานานกว่า 7 ปีแล้ว นางสาวกรรณิการ์ เล่าต่อว่า "ช่วงนั้นชาวบ้านที่ไปทำงานยังต่างถิ่น และพอหมดจ๊อบงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านกัน และเห็นว่าชุมชนเราสามารถปลูกอะไรก็ขึ้น จึงมองหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการเดินทางไปทำงานตลอด...
ตำบลหนองบอน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อมามีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตำบลใหม่ในปี 2531 มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ พลศักดิ์ เป็นคนแรกจนถึงปัจจุบัน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านท่าเดื่อ, หมู่2 บ้านหัวหนอง, หมู่3 บ้านโนนสังข์, หมู่4 บ้านเหล่ายาว, หมู่5 บ้านแห่เหนือ, หมู่6 บ้านหนองบอน, หมู่7 บ้านแห่เหนือ, หมู่8 บ้านหนองบอน, หมู่9 บ้านโนนสังข์, หมู่10 บ้านท่ามะเดื่อ, หมู่11 บ้านโพนงาม มีจำนวนประชากรใน ตำบลหนองบอน จำนวนหลังคาเรือน : 1,227 หลังคาเรือน ประชากร : 6,256 คน  โดยตำบลพื้นที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ระหว่าง อบต.หัวขวาง และ อบต.แพง การเดินทางเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ ถนนสายโกสุม-พระ และถนนสายโพน...
การทำ ‘นาข้าว‘ ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่นมนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็น ‘กระดูกสันหลังของชาติ‘ ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน และยังทำให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การปลูกข้าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาในหลายๆด้าน ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องน้ำ ภัยแล้ง โรค แมลง รวมถึงต้นทุนต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรบางรายต้องถอดใจ จนทำให้ขาดทุน เนื่องจากผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เช่นเดียวกับชาวบ้านเทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จนต้องลองผิดลองถูกในการประยุกต์เกษตรแบบอื่นๆ เข้ามาผสมผสานภายในสวนของตัวเองและหลายครัวเรือนหันมาทำ ‘เกษตรพอเพียง‘จนสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างน่าทึ่ง ที่นี่ทำนามาเป็นเว...
                                              บทความโดย สุภาภรณ์  กลัดสุข นักสื่อสารจัดการความรู้จังหวัดชัยนาท บางขุด เป็นตำบลเล็กๆ ตำบลหนึ่งในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มี 12 หมู่บ้าน 2,345 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,241 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวนผลไม้ (มะม่วง มะนาว ส้มโอ ฯลฯ) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จดทะเบียนรับรององค์กรโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยเริ่มจากการนำของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางขุด เป็นแกนนำรวมกลุ่มกันทำงานพัฒนาชุมชนในตำบลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น         ...
                                                                                                                                      บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ หากกล่าวถึงจังหวัดปัตตานี หลายท่านคงนึกถึงสุลานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ หรือมัสยิดประจำจังหวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย และหากถามลึกลงไปอีกระดับหนึ่งว่ารู้จักสายบุรีมั้ย ก็คงมีอีกหลายท่าน นึกถึงเมืองสาย เมืองเก่าบริเวณปากแม่น้ำสายบุรี...
                                                           บทความโดย จรรยา กลัดล้อม นักสื่อสารจัดการความรู้จังหวัดชัยนาท          ตำบลกุดจอก  อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองมะโมง  แยกมาจากอำเภอวัดสิงห์ อยู่ทิศเหนือสุดของจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ยายซ้อง จบศรี อายุ 92 ปี ชาวบ้านบ้านกุดจอก เล่าว่า  ในปลายสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบคนไทยเชื้อสายลาวเผ่าต่างๆ อพยพเข้ามาประเทศสยามด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน บ้างก็อพยพหนีภัยสงครามทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร บ้างก็หนีภัยธรรมชาติ โรคภัย ความอดอยากแร้นแค้น ท...