playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช./ สัมมนา ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันสุดท้าย ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนนำข้อเสนอจากการสัมมนา  5 ข้อยื่นต่อ ‘นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป’ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์  เผยข้อเสนอภาคประชาชน  เน้น ‘ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  ใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  เน้นชุมชนฐานราก  และกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น” ตามที่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศจำนวน 120 คน  เข้าร่วมงานสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ระหว่างวันที่ 15-16  มกราคม  ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรุงเทพฯ &n...
  วันที่ 10 – 11 ม.ค. 60 ขบวนเครือข่ายชุมชนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดสัมมนากองทุนรักษาดินรักษาบ้านภาคใต้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการออมทรัพย์และสามารถเข้าถึงกองทุนรักษาดิน รักษาบ้านอย่างทั่วถึง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแกนนำชุมชนบ้านมั่นคงเข้าร่วมจาก 14 จังหวัดทั่วภาคใต้รวมกว่า 100 คน โดยคณะกรรมการสภาบันฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ร่วมปลุกพลังสร้างกองทุนให้แผ่ทั่วภาคใต้และขยายบ้านมั่นคงทั่วทั้งเมือง นายสุวัฒน์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ภาคใต้ กล่าวว่า พอช. ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน แล้วยังสามารถช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านอื่นๆ  ได้ด้วย...
            (วันนี้)วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561โครงการบ้านพอเพียงและบันทึกคามร่วมมือสนับสนุนตำบลเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ พอช. พม.จ.สิงห์บุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีโดยสภาองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และสร้างรูปธรรมชุมนท้องถิ่นจัดการตนเอง ประกอบด้วย โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งปี2561 จะดำเนินการสร้างซ่อมบ้านให้กับชุมชนจำนวน 11 ...
อำนาจเจริญ/ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนสู่เมืองธรรมเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน ณ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทบทวนทิศทาง แผนงานการทำงานปี 2561 ขององค์กรชุมชนอำนาจเจริญแต่ละกลุ่มงาน แต่ละประเด็น แต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีตัวแทนองค์กรชุมชนจาก 63 ตำบล และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประมาณ 270 คน นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้เรามาทบทวนแผน วางแผนการทำงานตามจังหวะก้าวเราจะมาทำผังชีวิต เราจะเดินไปสู่เมืองธรรมเกษตรแบบไหน เครือข่ายเกษตร...
พอช. /ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศร่วมสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’เพื่อนำผลการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และให้นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน  ด้าน รมต.สำนักนายกฯ  เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนชุมชนสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  (มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (ด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต...
  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มอบของขวัญปีใหม่ โดยซ่อมสร้างบ้านให้กับชุมชน 14 ตำบล  202 ครัวเรือน พร้อมงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง รวมงบประมาณ 5,022,500 บาท ให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง 11 มกราคม 2561 ท่านวีร์รวุฒธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนปี 2561 และมอบของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง การมอบของขวัญในครั้งนี้ประกอบด้วย งบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 14 ตำบล 202 ครัวเรือน จำนวนเงิ...
ม.ราชภัฎพระนคร / 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาชุมชนริมคลอง ภายใต้ “โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันวิชาการร่วมกับชุมชนริมคลองในการออกแบบระบบจัดการชุมชน นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ดำเนินการใน 22 ชุมชน           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลองในกรุงเทพมหานคร  และก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยมอบหมายให้กร...
11 มกราคม 2561 เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   โดยครั้งนี้นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งจังหวัดสระบุรีมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้รับการสนับสนุน ทั้งหมด 11 ตำบล จำนวน 228 ครัวเรือน งบประมาณโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รวมทั้งสิ้น 3,562,500 บาท  จังหวัดสระบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 111 อปท.ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การทำงานประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน 96 ตำบล จัดทำแผนพัฒนาตำบล 13 ตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน 49 กองทุน เศรษฐกิจและทุนชุมชนและพัฒนาเป็นชุดความรู้ตำบล  13 ต...