playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                              โดย กรรณิกา  ถิ่นบ้านใหม่ ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีพื้นที่ประมาณ471ตารางกิโลเมตร 294,375ไร่มีทั้งหมด 27หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์บางส่วนเป็นภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ราบมีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยส่ว...
                                                                                                                    บทความโดย อำนาจชัย สุวรรณราช ชุมชนตำบลปากน้ำเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของประชาชนดั้งเดิมและประชาชนต่างถิ่นที่มาร่วมใจกันสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยรวมกันขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำหลังสวนตลอดจนถึงบริเวณปากแม่น้ำที่มาบรรจบกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์...
                                                                                                                            บทความโดย สุวัฒน์ คงแป้น ตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ภูเขาที่ราบสูง และค่อยลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกของตำบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียนเงาะ มังคุด ยางพารา กาแฟ และส้มโอ และพืชผักต่างๆ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงตาม...
                                                                                                                      บทความโดย พินทร์อร  มะธุระ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา  และอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพเสริม มีพื้นที่เป็นที่ราบประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ และป่าไม้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำตรังไหลผ่าน นางจำเนียร  ไชยรัตน์ ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณปี 2511 ช...
ตําบลม่วงกลวงเป็นตําบลหนึ่งในห้าตําบลของอําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง สถาพภูมิประเทศมีห้วย บึงน้ำ ลําคลอง ที่เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก ลําน้ำสําคัญได้แก่ห้วยฝาแฝดคลอง ม่วงกลวง คลองท่ายาง คลองหลุง คลองลัดโนด คลองชะนูด แต่เป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไม่ได้มากนักโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ทางด้านทิศตะวันออกเป็นลักษณะของป่าบกและป่าเบญจพรรณส่วนที่อยู่ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีสภาพป่าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศน์วิทยาที่สําคัญมากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน มีไม่ที่สำคัญ ได้แก่ โกงกาง ปรง ถั่ว ตะบูน ประสัก และอื่น ๆ ด้วยภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ม่วงหลวงมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับธรรมช...
                                                                                                                      บทความโดย สุวัฒน์  คงแป้น ตำบลมะมุตั้งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ (Myanmar) ระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือน มี 1,655 เรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,866 คน แยกเป็น ชาย 2,421 คน และหญิง 2,445 คน  สภาพภูมิประเทศของมีลักษณะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง และเป็นภูเขา อาชีพคน...
                                                                                                               บทความโดย อำนาจชัย  สุวรรณราช จากสภาวะในปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรประกอบอาชีพค้าขาย เป็นย่านธุรกิจการค้า  มีการนำเข้าพืชผักผลไม้จากที่อื่น  ซึ่งเป็นการปลูกที่ใช้สารเคมี และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมาย  ทำให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณจำนวนหลายล้านบาทในการบำบัดรักษา  ฉะนั้นสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองชุมพรเล็งเห็นถึงการส...
                                                                                                                   บทความโดย อำนาจชัย  สุวรรณราช  “บางมะพร้าว" อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทยและสำหรับทางทิศตะวันตกของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นเนิน ทั้งนี้เนื่องจากมีภูเขาบางมะพร้าวเป็นแนวยาวจากเหนือไปใต้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชน และใช้ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่การปลูกพืชยืน...